178/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júna 2006 bola Sarajeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, najmä terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami a organizovanej trestnej činnosti.
Dohoda nadobudla platnosť 24. apríla 2009 v súlade s článkom 10 ods. 1.
K oznámeniu č. 178/2009 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a radou ministrov Bosny a Hercegoviny o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, najmä terorizmu, nedovololenému obchodovaniu s omamnými látkami a organizovanej trestnej činnosti
Vláda Slovenskej republiky a Rada ministrov Bosny a Hercegoviny, ďalej len „zmluvné strany“,
vyjadrujúc svoju vôľu posilniť a zlepšiť už existujúce vzťahy medzi oboma štátmi založené na priateľstve a spolupráci,
vyjadrujúc svoju obavu pred nebezpečenstvom šírenia medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti, medzinárodného nedovoleného obchodovania s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi, ako aj medzinárodného terorizmu,
rešpektujúc medzinárodné zmluvy a právne poriadky oboch štátov existujúcich nezávisle od predchádzajúcich záväzkov vyplývajúcich z bilaterálnych a multilaterálnych dohôd s tretími krajinami,
dohodli sa takto:
Článok 1
(1)
Zmluvné strany spolupracujú a vzájomne si poskytujú pomoc v týchto oblastiach:
a)
boj proti medzinárodnému terorizmu,
b)
boj proti organizovanej trestnej činnosti,
c)
boj proti nedovolenému pestovaniu, výrobe a obchodovaniu s omamnými látkami, pschychotropnými látkami a prekurzormi,
d)
boj proti nedovolenému konaniu súvisiacemu so zbraňami vrátane biologických, chemických a rádiologických zbraní, strelivom, s výbušninami, nukleárnym a rádioaktívnym materiálom, ako aj otravnými látkami,
e)
boj proti pašovaniu a medzinárodnej ekonomickej trestnej činnosti a legalizácii príjmov z trestnej činnosti,
f)
boj proti nelegálnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi,
g)
boj proti environmentálnej kriminalite, najmä proti nedovolenému obchodovaniu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
h)
boj proti nedovolenému nakladaniu s nebezpečnými odpadmi,
i)
boj proti falšovaniu a pozmeňovaniu všetkých druhov dokladov,
j)
boj proti falšovaniu a pozmeňovaniu bankoviek, platobných kariet, cenných papierov a iných cenností,
k)
boj proti násilnej trestnej činnosti proti životu, zdraviu, slobode a sexuálnej integrite,
l)
boj proti majetkovej trestnej činnosti, najmä proti krádeži a nedovolenému obchodovaniu s motorovými vozidlami,
m)
pátranie po nezvestných osobách a osobách, ktoré sa dopustili trestnej činnosti na území štátu druhej zmluvnej strany, ako aj identifikácia mŕtvol,
n)
boj proti nedovolenému obchodovaniu s dielami kultúrneho a historického dedičstva, vzácnymi kameňmi a kovmi, ako aj inými cennosťami,
o)
operatívna spolupráca prostredníctvom výmeny styčných dôstojníkov, policajných delegácií a policajtov,
p)
spolupráca v kultúrnej, športovej a spoločenskej oblasti prostredníctvom výmeny policajných delegácií.
(2)
Zmluvné strany v prípade obojstranného záujmu spolupracujú aj v iných oblastiach týkajúcich sa trestnej činnosti, v oblasti prevencie kriminality a udržiavaní verejného poriadku.
Článok 2
Spolupráca medzi zmluvnými stranami v oblastiach uvedených v článku 1 sa vykonáva prostredníctvom
a)
výmeny informácií a skúseností v oblastiach spoločného záujmu,
b)
výmeny skúseností o používaní forenznej technológie, ako aj o použití metód a prostriedkov kriminologického výskumu,
c)
výmeny informácií, znalostí a skúseností v oblasti hraničných kontrol, ako aj materiálnej a technickej podpory pasových kontrol a služieb na účely zistenia falšovaných a pozmenených cestovných dokladov a zabránenia nelegálnemu prekračovaniu štátnych hraníc a nelegálnej migrácii,
d)
výmeny vzorov nových cestovných dokladov, víz a odtlačkov úradných pečiatok na účely zabránenia a boja proti nelegálnemu prekročeniu štátnych hraníc,
e)
výmeny informácií na zabránenie a potlačenie akejkoľvek trestnej činnosti, predovšetkým všetkých teroristických činov, organizovanej trestnej činnosti a nedovoleného obchodovania so zbraňami vrátane biologických, chemických a rádiologických zbraní a nedovoleného obchodovania s rádioaktívnym materiálom a jedovatými látkami,
f)
výmeny informácií a skúseností o nových metódach výroby omamných a psychotropných látok, medzinárodnom obchodovaní s takýmito látkami, ich uchovávaniu a distribúcii, ako aj o nových metódach boja proti nim, ako je to uvedené v článku 1 písm. c), v súlade s Jednotným dohovorom o omamných látkach z roku 1961, v znení Protokolu o zmenách Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1972, Dohovorom o psychotropných látkach z roku 1971 a Dohovorom OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988,
g)
výmeny informácií týkajúcich sa právnej úpravy ustanovení tejto dohody,
h)
výmeny publikácií a výsledkov vedeckých výskumov v oblastiach zahrnutých v tejto dohode prostredníctvom organizácie a prijímania opatrení spoločného záujmu,
i)
zlepšovania metód a prostriedkov na udržiavanie a obnovu verejného poriadku a zvládnutie krízových situácií,
j)
výcviku a vzdelávania zamestnancov bezpečnostných zložiek.
Článok 3
(1)
Zmluvná strana môže so súhlasom príslušného ministra druhej zmluvnej strany vyslať na určitý čas styčného dôstojníka k orgánom polície alebo iným orgánom boja proti trestnej činnosti druhej zmluvnej strany.
(2)
Účelom vyslania styčného dôstojníka je uľahčenie spolupráce medzi zmluvnými stranami vykonávanej podľa tejto dohody, ako aj trvalá pomoc pri
a)
výmene informácií týkajúcich sa predchádzania a objasňovania trestnej činnosti,
b)
plnení dožiadaní kriminálneho charakteru,
c)
spolupráci pri vykonávaní readmisných dohôd,
d)
odovzdávaní informácií potrebných na plnenie úloh orgánov určených na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho verejný poriadok.
(3)
Styčný dôstojník plní podpornú a poradnú úlohu vo vzťahu k orgánom príslušným na vykonávanie tejto dohody a nie je oprávnený samostatne vykonávať úkony na predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti.
(4)
Styčný dôstojník vykonáva svoju činnosť podľa pokynov príslušného orgánu na vykonávanie tejto dohody vysielajúcej zmluvnej strany a dohody uzavretej medzi týmto orgánom a orgánom príslušným na vykonávanie tejto dohody prijímajúcej zmluvnej strany. Styčný dôstojník pravidelne podáva správy o svojej činnosti príslušnému orgánu na vykonávanie tejto dohody prijímajúcej zmluvnej strany.
(5)
Príslušní ministri zmluvných strán sa môžu dohodnúť, že styčný dôstojník jednej zmluvnej strany vykonávajúci činnosť v treťom štáte zastupuje v záujme plnenia tejto dohody aj záujmy druhej zmluvnej strany v tomto treťom štáte.
(6)
Podrobné podmienky činnosti styčného dôstojníka dohodnú príslušní ministri zmluvných strán.
Článok 4
(1)
Každá zmluvná strana môže úplne alebo čiastočne odmietnuť spoluprácu v prípadoch, keď by to ohrozilo jej suverenitu, bezpečnosť alebo národné záujmy, alebo ak by to bolo v rozpore s jej vnútroštátnym právnym poriadkom. Odmietnutie spolupráce sa bezodkladne oznámi príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany písomne diplomatickou cestou.
(2)
Vykonávanie tejto dohody podlieha vnútroštátnemu právnemu poriadku každej zmluvnej strany.
(3)
Príslušné orgány na vykonávanie tejto dohody sú:
Za Slovenskú republiku:
Prezídium Policajného zboru
Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce.
Za Bosnu a Hercegovinu:
Ministerstvo bezpečnosti Bosny a Hercegoviny
Odbor medzinárodných vzťahov.
(4)
Na účely zrýchlenia priamej spolupráce vo veľmi naliehavých prípadoch si zmluvné strany do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody vymenia zoznam obsahujúci príslušné orgány, ktoré budú zodpovedné za podávanie informácií a spoluprácu.
Článok 5
(1)
Spoločná komisia zriadená ministrom vnútra Slovenskej republiky a ministrom bezpečnosti Bosny a Hercegoviny je zodpovedná za vykonávanie tejto dohody. Spoločná komisia tiež zabezpečuje podporu a hodnotenie vykonávania tejto dohody. Predstavitelia iných ministerstiev sa môžu v prípade potreby zúčastňovať týchto stretnutí.
(2)
Spoločná komisia zasadá striedavo v Slovenskej republike a v Bosne a Hercegovine na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase najmenej raz za rok.
(3)
Pracovným jazykom je angličtina, pričom sa nevylučuje použitie akéhokoľvek iného zmluvnými stranami dohodnutého jazyka.
Článok 6
Ustanovenie o ochrane osobných údajov a akýkoľvek prenos informácií medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán a podľa týchto podmienok:
a)
prijímajúca zmluvná strana môže použiť takéto údaje výlučne na účel a za podmienok určených poskytujúcou zmluvnou stranou,
b)
prijímajúca zmluvná strana podá na žiadosť poskytujúcej zmluvnej strany informácie o využití odovzdaných informácií a o nimi dosiahnutých výsledkoch,
c)
osobné údaje možno poskytnúť výlučne orgánom príslušným na boj proti trestnej činnosti; žiadne údaje nemožno poskytnúť iným orgánom bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytujúcej zmluvnej strany,
d)
poskytujúca zmluvná strana zodpovedá za správnosť poskytnutých informácií a zároveň zisťuje, či je poskytnutie potrebné a primerané; ak sa neskôr zistí, že boli poskytnuté nesprávne údaje alebo údaje, ktoré sa nemali poskytnúť, prijímajúca zmluvná strana musí byť o tom okamžite informovaná. Prijímajúca zmluvná strana opraví chyby, alebo ak údaje nemali byť odovzdané, zlikviduje ich,
e)
pri poskytovaní údajov oznámi poskytujúca zmluvná strana prijímajúcej zmluvnej strane lehotu na likvidáciu údajov v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom; bez ohľadu na túto lehotu musia byť údaje týkajúce sa dotknutej osoby zlikvidované, ak ich uchovávanie už nie je potrebné; poskytujúca zmluvná strana musí byť informovaná o zlikvidovaní poskytnutých údajov a o dôvodoch ich likvidácie; dňom skončenia platnosti tejto dohody musia byť zlikvidované všetky údaje získané na jej základe,
f)
zmluvné strany sú povinné viesť záznamy o poskytnutí, prevzatí a likvidácii údajov,
g)
zmluvné strany sú povinné účinne chrániť údaje pred neoprávneným prístupom, zmenou alebo zverejnením.
Článok 7
(1)
Na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností poskytnutých podľa tejto dohody sa uplatňujú tieto ustanovenia:
a)
prijímajúca zmluvná strana musí utajovaným skutočnostiam poskytnutým podľa tejto dohody poskytnúť takú istú ochranu ako utajovaným skutočnostiam kvalifikovaným podľa vlastného vnútroštátneho právneho poriadku a označeným na základe korešpondujúcej tabuľky uvedenej v odseku 2 tohto článku,
b)
zmluvné strany nakladajú s utajovanými skutočnosťami podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa na ne vzťahujú,
c)
poskytujúca zmluvná strana bezodkladne písomne informuje prijímajúcu zmluvnú stranu o zmenách poskytnutých utajovaných skutočností alebo o zmene ich označenia; prijímajúca zmluvná strana podľa tejto informácie zmení označenie, alebo zruší nakladanie s utajovanými skutočnosťami,
d)
poskytujúca zmluvná strana oznámi pri poskytnutí utajovaných skutočností prijímajúcej zmluvnej strane lehotu ich platnosti,
e)
poskytnuté utajované skutočnosti sa môžu použiť výlučne na účel a za podmienok stanovených poskytujúcou zmluvnou stranou, pričom prístup k takýmto skutočnostiam môžu mať iba tie osoby, ktoré sú na to podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu prijímajúcej zmluvnej strany oprávnené,
f)
ak prijímajúca zmluvná strana zistí neoprávnené nakladanie s poskytnutými utajovanými skutočnosťami, musí o tom bezodkladne informovať poskytujúcu zmluvnú stranu; táto informácia musí obsahovať okolnosti porušenia vnútroštátnych právnych predpisov a jeho dôsledky, ako aj opatrenia prijaté na prevenciu ich ďalšieho porušenia,
g)
žiadne informácie, údaje, materiály alebo technické vybavenie nemožno poskytnúť tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu poskytujúcej zmluvnej strany.
(2)
Označenia utajovaných skutočností sú takéto:
Slovenská
republika
ekvivalent
v anglickom
jazyku
Bosna
a Hercegovina
PRÍSNE TAJNÉ TOP SECRET DRŽAVNA TAJNA
TAJNÉ SECRET SLUŽBENA TAJNA
STROGO
POVERLJIVO
DÔVERNÉ CONFIDENTIAL SLUŽBENA TAJNA
POVERLJIVO
VYHRADENÉ RESTRICTED ZA INTERNU
UPOTREBU
(3)
Kontrolu ochrany utajovaných skutočností poskytnutých podľa tejto dohody vykonávajú
a)
na slovenskej strane:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b)
na bosniansko-hercegovinskej strane:
Ministerstvo bezpečnosti Bosny a Hercegoviny.
Článok 8
Náklady súvisiace s vykonávaním spolupráce podľa tejto dohody znášajú príslušné orgány každej zmluvnej strany, ak sa nedohodnú inak.
Článok 9
Touto dohodou nie sú dotknuté žiadne záväzky štátov zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných zmlúv.
Článok 10
(1)
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť tridsiatym (30.) dňom odo dňa doručenia neskoršej diplomatickej nóty, ktorou sa zmluvné strany navzájom informujú o splnení vnútroštátnych podmienok pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.
(2)
Každá zmluvná strana môže navrhovať dodatky alebo zmeny tejto dohody. Tieto nadobúdajú platnosť spôsobom uvedeným v odseku 1.
(3)
Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody skončí tridsiatym (30.) dňom odo dňa doručenia tohto oznámenia druhej zmluvnej strane.
(4)
Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek, úplne alebo čiastočne, pozastaviť vykonávanie tejto dohody, ak je ohrozená bezpečnosť, verejný poriadok alebo zdravie obyvateľstva. O prijatí alebo zrušení tohto opatrenia sa zmluvné strany bezodkladne informujú diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania dohody nadobudne platnosť dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. O pokračovaní vykonávania tejto dohody sa zmluvné strany informujú diplomatickou cestou.
Dané v Sarajeve 5. júna 2006 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom jazyku, úradných jazykoch Bosny a Hercegoviny (bosnianskom, chorvátskom a srbskom) a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Martin Pado v. r.

Za Radu ministrov Bosny a Hercegoviny:

Bariša Čolak v. r.