165/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

165
ZÁKON
z 15. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z. a zákona č. 68/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.
2.
V § 6 ods. 5 sa slovo „Komisia“ nahrádza slovami „Európska komisia (ďalej len „Komisia“)“.
3.
V § 9 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa koncentrácie, okrem § 10 ods. 9, sa vzťahujú aj na zámer koncentrácie oznámený úradu podľa § 10 ods. 10.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
4.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „1 200 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „46 000 000 eur“ a slová „360 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „14 000 000 eur“.
5.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „500 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „19 000 000 eur“ a slová „1 200 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „46 000 000 eur“.
6.
V § 10 odseky 9 a 10 znejú:
„(9)
Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1, musí byť oznámená úradu predtým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie a po
a)
uzavretí zmluvy,
b)
oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,13)
c)
doručení rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,14)
d)
oznámení ponuky na prevzatie,14a)
e)
dni, keď Komisia oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad, alebo
f)
dni, v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie.
(10)
Oznámenie o koncentrácii možno úradu podať aj pred uzavretím zmluvy alebo predtým, než nastane iná právna skutočnosť zakladajúca zlúčenie, splynutie, získanie kontroly alebo vytvorenie spoločného podniku za predpokladu, že výsledkom bude koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1. Také oznámenie musí okrem náležitostí podľa odseku 12 obsahovať aj písomné odôvodnenie a písomné podklady osvedčujúce skutočnosti podstatné pre koncentráciu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Napríklad § 114 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 10 ods. 11 sa za slová „podľa osobitného predpisu14) účastníci koncentrácie spoločne,“ vkladajú slová „v prípade ponuky na prevzatie14a) navrhovateľ ponuky na prevzatie,“.
8.
V § 10 ods. 12 sa za slová „odseku 9“ vkladajú slová „alebo 10“.
9.
V § 10 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16)
Rovnako nie je zákazom podľa odseku 14 dotknuté uskutočnenie ponuky na prevzatie alebo uskutočnenie viacerých transakcií s cennými papiermi na trhu cenných papierov,16a) ktorými sa získa kontrola podľa § 9 ods. 1 písm. b) od rôznych subjektov za predpokladu, že
a)
taká koncentrácia je bezodkladne oznámená úradu podľa odseku 9 a
b)
nadobúdateľ kontroly nevykonáva hlasovacie práva spojené s týmito cennými papiermi alebo tak robí iba na udržanie plnej hodnoty týchto investícií na základe výnimky udelenej úradom podľa odseku 17.“.
Doterajšie odseky 16 a 17 sa označujú ako odseky 17 a 18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z., zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 10 ods. 18 sa slová „odsekov 14 až 16“ nahrádzajú slovami „odsekov 14, 15 a 17“.
11.
V § 38 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“ a slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 000 eur“.
12.
V § 38 ods. 2 sa slová „podľa § 10 ods. 16“ nahrádzajú slovami „podľa § 10 ods. 17“.
13.
V § 38 ods. 3 sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 000 eur“.
14.
V § 38 ods. 5 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 % z obratu podľa § 10 ods. 3 za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie a podnikateľovi, ktorý za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie dosiahol obrat do 330 eur alebo ktorý nemal žiadny obrat, alebo podnikateľovi, ktorého obrat nemožno vyčísliť, pokutu do 330 000 eur“.
15.
V § 38 ods. 6 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur“.
16.
V § 38 ods. 11 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ako prvý z vlastného podnetu predloží informácie a dôkazy, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie podľa § 22 ods. 2, 3 alebo 4, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať porušenie § 4 alebo osobitného predpisu.26a)“.
17.
Za § 44a sa vkladá § 44b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júna 2009
(1)
Právne vzťahy vzniknuté do 31. mája 2009 sa spravujú podľa doterajších predpisov.
(2)
Konania začaté do 31. mája 2009 sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona.
(3)
Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení doterajších predpisov sa použijú ustanovenia tohto zákona, ak sú pre podnikateľa priaznivejšie.“.
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z. a zákona č. 70/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 písmeno a) znie:
„a)
priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,“.
2.
§ 9 ods. 1 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
spracovanie dreva vrátane biotechnológií.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.