167/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

167
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002“ nahrádzajú slovami „v platnom znení“.
2.
§ 7 znie:
㤠7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.
3.
Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Komisie 2007/71/ES z 13. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. EÚ L 329, 14. 12. 2007).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Robert Fico v. r.