174/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 992 z 22. októbra 2003 schválila ukončenie platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.
Platnosť dohody sa skončila 1. mája 2004.