180/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

180
ZÁKON
z 24. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 457/2003 Z. z. a zákona č. 255/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slovo „aj“ vkladá slovo „samostatný“.
2.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Návrh na ochranu, a ak to okolnosti vyžadujú, aj návrh na opatrenia vypracuje a útvaru doručí
a)
v prípravnom konaní prokurátor alebo vyšetrovateľ s písomným súhlasom prokurátora,
b)
v konaní pred súdom predseda senátu (ďalej len „sudca“).“.
3.
V § 3 ods. 2 sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu pobytu“.
4.
V § 5 odsek 5 znie:
„(5)
Návrh na opatrenie vo veci, v ktorej už komisia rozhodla nesúhlasne, možno podať opätovne iba za predpokladu, že obsahuje nové skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie neodkladného opatrenia.“.
5.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Návrh na ochranu vo veci, v ktorej už komisia rozhodla nesúhlasne, možno podať opätovne iba za predpokladu, že obsahuje nové skutočnosti, ktoré odôvodňujú poskytnutie ochrany a pomoci.“.
6.
Doterajší text § 11 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ochranu a pomoc možno na základe súhlasu prezidenta Policajného zboru poskytnúť aj na žiadosť oprávneného orgánu cudzieho štátu, ktorý rozhodol o poskytnutí ochrany podľa vnútroštátneho právneho poriadku tohto štátu.“.
7.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Odstúpenie od ochrannej dohody
(1)
Chránený svedok môže od ochrannej dohody odstúpiť na základe písomného oznámenia, ktoré doručí útvaru.
(2)
V prípravnom konaní prokurátor alebo vyšetrovateľ s písomným súhlasom prokurátora a v konaní pred súdom sudca môže do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá, prostredníctvom útvaru navrhnúť komisii odstúpenie od ochrannej dohody, ak zistí, že pominuli dôvody vykonávania programu ochrany alebo ak chránený svedok
a)
odmietol vypovedať,
b)
porušil ustanovenia ochrannej dohody alebo
c)
po uzatvorení ochrannej dohody spáchal úmyselný trestný čin.
(3)
Útvar môže navrhnúť komisii odstúpenie od ochrannej dohody, ak zistí, že pominuli dôvody vykonávania programu ochrany alebo ak chránený svedok
a)
úmyselne zamlčal skutočnosti, ktoré mali podstatný význam pre rozhodnutie komisie o jeho zaradení do programu ochrany,
b)
trpí trvalou duševnou poruchou, ktorá vylučuje dodržiavanie jeho povinností vyplývajúcich z ochrannej dohody a nemožno ich zabezpečiť inak,
c)
porušil ustanovenia ochrannej dohody alebo
d)
po uzatvorení ochrannej dohody spáchal úmyselný trestný čin.
(4)
Ak útvar navrhne komisii odstúpenie od ochrannej dohody podľa odseku 3 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá, písomne o tom vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu.
(5)
Komisia o návrhu na odstúpenie od ochrannej dohody podľa odsekov 2 a 3 rozhodne hlasovaním do siedmich dní odo dňa doručenia návrhu.“.
8.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Zánik programu ochrany
(1)
Program ochrany zaniká
a)
odstúpením od ochrannej dohody podľa § 16 alebo
b)
ak chránený svedok zomrel alebo bol súdom vyhlásený za mŕtveho.
(2)
O zániku programu ochrany odstúpením od ochrannej dohody podľa § 16 ods. 1 útvar vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie dátum skončenia vykonávania programu ochrany na základe písomného oznámenia chráneného svedka a písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu, ak bolo oznámenie doručené do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá.
(3)
O zániku programu ochrany odstúpením od ochrannej dohody podľa § 16 ods. 5 komisia vyhotoví zápisnicu, v ktorej určí dátum skončenia vykonávania programu ochrany a bezodkladne ju doručí útvaru, ktorý odstúpi od ochrannej dohody s chráneným svedkom. O dátume skončenia vykonávania programu ochrany útvar ústne vyrozumie chráneného svedka a do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá, písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu. Ak je dôvodom na odstúpenie od ochrannej dohody skutočnosť uvedená v § 16 ods. 3 písm. b), útvar písomne vyrozumie aj zákonného zástupcu chráneného svedka.
(4)
Zánik programu ochrany podľa odseku 1 písm. b) útvar vyznačí v spise a o zániku programu ochrany písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.