169/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.05.2009 do 14.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

169
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. mája 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 22 a § 20 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 177/2007 Z. z. a vyhlášky č. 161/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o), p) a u) zákona, sa súčasne považoval za zamestnanca alebo“.
2.
V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o), p) a u) zákona, sa súčasne považoval za samostatne zárobkovo činnú osobu alebo“.
3.
V § 2 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
v rozhodujúcom období sa nepovažoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o), p) a u) zákona alebo sa považoval za takú osobu a nesplnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona,“.
4.
V § 2 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
v roku 2008 sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o), p) a u) zákona a splnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona.“.
5.
V § 2 ods. 11 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3 eurá “.
6.
V § 2 ods. 12 písm. b) sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.
7.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „časti A“ a slová „16 časti B“ sa nahrádzajú číslom „17“.
8.
V § 3 ods. 3 sa číslo „17“ nahrádza číslom „18“.
9.
V § 3 ods. 4 sa slová „18 časti A“ nahrádzajú číslom „19“.
10.
V § 3 ods. 5 sa slová „18 časti B“ nahrádzajú číslom „20“.
11.
V § 5 ods. 2 sa číslo „19“ nahrádza číslom „21“.
12.
Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý znie:
㤠13c
(1)
Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2008 zahŕňa
a)
príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu v rozhodujúcom období, v ktorých ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. n) zákona,
b)
príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem vyňatých príjmov podľa § 13 ods. 20 zákona dosiahnutých v rozhodujúcom období.
(2)
Ak platiteľ zaplatil preddavky za rok 2008 v eurách, suma zaplatených preddavkov v eurách sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2008 prepočíta na slovenské koruny konverzným kurzom a zaokrúhľuje sa na celé slovenské koruny nadol.
(3)
Na výpočet nedoplatku alebo preplatku v eurách na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2008 sa nedoplatok alebo preplatok v slovenských korunách prepočíta na eurá konverzným kurzom; nedoplatok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol a preplatok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
(4)
Na výpočet preddavku na poistné v eurách na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 sa preddavok na poistné v slovenských korunách prepočíta na eurá konverzným kurzom a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nadol.“.
13.
Prílohy č. 1 až 21 znejú:
Príloha č. 1 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") zamestnanca za rok 2008
TYP A
Príloha č. 2 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2008
TYP B
Príloha č. 3 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie ( ďalej len „poistné") platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona za rok 2008
TYP C
Príloha č. 4 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2008
TYP S
Príloha č. 5 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
LIST SA - zamestnanec a zamestnávateľ
Príloha č. 6 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
LIST SB - samostatne zárobkovo činná osoba
Príloha č. 7 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
LIST SC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona
Príloha č. 8 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
LIST SD - zamestanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona
Príloha č. 9 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie ( ďalej len „poistné") poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby za rok 2008
TYP X
Príloha č. 10 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
LIST XA - zamestanec a zamestnávateľ
Príloha č. 11 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
LIST XB - samostatne zárobkovo činná osoba
Príloha č. 12 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
LIST XC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona
Príloha č. 13 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
LIST XD - zamestanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona
Príloha č. 14 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA o preplatkoch a nedoplatkoch jednotlivých zamestancov za rok 2008
Príloha č. 15 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
ŽIADOSŤ 2008
Príloha č. 16 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
DOKLAD O VÝŠKE PRÍJMU A O PREDDAVKOCH NA POISTNÉ NA ROK 20081)
Príloha č. 17 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
OZNÁMENIE O NEDOPLATLU ALEBO PREPLATKU ZAMESTNÁVATEĽA ZA ROK 2008
Príloha č. 18 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
OZNÁMENIE O NEDOPLATKU ALEBO PREPLATKU ZAMESTANCA ZA ROK 2008
Príloha č. 19 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
POTVRDENIE o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2008, typ .....1)
Príloha č. 20 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
Odpis z ročného zúčtovania poistného
Príloha č. 21 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
OZNÁMENIE o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2008
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Richard Raši v. r.