179/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

179
ZÁKON
z 23. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 462/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
prispieva na prístavbu a výstavbu škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.1)“.
2.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov,17a)“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 7 Zákonníka práce.
§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).“.
3.
V § 2 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov,17a)“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
4.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Školy, štátne materské školy a štátne školské zariadenia použijú finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu podľa § 4 a 5 na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní, prevádzky, modernizácie učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií.“.
5.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Štátne školy, štátne materské školy a štátne školské zariadenia použijú ostatné zdroje financovania podľa odseku 1 písm. b) až i) ako doplnkový zdroj na
a)
financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti; štátne materské školy a štátne školské zariadenia aj ako doplnkový zdroj na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a na riešenie havarijných situácií,
b)
úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou podľa osobitných predpisov.17)
(5)
Cirkevné školy a súkromné školy použijú zdroje financovania podľa odseku 2 písm. d) na účel podľa odseku 3 a zdroje financovania podľa odseku 2 písm. b), c), e) až g) na financovanie rozvoja. Cirkevné školy a súkromné školy môžu použiť zdroj financovania podľa odseku 2 písm. d) aj na kapitálové výdavky na modernizáciu učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií.
(6)
Zriaďovateľ cirkevnej školy a zriaďovateľ súkromnej školy prerokujú s radou školy a s riaditeľom školy výšku príspevku podľa odseku 2 písm. d). Riaditeľ súkromnej školy a riaditeľ cirkevnej školy sú povinní na žiadosť zákonného zástupcu žiaka poskytnúť informácie o použití finančných prostriedkov prijatých podľa odseku 2 písm. d).“.
6.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „rekonštrukciu školských objektov a na modernizáciu škôl a“ nahrádzajú slovami „výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a na rekonštrukciu a modernizáciu štátnych materských škôl a štátnych“.
7.
V § 3 ods. 3 posledná veta znie: „Finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. b) prideľuje ministerstvo zriaďovateľom podľa § 7 ods. 10.“.
8.
V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov poskytuje ministerstvo.“.
9.
V § 4a odsek 2 znie:
„(2)
Žiadosť zriaďovateľa podľa odseku 1 písm. a) obsahuje údaj o výške cestovných nákladov na dopravu žiaka do školy z miesta bydliska a späť.“.
10.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. b)“.
11.
V § 6a ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
bol zistený nesúlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom,“.
12.
V § 6b ods. 3 písm. a) a b) sa slová „jednu plnoletú fyzickú osobu23g) platnej“ nahrádzajú slovami „jedno nezaopatrené dieťa23g) platnej“.
13.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zriaďovatelia materských škôl,2b) ktorým sa prideľuje iba príspevok na výchovu a vzdelávanie podľa § 6b, súhrnnú správu o hospodárení nepredkladajú.“.
14.
V § 7 ods. 10 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ministerstvo môže prideliť v rámci rezervy kapitoly ministerstva na žiadosť zriaďovateľa24c) školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, finančné prostriedky na účel podľa § 3 ods. 2 písm. b) podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením a naliehavosti riešenia výstavby, prístavby, modernizácie a rekonštrukcie školských objektov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:
„24c)
§ 19 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Školy, školské zariadenia a obce sú povinné oznámiť do 20. septembra kalendárneho roka príslušnému krajskému školskému úradu údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu24d) podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka. Krajský školský úrad je povinný oznámiť tieto údaje za školy, školské zariadenia a obce vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 10. októbra kalendárneho roka. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo školám, školským zariadeniam a obciam každoročne najneskôr do 31. augusta.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:
„24d)
§ 2 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2005 Z. z.
§ 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.“.
16.
§ 8 znie:
㤠8
(1)
Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú ministerstvo a krajský školský úrad.
(2)
Ministerstvo a krajský školský úrad pri výkone dohľadu sledujú najmä prehľadnosť financovania a kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní štátnych škôl, cirkevných škôl, súkromných škôl, štátnych školských zariadení a kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní materských škôl2b) podľa § 6b.
(3)
Ministerstvo a krajský školský úrad pri výkone dohľadu postupujú podľa osobitného predpisu.25)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 8b ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
za poskytnutie nesprávnych údajov o výsledkoch hospodárenia v správe o hospodárení podľa § 7 ods. 2 a 3 pokutu od 331,50 eura do 33 193,50 eura,“.
Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená l) a m).
18.
V § 8b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo uloží škole, školskému zariadeniu alebo obci pokutu
a)
300 eur za neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7 ods. 12,
b)
od 30 eur do 3 000 eur za poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7 ods. 12.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
19.
V § 8c odsek 7 znie:
„(7)
Ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte výšku nákladov podľa osobitného predpisu25c) na príslušný kalendárny rok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25c znie:
„25c)
§ 90 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 462/2008 Z. z.“.
20.
Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009
Ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke najneskôr do 2. septembra výšku nákladov podľa osobitného predpisu25c) na kalendárny rok 2009.“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 462/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Rada školy pri základných školách zriadených podľa § 6 ods. 1 vyzve príslušný krajský školský úrad a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom. Rada školy pri stredných školách zriadených podľa § 9 ods. 1 vyzve príslušný krajský školský úrad, Štátnu školskú inšpekciu a jedného delegovaného zástupcu samosprávneho kraja s riadnym hlasom; v stredných zdravotníckych školách zriadených podľa § 9 ods. 1 je prizývaný delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
2.
V § 6 sa odsek 12 dopĺňa písmenami c) až g), ktoré znejú:
„c)
poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok podľa
1.
počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a detí materských škôl30b) a školských zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok, v špeciálnych výchovných zariadeniach, v materských školách30b) pri zdravotníckom zariadení a v školských kluboch detí pri zdravotníckom zariadení podľa skutočného priemerného denného počtu detí za uplynulý školský rok a v zariadeniach školského stravovania podľa počtu všetkých žiakov školy, a
2.
výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok,
d)
určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením,30d)
e)
oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí zákona o štátnom rozpočte,
f)
poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok podľa osobitného predpisu,30e)
g)
v období rokov 2010 a 2011 poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy30b) a dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88 % z dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30d a 30e znejú:
„30d)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
30e)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 8 odsek 7 znie:
„(7)
Ustanovenie platné pre uhrádzanie cestovných nákladov pre zákonného zástupcu žiaka základnej školy podľa odseku 6 možno využiť aj pre žiakov základných škôl, základných škôl s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov a štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.“.
4.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa môžu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka s trvalým pobytom v obci, ktorá nemá zriadenú základnú školu, cestovné náklady na dopravu žiaka do najbližšej cirkevnej základnej školy. Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa môžu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cirkevnej základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami cestovné náklady na dopravu žiaka do najbližšej cirkevnej základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, ak v mieste trvalého pobytu žiaka nie je zriadená základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v zriaďovateľskej pôsobnosti iného zriaďovateľa.“.
5.
V § 9 sa odsek 12 dopĺňa písmenami c) až g), ktoré znejú:
„c)
poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok podľa
1.
počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a detí školských zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok, v špeciálnych výchovných zariadeniach podľa skutočného priemerného denného počtu detí za uplynulý školský rok a v zariadeniach školského stravovania podľa počtu všetkých žiakov školy, a
2.
výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok,
d)
určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením,30f)
e)
oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí zákona o štátnom rozpočte,
f)
poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok podľa osobitného predpisu,30e)
g)
v období rokov 2010 a 2011 poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy a dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88 % z dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30f znie:
„30f)
§ 8 zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Krajský školský úrad sa vyjadruje k zaradeniu školy, v ktorej vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie,41b) do siete vo svojej územnej pôsobnosti podľa § 15, ak nie je zriaďovateľom školy, podľa potrieb na trhu práce.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:
„41b)
§ 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 14 ods. 6 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri svojom rozhodovaní o zmenách v sieti prihliada na vyjadrenie príslušného krajského školského úradu,“.
8.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Ministerstvo môže poskytnúť prostredníctvom krajského školského úradu štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti56) príspevok na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry.
(9)
Príspevok podľa odseku 8 na príslušný kalendárny rok sa môže poskytnúť na žiadosť zriaďovateľa školy podľa počtu žiakov škôl, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie,41b) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky ročného príspevku na žiaka.
(10)
Výška ročného príspevku na žiaka sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov poskytnutých obciam v predchádzajúcom kalendárnom roku na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry uvedené v § 7 a počtu žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.“.
9.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
vyjadrenie príslušného krajského školského úradu, ak ide o školy, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je zriaďovateľom.“.
10.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
(1)
Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri ročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu prostredníctvom krajských školských úradov do 20. septembra pre riadiacu a kontrolnú činnosť údaje podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, ktoré sa týkajú najmä počtu tried, učiteľov a zamestnancov a ich kvalifikácie, vekovej štruktúry detí a žiakov v členení podľa vyučovacieho jazyka, študijného odboru a učebného odboru, kapacít a tržieb školských jedální a školských internátov, o počte stravníkov a ubytovaných. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo školám a školským zariadeniam každoročne do 31. augusta.
(2)
Zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri štvrťročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu prostredníctvom krajských školských úradov do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka pre riadiacu a kontrolnú činnosť údaje za kalendárny štvrťrok týkajúce sa najmä počtu zamestnancov, vyplatených mzdových prostriedkov, čerpaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z mimorozpočtových zdrojov. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom škôl a školských zariadení každoročne do 31. januára.“.
11.
V § 37a sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
od 100 eur do 3000 eur zriaďovateľovi, ktorý údaje podľa § 35a neposkytol alebo poskytol nepravdivé údaje.“.
12.
Za § 37a sa vkladá § 37b, ktorý znie:
㤠37b
Podrobnosti financovania cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných základných umeleckých škôl, cirkevných jazykových škôl, súkromných jazykových škôl, cirkevných materských škôl,30b) súkromných materských škôl,30b) cirkevných školských zariadení a súkromných školských ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády.“.
13.
Za § 39a sa vkladá § 39b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009
O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do dňa účinnosti tohto zákona, sa rozhoduje podľa doterajších predpisov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem prvého bodu, štvrtého až ôsmeho bodu, štrnásteho bodu a devätnásteho bodu čl. I a druhého a piateho bodu čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.