182/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
ZÁKON
z 29. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
2.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Národný cintorín v Martine
(1)
Národný cintorín v Martine tvoria hroby a náhrobníky významných osobností národného života.
(2)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytne mestu dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok na úhradu nákladov na prevádzku, údržbu a rekonštrukciu Národného cintorína v Martine najmenej vo výške finančného príspevku mesta schváleného na tento účel v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok a najviac vo výške trojnásobku tohto finančného príspevku mesta.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.