187/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

187
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 2005 bol v Prüme podpísaný Dohovor medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom a Rakúskou republikou o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii.
Národná rada Slovenskej republiky s pristúpením Slovenskej republiky k dohovoru vyslovila súhlas svojím uznesením č. 969 z 10. decembra 2008.
Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe podpísal 13. februára 2009. Listina o prístupe bola uložená 27. februára 2009 u depozitára, vlády Spolkovej republiky Nemecko.
Slovenská republika pri uložení listiny o prístupe uplatnila tieto vyhlásenia:
a) vo vzťahu k celému dohovoru: „vo vzťahu k tomuto dohovoru sa žiadna informácia poskytnutá Slovenskou republikou na jeho základe nesmie použiť ako dôkaz bez súhlasu príslušných justičných orgánov Slovenskej republiky“,
b) vo vzťahu k článku 7 dohovoru: „Slovenská republika si vyhradzuje právo neuplatňovať v plnom rozsahu článok 7 dohovoru. Odoberanie porovnávacieho materiálu a poskytovanie profilov DNA pre potreby vyšetrovania alebo súdneho konania je možné iba prostredníctvom nástrojov právnej pomoci.“.
Dohovor nadobudol platnosť 1. novembra 2006 v súlade s článkom 50 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 28. mája 2009 v súlade s článkom 51 ods. 3.
K oznámeniu č. 187/2009 Z. z.
DOHOVOR
medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom a Rakúskou republikou o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii
Vysoké zmluvné strany tohto dohovoru, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie,
berúc do úvahy skutočnosť, že v oblasti voľného pohybu osôb je pre členské štáty Európskej únie dôležité posilniť vzájomnú spoluprácu v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii,
usilujúc sa bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, zohrávať pre ďalší rozvoj európskej spolupráce priekopnícku úlohu pri vytvorení čo najvyššieho možného štandardu spolupráce, predovšetkým prostredníctvom lepšej výmeny informácií, najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii, a pritom nevylučovať z účasti na takejto spolupráci všetky ostatné členské štáty Európskej únie,
snažiac sa, aby sa ustanovenia obsiahnuté v dohovore stali súčasťou právneho rámca Európskej únie s cieľom zlepšiť výmenu informácií v rámci Európskej únie, najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii, a na tento účel vytvoriť nevyhnutné právne a technické podmienky,
rešpektujúc základné práva vyplývajúce z Charty základných práv Európskej únie, Európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ústavné tradície spoločné pre dotknuté štáty, najmä s vedomím, že poskytovanie osobných údajov druhej zmluvnej strane vyžaduje dostatočnú úroveň ochrany údajov prijímajúcou zmluvnou stranou,
berúc do úvahy, že bez toho, aby boli dotknuté platné vnútroštátne právne predpisy, by malo byť pre opatrenia podľa tohto dohovoru zabezpečené primerané súdne preskúmanie,
usilujúc sa doplniť tento dohovor ďalšími dohodami umožňujúcimi automatizované vyhľadávanie údajov v iných príslušných databázach do takej miery, do akej je to potrebné a vhodné pre zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce,
dohodli sa takto:
Kapitola 1
Všeobecné aspekty
Článok 1
Základné zásady
(1)
Prostredníctvom tohto dohovoru vyjadrujú zmluvné strany zámer zintenzívniť vzájomnú cezhraničnú spoluprácu, predovšetkým výmenu informácií.
(2)
Spoluprácou podľa tohto dohovoru nie je dotknuté právo Európskej únie a každému členskému štátu Európskej únie je daná možnosť pristúpiť k nemu.
(3)
Spolupráca podľa tohto dohovoru je zameraná na navrhovanie iniciatív na podporu európskej spolupráce v oblastiach uvedených v tomto dohovore.
(4)
Najneskôr do troch rokov od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru sa na základe vyhodnotenia skúseností s jeho vykonávaním, po porade s Európskou komisiou alebo na jej návrh, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva predloží iniciatíva s cieľom začleniť ustanovenia tohto dohovoru do právneho rámca Európskej únie.
(5)
Zmluvné strany pravidelne predkladajú Rade Európskej únie a Európskej komisii spoločné správy o pokroku v spolupráci.
Kapitola 2
Profily DNA, daktyloskopické údaje a iné údaje
Článok 2
Vytvorenie národných databáz DNA
(1)
Zmluvné strany sa na účely vyšetrovania trestných činov zaväzujú vytvoriť a viesť národné databázy DNA. Spracúvanie údajov obsiahnutých v týchto databázach sa podľa tohto dohovoru uskutočňuje na základe jeho ďalších ustanovení v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie.
(2)
Na účel vykonávania tohto dohovoru zabezpečia zmluvné strany dostupnosť referenčných údajov zo svojich národných databáz DNA uvedených v prvej vete odseku 1. Referenčné údaje obsahujú iba profily DNA* vytvorené z nekódujúcej časti DNA a referenčné číslo (označenie). Referenčné údaje nesmú obsahovať žiadne údaje, z ktorých je možné dotknutú osobu priamo identifikovať. Referenčné údaje, ktoré nie je možné priradiť žiadnemu jednotlivcovi („neidentifikované“), musia byť ako takéto rozpoznateľné.
(3)
Pri uložení ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo prístupe uvedie každá zmluvná strana národné databázy DNA, na ktoré sa vzťahujú články 2 až 6, a podmienky na automatizované vyhľadávanie uvedené v článku 3 ods. 1.
* Profily DNA uvedené v tomto dohovore sa v Spolkovej republike Nemecko označujú ako identifikačné vzory DNA.
Článok 3
Automatizované vyhľadávanie profilov DNA
(1)
Na účely vyšetrovania trestných činov umožnia zmluvné strany národným kontaktným pracoviskám iných zmluvných strán podľa článku 6 prístup k referenčným údajom vo svojich databázach DNA s právomocou vykonávať automatizované vyhľadávanie porovnávaním profilov DNA. Vyhľadávanie sa môže vykonávať iba v jednotlivých prípadoch a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyhľadávajúcej zmluvnej strany.
(2)
Ak by automatizované vyhľadávanie ukázalo, že poskytnutý profil DNA zodpovedá profilu DNA nachádzajúcemu sa vo vyhľadávanej databáze zmluvnej strany, vyhľadávajúcemu kontaktnému pracovisku sa automaticky doručí oznámenie o zhode a referenčné číslo (označenie). Ak nie je možné zistiť žiadnu zhodu, automaticky sa doručí oznámenie o tejto skutočnosti.
Článok 4
Automatizované porovnávanie profilov DNA
(1)
Na účely vyšetrovania trestných činov porovnávajú zmluvné strany na základe vzájomného súhlasu a prostredníctvom svojich národných kontaktných pracovísk profily DNA svojich neidentifikovaných údajov so všetkými profilmi DNA iných národných databáz DNA. Profily sa poskytujú a porovnávajú automatizovanou formou. Profily DNA neidentifikovaných údajov sa poskytujú na porovnávanie, iba ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy žiadajúcej zmluvnej strany.
(2)
Ak by zmluvná strana pri porovnávaní podľa odseku 1 zistila, že akékoľvek vyhľadávané profily DNA sa zhodujú s profilmi, ktoré sa nachádzajú v jej databáze DNA, bezodkladne poskytne národnému kontaktnému pracovisku inej zmluvnej strany referenčné údaje, s ktorými sa zhoda zistila.
Článok 5
Poskytovanie ďalších osobných údajov a iných informácií
Ak by postup uvedený v článkoch 3 a 4 ukázal zhodu medzi profilmi DNA, poskytovanie akýchkoľvek ďalších dostupných osobných údajov a iných informácií vzťahujúcich sa na referenčné údaje sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany vrátane pravidiel právnej pomoci.
Článok 6
Národné kontaktné pracovisko a vykonávacia dohoda
(1)
Na účely poskytovania údajov podľa článkov 3 a 4 určí každá zmluvná strana národné kontaktné pracovisko. Právomoci kontaktného pracoviska sa riadia príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
(2)
Technické aspekty pre postupy uvedené v článkoch 3 a 4 sa upravia vo vykonávacej dohode podľa článku 44.
Článok 7
Odoberanie porovnávacieho materiálu a poskytovanie profilov DNA
Ak nie je pri prebiehajúcich vyšetrovaniach alebo súdnych konaniach dostupný pre konkrétnu osobu, ktorá sa nachádza na území štátu dožiadanej zmluvnej strany, žiadny profil DNA, dožiadaná zmluvná strana poskytne právnu pomoc odoberaním a analýzou porovnávacieho materiálu tejto osoby a poskytnutím získaného profilu DNA, ak
a)
žiadajúca zmluvná strana uvedie účel, na ktorý sa tento profil DNA žiada,
b)
žiadajúca zmluvná strana predloží príkaz alebo rozhodnutie vydané príslušným orgánom podľa vnútroštátnych právnych predpisov tejto zmluvnej strany, preukazujúce, že podmienky na odoberanie a analýzu porovnávacieho materiálu by boli splnené, ak by sa táto osoba nachádzala na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany, a
c)
podmienky na odoberanie a analýzu porovnávacieho materiálu získaného profilu DNA sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany splnené.
Článok 8
Daktyloskopické údaje
Na účel vykonávania tohto dohovoru zabezpečia zmluvné strany dostupnosť referenčných údajov z národného automatizovaného systému daktyloskopickej identifikácie vytvoreného na predchádzanie a vyšetrovanie trestných činov. Referenčné údaje obsahujú iba daktyloskopické údaje a referenčné číslo (označenie). Referenčné údaje nesmú obsahovať žiadne údaje, z ktorých je možné dotknutú osobu priamo identifikovať. Referenčné údaje, ktoré nemožno priradiť žiadnemu jednotlivcovi („neidentifikované“), musia byť ako takéto rozpoznateľné.
Článok 9
Automatizované vyhľadávanie daktyloskopických údajov
(1)
Na účely predchádzania a vyšetrovania trestných činov umožnia zmluvné strany národným kontaktným pracoviskám iných zmluvných strán podľa článku 11 prístup k referenčným údajom v automatizovaných daktyloskopických identifikačných systémoch, ktoré vytvorili na tento účel, s právomocou vykonávať automatizované vyhľadávanie porovnávaním daktyloskopických údajov. Vyhľadávanie sa môže vykonávať iba v jednotlivých prípadoch a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyhľadávajúcej zmluvnej strany.
(2)
Definitívne potvrdenie zhody daktyloskopických údajov s referenčnými údajmi uchovávanými zmluvnou stranou, ktorá je zodpovedná za súbor, vykonáva vyhľadávajúce národné kontaktné pracovisko prostredníctvom automatizovaného poskytovania referenčných údajov požadovaných na jednoznačné porovnanie.
Článok 10
Poskytovanie ďalších osobných údajov a iných informácií
V prípade, ak by postup uvedený v článku 9 ukázal zhodu medzi daktyloskopickými údajmi, poskytovanie akýchkoľvek ďalších dostupných osobných údajov a iných informácií vzťahujúcich sa na referenčné údaje sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany vrátane pravidiel právnej pomoci.
Článok 11
Národné kontaktné pracovisko a vykonávacia dohoda
(1)
Na účely poskytovania údajov podľa článku 9 určí každá zmluvná strana národné kontaktné pracovisko. Právomoci kontaktného pracoviska sa riadia príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
(2)
Technické aspekty pre postupy uvedené v článku 9 sa upravia vo vykonávacej dohode podľa článku 44.
Článok 12
Automatizované vyhľadávanie údajov z evidencie vozidiel
(1)
Na účely predchádzania a vyšetrovania trestných činov a pri riešení iných protiprávnych konaní patriacich do právomoci súdov alebo prokuratúry vo vyhľadávajúcom štáte, ako aj pri udržiavaní verejného poriadku a bezpečnosti umožnia zmluvné strany národným kontaktným pracoviskám iných zmluvných strán podľa odseku 2 prístup k nasledujúcim vnútroštátnym údajom z evidencie vozidiel s právomocou vykonávať automatizované vyhľadávanie v jednotlivých prípadoch:
a)
údaje o vlastníkoch, užívateľoch, držiteľoch a prevádzkovateľoch a
b)
údaje o vozidlách.
Vyhľadávanie sa môže vykonávať iba pre vozidlá s úplným VIN číslom alebo s úplným evidenčným číslom. Vyhľadávanie sa môže vykonávať iba v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyhľadávajúcej zmluvnej strany.
(2)
Na účel poskytovania údajov podľa odseku 1 určí každá zmluvná strana národné kontaktné pracovisko na prijímanie žiadostí. Právomoci kontaktného pracoviska sa riadia príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Technické aspekty pre postup sa upravia vo vykonávacej dohode podľa článku 44.
Článok 13
Poskytovanie iných údajov ako osobných údajov
Na účely predchádzania trestným činom a udržiavania verejného poriadku a bezpečnosti pri významných alebo závažných podujatiach s cezhraničným vplyvom, predovšetkým pri športových podujatiach alebo zasadnutiach Európskej rady, si zmluvné strany vzájomne poskytujú na žiadosť alebo na základe vlastnej iniciatívy, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi poskytujúcej zmluvnej strany, iné údaje ako osobné údaje potrebné na tento účel.
Článok 14
Poskytovanie osobných údajov
(1)
Na účely predchádzania trestným činom a udržiavania verejného poriadku a bezpečnosti pri významných alebo závažných podujatiach s cezhraničným vplyvom, predovšetkým pri športových podujatiach alebo zasadnutiach Európskej rady, si zmluvné strany vzájomne poskytujú na žiadosť alebo na základe vlastnej iniciatívy, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi poskytujúcej zmluvnej strany, osobné údaje, ak právoplatné rozhodnutia alebo iné skutočnosti odôvodňujú domnienku, že dotknuté osoby spáchajú na takomto podujatí trestné činy alebo ohrozia verejný poriadok a bezpečnosť, ak vnútroštátne právne predpisy poskytujúcej zmluvnej strany umožňujú poskytovanie takýchto údajov.
(2)
Osobné údaje sa môžu spracúvať iba na účely uvedené v odseku 1 a pre konkrétne podujatie, pre ktoré boli poskytnuté. Poskytnuté údaje sa musia bezodkladne vymazať, ak sa splnili ciele uvedené v odseku 1 alebo ak ich splnenie už nie je možné. Poskytnuté údaje sa musia v každom prípade vymazať najneskôr do jedného roka.
Článok 15
Národné kontaktné pracovisko
Na účely poskytovania údajov podľa článkov 13 a 14 určí každá zmluvná strana národné kontaktné pracovisko. Právomoci kontaktného pracoviska sa riadia príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Kapitola 3
Opatrenia na predchádzanie teroristickým trestným činom
Článok 16
Poskytovanie informácií na účely predchádzania teroristickým trestným činom
(1)
Na účely predchádzania teroristickým trestným činom môžu zmluvné strany v jednotlivých prípadoch v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi aj bez toho, aby o to boli požiadané, poskytovať národným kontaktným pracoviskám iných zmluvných strán uvedeným v odseku 3 osobné údaje a informácie uvedené v odseku 2, ak je to nevyhnutné, vzhľadom na to, že konkrétne skutočnosti odôvodňujú domnienku, že dotknuté osoby spáchajú trestné činy uvedené v článkoch 1 až 3 rámcového rozhodnutia Rady EÚ 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu.
(2)
Poskytované údaje obsahujú priezviská, krstné mená, dátum a miesto narodenia a opis skutočností, ktoré odôvodňujú domnienku podľa odseku 1.
(3)
Každá zmluvná strana určí národné kontaktné pracovisko na výmenu informácií s národnými kontaktnými pracoviskami iných zmluvných strán. Právomoci národného kontaktného pracoviska sa riadia príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
(4)
Poskytujúci orgán môže v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi určiť prijímajúcemu orgánu podmienky týkajúce sa použitia týchto údajov a informácií. Prijímajúci orgán je viazaný každou z týchto podmienok.
Článok 17
Príslušník bezpečnostnej ochrany počas letu
(1)
Každá zmluvná strana sa rozhodne podľa svojej vnútroštátnej leteckej bezpečnostnej politiky, či na palubu lietadla registrovaného jednou zo zmluvných strán nasadí príslušníkov bezpečnostnej ochrany počas letu. Každý takýto príslušník je nasadený v súlade s Dohovorom o medzinárodnom civilnom letectve podpísanom v Chicagu 7. decembra 1944 a jeho prílohami, najmä Prílohou 17, a s vykonávacími dokumentmi s náležitým ohľadom na právomoci kapitána lietadla podľa Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963 a v súlade s akýmikoľvek inými príslušnými medzinárodnoprávnymi pravidlami, ak sú záväzné pre dotknuté zmluvné strany.
(2)
Príslušníci bezpečnostnej ochrany počas letu podľa tohto dohovoru sú príslušníci polície alebo iní vhodne vyškolení pracovníci zodpovední za udržiavanie bezpečnosti na palube lietadla.
(3)
Zmluvné strany si navzájom pomáhajú pri výcviku a ďalšom vzdelávaní príslušníkov bezpečnostnej ochrany počas letu a úzko spolupracujú v oblastiach týkajúcich sa ich výstroja.
(4)
Predtým ako zmluvná strana nasadí príslušníkov bezpečnostnej ochrany počas letu, jej národné kontaktné pracovisko musí podať písomné oznámenie o ich nasadení. Oznámenie sa doručí príslušnému kontaktnému úradu inej zmluvnej strany najneskôr do troch dní pred uskutočnením predmetného letu na jedno z jej letísk alebo z jedného jej letiska. V prípade bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva sa musí oznámenie doručiť bezodkladne, spravidla predtým, ako lietadlo pristane.
(5)
Písomné oznámenie obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 1 k tomuto dohovoru, s ktorými zmluvné strany nakladajú ako s dôvernými. Zmluvné strany môžu meniť a dopĺňať prílohu č. 1 osobitnou dohodou.
Článok 18
Preprava zbraní, streliva a výstroje
(1)
Zmluvné strany na základe žiadosti vydajú príslušníkom bezpečnostnej ochrany počas letu nasadeným zmluvnými stranami všeobecné povolenie na leteckú prepravu zbraní, streliva a výstroje na letiská alebo z letísk nachádzajúcich sa na území štátov zmluvných strán. Toto povolenie sa vzťahuje na prepravu zbraní a streliva na palube lietadla a podľa odseku 2 aj v bezpečnostných priestoroch s obmedzeným prístupom na letisku dotknutej zmluvnej strany.
(2)
Preprava zbraní a streliva podlieha nasledujúcim podmienkam:
a)
tí, ktorí prepravujú zbrane a strelivo, nesmú s nimi vystúpiť z lietadla na letisku inej zmluvnej strany alebo vstúpiť do bezpečnostných priestorov s obmedzeným prístupom na letisko inej zmluvnej strany, pokiaľ nie sú sprevádzaní zástupcom príslušného vnútroštátneho orgánu tejto zmluvnej strany,
b)
prepravované zbrane a strelivo musia byť bezodkladne po vystúpení z lietadla za prítomnosti eskorty uložené na stráženom bezpečnom mieste určenom príslušným vnútroštátnym orgánom.
Článok 19
Národné kontaktné a koordinačné úrady
Na účely splnenia povinností vyplývajúcich z článkov 17 a 18 určí každá zmluvná strana národný kontaktný a koordinačný úrad.
Kapitola 4
Opatrenia na boj proti nelegálnej migrácii
Článok 20
Poradcovia pre doklady
(1)
Na základe spoločných vyhodnotení situácie a v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Rady EÚ (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov sa zmluvné strany dohodnú na vysielaní poradcov pre doklady do štátov považovaných za krajiny pôvodu alebo tranzitné krajiny nelegálnej migrácie.
(2)
Zmluvné strany si podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov pravidelne vymieňajú informácie o nelegálnej migrácii, ktoré získali ich poradcovia pre doklady.
(3)
Pri vysielaní poradcov pre doklady môžu zmluvné strany poveriť jednu zmluvnú stranu koordináciou konkrétnych opatrení. Taká koordinácia môže byť dočasná.
Článok 21
Úlohy poradcov pre doklady
Poradcovia pre doklady vysielaní zmluvnými stranami plnia predovšetkým nasledujúce úlohy:
a)
poradenstvo a výcvik zástupcov zmluvných strán v zahraničí o pasových a vízových otázkach, najmä o odhaľovaní falošných alebo pozmenených dokladov, o zneužívaní dokladov a nelegálnej migrácii,
b)
poradenstvo a výcvik prepravcov o ich povinnostiach podľa Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach podpísaného v Schengene 19. júna 1990 a podľa Prílohy 9 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944 o odhaľovaní falošných alebo pozmenených dokladov a o ustanoveniach príslušných právnych predpisov upravujúcich podmienky vstupu a
c)
poradenstvo a výcvik hraničných kontrolných orgánov a inštitúcií hostiteľskej krajiny.
Toto nemá vplyv na právomoci zástupcov zmluvných strán v zahraničí a hraničné kontrolné orgány.
Článok 22
Národné kontaktné a koordinačné úrady
Zmluvné strany určia kontaktné a koordinačné úrady na zosúladenie spoločných postupov pri vysielaní poradcov pre doklady a pri príprave, vykonávaní, riadení a hodnotení opatrení k poradenstvu a výcviku.
Článok 23
Pomoc pri repatriačných opatreniach
(1)
Zmluvné strany si vzájomne pomáhajú pri repatriačných opatreniach v súlade s rozhodnutím Rady 2004/573/ES z 29. apríla 2004 o organizácii spoločných letov na odsuny štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú príkazy na individuálny odsun, z územia dvoch alebo viacerých členských štátov a v súlade so smernicou Rady 2003/110/ES z 25. novembra 2003 o pomoci v prípadoch tranzitu na účely leteckého odsunu. Vzájomne sa včas informujú o plánovaných repatriačných opatreniach a podľa možností poskytujú inej zmluvnej strane príležitosť zúčastniť sa na nich. Ak ide o spoločné repatriačné opatrenia, zmluvné strany sa spoločne dohodnú na pravidlách zabezpečenia eskorty tých, ktorí majú byť repatriovaní, a na pravidlách bezpečnosti.
(2)
V prípade potreby môže zmluvná strana repatriovať osoby cez územie štátu inej zmluvnej strany. O repatriačnom opatrení rozhodne tá zmluvná strana, cez ktorej územie štátu sa repatriácia má uskutočniť. Vo svojom rozhodnutí o repatriácii konkretizuje táto zmluvná strana podmienky na uskutočňovanie repatriácie, a v prípade potreby použije tie donucovacie prostriedky, ktorých použitie voči tým, ktorí majú byť repatriovaní, umožňujú jej vnútroštátne právne predpisy.
(3)
Na účely prípravy a vykonávania repatriačných opatrení určia zmluvné strany národné kontaktné pracoviská. V rámci pracovnej skupiny sa pravidelne uskutočňujú zasadnutia odborníkov, aby
a)
vyhodnotili výsledky predchádzajúcich činností a vzali ich do úvahy pri budúcich prípravách a implementácii,
b)
zvážili a vyriešili všetky problémy vyplývajúce z tranzitu podľa odseku 2.
Kapitola 5
Iné formy spolupráce
Článok 24
Spoločné operácie
(1)
Na zintenzívnenie policajnej spolupráce môžu príslušné orgány určené zmluvnými stranami pri udržiavaní verejného poriadku a bezpečnosti a pri predchádzaní trestným činom zaviesť spoločné hliadky a iné spoločné operácie, pri ktorých sa príslušníci alebo iní pracovníci (ďalej len „príslušníci“) určení zmluvnými stranami zúčastňujú na operáciách na území štátu inej zmluvnej strany.
(2)
Každá zmluvná strana môže ako hostiteľský štát v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a so súhlasom vysielajúceho štátu udeliť príslušníkom inej zmluvnej strany zúčastňujúcim sa na spoločných operáciách zvrchované právomoci alebo môže umožniť príslušníkom iných zmluvných strán vykonávať ich oprávnenia a povinnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vysielajúceho štátu. Tieto oprávnenia a povinnosti sa môžu vykonávať iba pod dozorom a spravidla za prítomnosti príslušníkov hostiteľského štátu. Príslušníci iných zmluvných strán podliehajú vnútroštátnym právnym predpisom hostiteľského štátu. Hostiteľský štát zodpovedá za ich činnosť.
(3)
Príslušníci iných zmluvných strán zúčastňujúci sa na spoločných operáciách podliehajú pokynom príslušného orgánu hostiteľského štátu.
(4)
Praktické aspekty spolupráce sa upravia vo vykonávacej dohode podľa článku 44.
Článok 25
Opatrenia v prípade hroziaceho nebezpečenstva
(1)
V naliehavých situáciách môžu príslušníci jednej zmluvnej strany prekročiť štátnu hranicu inej zmluvnej strany aj bez jej predchádzajúceho súhlasu, aby mohli v oblasti prihraničného územia tejto zmluvnej strany uskutočniť v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi dočasné opatrenia potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva pre fyzickú integritu osôb.
(2)
Za naliehavú situáciu podľa odseku 1 sa považuje situácia, v ktorej existuje riziko, že sa nebezpečenstvo naplní v čase, keď sa čaká na zákrok alebo prevzatie velenia príslušníkmi hostiteľského štátu podľa článku 24 ods. 2.
(3)
Príslušníci musia bezodkladne oznámiť prekročenie štátnej hranice hostiteľskému štátu. Hostiteľský štát potvrdí prijatie tohto oznámenia a bezodkladne prijme potrebné opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva a prevezme velenie operácie. Príslušníci prekračujúci štátnu hranicu môžu pôsobiť v hostiteľskom štáte dovtedy, kým hostiteľský štát neprijme nevyhnutné opatrenia. Príslušníci prekračujúci štátnu hranicu sú povinní dodržiavať pokyny hostiteľského štátu.
(4)
Zmluvné strany určia v osobitnej dohode orgány, ktoré majú byť bezodkladne informované podľa odseku 3. Príslušníci prekračujúci štátnu hranicu sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto článku a vnútroštátne právne predpisy zmluvnej strany, na ktorej území štátu pôsobia.
(5)
Hostiteľský štát preberá zodpovednosť za opatrenia prijaté príslušníkmi prekračujúcimi štátnu hranicu.
Článok 26
Pomoc pri významných podujatiach, katastrofách a vážnych nehodách
Príslušné orgány zmluvných strán si v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi vzájomne poskytujú pomoc pri masových zhromaždeniach a podobných významných podujatiach, katastrofách a vážnych nehodách:
a)
vzájomným informovaním sa o takýchto situáciách s cezhraničným vplyvom bez zbytočného odkladu a výmenou všetkých relevantných informácií,
b)
prijímaním a koordináciou potrebných policajných opatrení na území ich štátov pri situáciách s cezhraničným vplyvom,
c)
podľa možností vysielaním príslušníkov, odborníkov a poradcov a poskytnutím vybavenia na žiadosť zmluvnej strany, na ktorej území štátu situácia vznikla.
Tým nie sú dotknuté žiadne medzinárodné dohody zmluvných strán týkajúce sa vzájomnej pomoci v prípade katastrof a vážnych nehôd.
Článok 27
Spolupráca na žiadosť
(1)
Príslušné orgány zmluvných strán si na žiadosť vzájomne poskytujú pomoc v rámci svojich právomocí a v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.
(2)
Príslušné orgány zmluvných strán si vzájomne poskytujú pomoc v súlade s prvou vetou článku 39 ods. 1 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach podpísaného v Schengene 19. júna 1990, predovšetkým
a)
zisťovaním totožnosti vlastníkov, držiteľov, užívateľov a prevádzkovateľov vozidiel a poskytovaním informácií o vodičoch, veliteľoch a kapitánoch vozidiel, plavidiel a lietadiel, ak už nie sú poskytované podľa článku 12,
b)
poskytovaním informácií o vodičských preukazoch, preukazoch na vedenie rekreačných plavidiel a podobných oprávneniach,
c)
zisťovaním miesta pobytu a trvalého pobytu osôb,
d)
overovaním povolení na pobyt,
e)
zisťovaním totožnosti majiteľov telefónnych prípojok alebo iných telekomunikačných zariadení, ak sú verejne prístupné,
f)
zisťovaním totožnosti jednotlivcov,
g)
zisťovaním pôvodu takých predmetov, ako sú zbrane, motorové vozidlá a plavidlá (zisťovanie prostredníctvom siete predajcov),
h)
poskytovaním údajov z policajných databáz a policajných záznamov a poskytovaním informácií z úradných záznamov prístupných verejnosti,
i)
vydávaním upozornení týkajúcich sa zbraní, výbušnín, falšovania platobných prostriedkov a cenných papierov,
j)
poskytovaním informácií o praktickom vykonávaní cezhraničného sledovania, cezhraničného prenasledovania a kontrolovaných dodávok a
k)
oznámením o možnosti jednotlivcov vypovedať.
(3)
Ak dožiadaný orgán nie je príslušný na vybavenie žiadosti, postúpi ju inému príslušnému orgánu. Dožiadaný orgán informuje žiadajúci orgán o postúpení žiadosti a o príslušnom orgáne. Príslušný orgán vybaví žiadosť a o výsledku vybavenia žiadosti informuje žiadajúci orgán.
Kapitola 6
Všeobecné ustanovenia
Článok 28
Používanie zbraní, streliva a výstroja
(1)
Príslušníci zmluvnej strany, ktorí sa zúčastňujú na spoločnej operácii na území štátu inej zmluvnej strany, sú oprávnení na tomto území nosiť vlastné národné rovnošaty. Sú oprávnení mať pri sebe také zbrane, strelivo a výstroj, aké im umožňujú vnútroštátne právne predpisy vysielajúceho štátu. Ktorákoľvek zmluvná strana môže príslušníkom vysielajúceho štátu zakázať držbu určitých zbraní, streliva alebo výstroja.
(2)
Zbrane, strelivo a výstroj uvedené v zozname v prílohe č. 2 sa môžu používať iba pri nutnej obrane samotných príslušníkov alebo pri nutnej obrane iných. Príslušník hostiteľského štátu môže v jednotlivých prípadoch pri riadení operácie povoliť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi použitie zbraní, streliva a výstroja, ktoré sa majú použiť na účel presahujúci účel uvedený v prvej vete. Použitie zbraní, streliva a výstroja sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi hostiteľského štátu. Príslušné orgány sa vzájomne informujú o povolených zbraniach, strelive a výstroji a o podmienkach ich použitia.
(3)
Zmluvné strany môžu meniť a dopĺňať prílohu č. 2 osobitnou dohodou.
(4)
Ak príslušníci zmluvnej strany použijú podľa tohto dohovoru vozidlá počas operácie na území štátu inej zmluvnej strany, podliehajú tým istým pravidlám cestnej premávky ako príslušníci hostiteľského štátu vrátane pravidla o prednostnej jazde a všetkých osobitných privilégií.
(5)
Praktické aspekty používania zbraní, streliva a výstroja sa upravia vykonávacou dohodou podľa článku 44.
(6)
Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 18.
Článok 29
Ochrana a pomoc
Zmluvné strany sú povinné poskytnúť príslušníkom iných zmluvných strán prekračujúcich štátnu hranicu počas vykonávania ich povinností tú istú ochranu a pomoc ako svojim vlastným príslušníkom.
Článok 30
Všeobecné pravidlá zodpovednosti
Zodpovednosť podľa tohto dohovoru sa riadi článkom 43 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísaného v Schengene 19. júna 1990. Prvá veta sa nevzťahuje na články 17 a 18.
Článok 31
Trestná zodpovednosť
S príslušníkmi pôsobiacimi podľa tohto dohovoru na území štátu inej zmluvnej strany sa zaobchádza, ak ide o trestné činy spáchané nimi alebo proti nim, takým istým spôsobom ako s príslušníkmi zmluvnej strany, na ktorej území štátu pôsobia, ak nie je ustanovené inak v inej dohode, ktorou sú zmluvné strany viazané.
Článok 32
Služobný pomer
Príslušníci pôsobiaci podľa tohto dohovoru na území štátu inej zmluvnej strany podliehajú ustanoveniam vnútroštátnych právnych predpisov o služobnom pomere, ktoré sú platné v ich vlastnom štáte, najmä ak ide o disciplinárne predpisy.
Kapitola 7
Všeobecné ustanovenia o ochrane údajov
Článok 33
Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti
(1)
Na účely tohto dohovoru
a)
„spracúvanie osobných údajov“ znamená akúkoľvek činnosť alebo súbor činností, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi, či už automatizovanými alebo inými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, upravovanie alebo zmena, triedenie, získavanie, prehliadanie, používanie, poskytovanie, šírenie alebo sprístupňovanie iným spôsobom, kombinovanie, blokovanie, vymazávanie alebo zničenie údajov; spracúvanie podľa tohto dohovoru zahŕňa aj oznámenie, či existuje alebo neexistuje zhoda s údajom,
b)
„automatizované vyhľadávanie“ znamená priamy prístup k automatizovaným súborom iného orgánu, pričom odpoveď na zadanie vyhľadávania je plne automatizovaná,
c)
„označenie“ znamená označenie uchovaných osobných údajov bez zámeru obmedzenia ich spracúvania v budúcnosti,
d)
„blokovanie“ znamená označenie uchovaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvania v budúcnosti.
(2)
Tieto ustanovenia sa vzťahujú na údaje, ktoré sa poskytujú alebo poskytli podľa tohto dohovoru, ak v predchádzajúcich kapitolách nie je ustanovené inak.
Článok 34
Úroveň ochrany údajov
(1)
Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sa poskytujú alebo sa poskytli podľa tohto dohovoru, zabezpečí každá zmluvná strana vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch takú úroveň ochrany osobných údajov, aká zodpovedá ochrane vyplývajúcej z Dohovoru Rady Európy o ochrane osôb pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov z 28. januára 1981 a Dodatkového protokolu z 8. novembra 2001. Pritom zohľadní Odporúčanie č. R (87) 15 zo 17. novembra 1987 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom upravujúce používanie osobných údajov v policajnej oblasti aj v prípadoch, v akých sa údaje nespracúvajú automatizovane.
(2)
Poskytovanie osobných údajov podľa tohto dohovoru sa nesmie uskutočňovať, pokým ustanovenia tejto kapitoly nenadobudnú platnosť vo vnútroštátnych právnych predpisoch na územiach štátov zmluvných strán zúčastnených na tomto poskytovaní. Výbor ministrov rozhodne podľa článku 43, či sú tieto podmienky splnené.
Článok 35
Účel
(1)
Spracúvanie osobných údajov prijímajúcou zmluvnou stranou sa umožní iba na účely, na ktoré sa poskytli podľa tohto dohovoru. Spracúvanie na iný účel sa povolí iba na základe predchádzajúceho súhlasu zmluvnej strany spravujúcej súbor a podlieha vnútroštátnym právnym predpisom prijímajúcej zmluvnej strany. Tento súhlas sa môže udeliť za predpokladu, že spracúvanie na iné účely umožňujú vnútroštátne právne predpisy zmluvnej strany spravujúcej súbor.
(2)
Spracúvanie údajov poskytnutých podľa článkov 3, 4 a 9 vyhľadávaním alebo porovnávaním sa zmluvnej strane umožní výlučne na účel, aby
a)
zistila, či sa zhodujú porovnávané profily DNA alebo daktyloskopické údaje,
b)
pripravila a predložila policajnú alebo justičnú žiadosť o právnu pomoc v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ak sa tieto údaje zhodujú,
c)
vyhotovila záznam podľa článku 39.
Zmluvná strana spravujúca súbor môže spracúvať údaje, ktoré jej boli poskytnuté v súlade s článkami 3, 4 a 9, len ak je to potrebné na účel porovnania, poskytnutia automatizovaných odpovedí na zadanie vyhľadávania alebo vyhotovenie záznamu podľa článku 39. Poskytnuté údaje sa po porovnaní alebo automatizovaných odpovediach na vyhľadávania bezodkladne vymažú, ak nie je potrebné ďalšie spracúvanie na účely uvedené v odseku 2 písm. b) a c).
(3)
Údaje poskytnuté podľa článku 12 môže zmluvná strana spravujúca súbor použiť, len ak je to potrebné na účel poskytnutia automatizovaných odpovedí na zadanie vyhľadávania alebo vyhotovenie záznamu podľa článku 39. Poskytnuté údaje sa vymažú bezodkladne po automatizovaných odpovediach na zadanie vyhľadávania, ak nie je potrebné ďalšie spracúvanie kvôli záznamu podľa článku 39. Vyhľadávajúca zmluvná strana môže použiť údaje, ktoré jej boli poskytnuté v odpovedi, len na účel, na ktorý sa vyhľadávanie uskutočnilo.
Článok 36
Príslušné orgány
Poskytnuté osobné údaje môžu spracúvať iba orgány, inštitúcie a súdy so zodpovednosťou za presadzovanie cieľov uvedených v článku 35. Údaje sa môžu poskytovať iným subjektom len s predchádzajúcim súhlasom poskytujúcej zmluvnej strany a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúcej zmluvnej strany.
Článok 37
Správnosť, aktuálnosť a lehota uchovávania údajov
(1)
Zmluvné strany musia zabezpečiť správnosť a aktuálnosť osobných údajov. Ak by z oznámenia dotknutej osoby alebo iným spôsobom vyplynulo, že boli poskytnuté nesprávne údaje alebo údaje, ktoré nemali byť poskytnuté, musí sa táto skutočnosť bezodkladne oznámiť prijímajúcej zmluvnej strane alebo stranám. Dotknutá zmluvná strana alebo strany musia údaje opraviť alebo vymazať. Ak sa zistí, že poskytnuté osobné údaje sú nesprávne, musia sa opraviť. Ak má prijímajúci orgán dôvod domnievať sa, že poskytnuté údaje sú nesprávne alebo sa mali vymazať, musí o tom bezodkladne informovať poskytujúci orgán.
(2)
Údaje, ktorých správnosť dotknutá osoba namieta a ich správnosť alebo nesprávnosť sa nedá určiť, musia byť na žiadosť dotknutej osoby označené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán. Ak sa údaje označili, takéto označenie sa môže odstrániť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a len so súhlasom dotknutej osoby alebo na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo nezávislého orgánu na ochranu údajov.
(3)
Poskytnuté osobné údaje, ktoré nemali byť poskytnuté alebo prijaté, sa musia vymazať. Údaje, ktoré sa poskytli a prijali právoplatne, sa musia vymazať,
a)
ak nie sú alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa poskytli; ak sa osobné údaje poskytli a neboli vyžiadané, prijímajúci orgán si musí bezodkladne overiť, či sú potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté,
b)
po uplynutí maximálnej lehoty na uchovanie údajov ustanovenej vnútroštátnymi právnymi predpismi poskytujúcej zmluvnej strany, ktorej dĺžku poskytujúci orgán oznámil prijímajúcemu orgánu pri poskytovaní údajov.
Ak existuje dôvodná obava, že vymazanie údajov by mohlo poškodiť záujmy dotknutej osoby, údaje sa namiesto vymazania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi blokujú. Blokované údaje sa môžu poskytovať alebo používať výlučne na účel, kvôli ktorému neboli vymazané.
Článok 38
Technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov a bezpečnosť údajov
(1)
Poskytujúce a prijímajúce orgány podniknú kroky na zabezpečenie toho, aby osobné údaje boli účinne chránené pred náhodným alebo neoprávneným zničením, náhodnou stratou, neoprávneným prístupom, neoprávnenou alebo náhodnou zmenou a neoprávneným sprístupnením.
(2)
Osobitné aspekty technickej špecifikácie automatizovaného vyhľadávania sa upravia vo vykonávacej dohode podľa článku 44, ktorá zabezpečí, že
a)
sa prijmú najmodernejšie technické opatrenia na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti údajov, najmä ich dôvernosti a neporušiteľnosti,
b)
pri využívaní všeobecne prístupných sietí sa používajú kódovacie postupy a postupy autorizácie uznané príslušnými orgánmi a
c)
prípustnosť vyhľadávaní sa môže overiť podľa článku 39 ods. 2, 4 a 5.
Článok 39
Protokolovanie a zaznamenávanie, osobitné pravidlá upravujúce automatizované a neautomatizované poskytovanie
(1)
Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa zaprotokovalo vyhľadávajúcim orgánom každé neautomatizované poskytovanie údajov a každý neautomatizovaný príjem osobných údajov orgánom spravujúcim súbor tak, aby sa mohla overiť prípustnosť poskytovania údajov. Protokol obsahuje tieto údaje:
a)
dôvod poskytnutia,
b)
poskytnuté údaje,
c)
dátum poskytnutia a
d)
názov alebo označenie vyhľadávajúceho orgánu a orgánu spravujúceho súbor.
(2)
Na automatizované vyhľadávania údajov podľa článkov 3, 9 a 12 a na automatizované porovnávanie údajov podľa článku 4 sa vzťahuje toto:
a)
automatizované vyhľadávania alebo porovnávania môžu vykonávať len osobitne oprávnení príslušníci národných kontaktných pracovísk; zoznam príslušníkov oprávnených vykonávať automatizované vyhľadávania alebo porovnávania sa sprístupní na žiadosť kontrolným orgánom uvedeným v odseku 5, ako aj iným zmluvným stranám,
b)
každá zmluvná strana zabezpečí, aby orgán spravujúci súbor a vyhľadávajúci orgán zaznamenali každé poskytnutie a príjem osobných údajov vrátane oznámenia, či existuje zhoda alebo nie; záznam obsahuje tieto informácie:
1.
poskytnuté údaje,
2.
dátum a presný čas poskytnutia a
3.
názov alebo označenie vyhľadávajúceho orgánu a orgánu spravujúceho súbor.
Vyhľadávajúci orgán zaznamená aj dôvod vyhľadávania alebo poskytovania, ako aj identifikačné označenie príslušníka, ktorý vykonal vyhľadávanie, a príslušníka, ktorý nariadil vyhľadávanie alebo poskytovanie údajov.
(3)
Zaznamenávajúci orgán na žiadosť bezodkladne, najneskôr do štyroch týždňov po prijatí žiadosti, oznámi údaje zaznamenané príslušným orgánom na ochranu údajov príslušnej zmluvnej strany. Zaznamenané údaje sa môžu použiť výlučne na tieto účely:
a)
monitorovanie ochrany údajov,
b)
zabezpečenie bezpečnosti údajov.
(4)
Zaznamenané údaje musia byť chránené primeranými opatreniami pred zneužitím a inými formami nevhodného použitia a musia byť uchovávané dva roky. Po uplynutí lehoty na uchovávanie musia byť zaznamenané údaje bezodkladne vymazané.
(5)
Za oprávnenú kontrolu a oprávnený dohľad nad poskytovaním alebo prijímaním osobných údajov zodpovedajú nezávislé orgány na ochranu údajov príslušných zmluvných strán. Každý môže tieto orgány požiadať o preverenie legitímnosti spracúvania údajov v súvislosti s jeho osobou v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Nezávisle od takýchto žiadostí sú tieto orgány a orgány zodpovedné za zaznamenávanie povinné vykonať náhodné kontroly legitímnosti poskytovania údajov. Výsledky takýchto kontrol musia nezávislé orgány na ochranu údajov uchovávať na účely kontroly počas obdobia 18 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa musia bezodkladne vymazať. Každý orgán na ochranu údajov môže byť požiadaný nezávislým orgánom na ochranu údajov inej zmluvnej strany, aby vykonal svoje právomoci v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Nezávislé orgány na ochranu údajov zmluvných strán vykonávajú kontrolné úlohy potrebné pre vzájomnú spoluprácu, najmä prostredníctvom výmeny relevantných informácií.
Článok 40
Práva dotknutých osôb na informácie a na náhradu škody
(1)
Na žiadosť príslušného orgánu sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi poskytujú dotknutej osobe po predložení preukazu totožnosti, bez neprimeraných výdavkov, za všeobecne zrozumiteľných podmienok a bez zbytočných odkladov informácie o spracúvaných údajoch týkajúcich sa jeho osoby a ich pôvode, o príjemcovi alebo skupinách príjemcov, o zamýšľanom účele spracúvania a o právnom základe spracúvania údajov. Okrem toho je dotknutá osoba oprávnená žiadať, aby boli nepresné údaje opravené a neoprávnene spracúvané údaje vymazané. Zmluvné strany tiež zabezpečia, aby v prípade porušenia jej práv v súvislosti s ochranou údajov mala dotknutá osoba možnosť podať sťažnosť na nezávislý a nestranný súd podľa článku 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach alebo na nezávislý kontrolný orgán podľa článku 28 smernice 95/46/ES Rady Európskej únie z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a aby mala možnosť požadovať náhradu škody alebo hľadať inú formu zákonného odškodnenia. Podrobné pravidlá postupu uplatnenia týchto práv a dôvody obmedzenia práva prístupu upravujú príslušné vnútroštátne právne predpisy štátu, na ktorého území si dotknutá osoba uplatňuje svoje práva.
(2)
Ak orgán jednej zmluvnej strany poskytol osobné údaje podľa tohto dohovoru, prijímajúci orgán inej zmluvnej strany nie je oprávnený v rámci svojej zodpovednosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov vyhlásiť voči poškodenej strane, že poskytnuté údaje boli nepresné. Ak sa prijímajúcemu orgánu prizná náhrada škody z dôvodu použitia poskytnutých nepresných údajov, zmluvná strana, ktorá poskytla údaje, uhradí prijímajúcemu orgánu v plnom rozsahu sumu vyplatenú ako náhradu škody.
Článok 41
Informácie požadované zmluvnými stranami
Prijímajúca zmluvná strana informuje poskytujúcu zmluvnú stranu o spracúvaní poskytnutých údajov a o dosiahnutých výsledkoch.
Kapitola 8
Vykonávacie a záverečné ustanovenia
Článok 42
Vyhlásenia
(1)
Pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe určí každá zmluvná strana orgány zodpovedné za vykonávanie tohto dohovoru predložením vyhlásenia depozitárovi.
Každá zmluvná strana vo vyhlásení depozitárovi oznámi
a)
národné kontaktné pracoviská podľa článku 6 ods. 1 pre analýzu DNA,
b)
národné kontaktné pracoviská podľa článku 11 ods. 1 pre daktyloskopické údaje,
c)
národné kontaktné pracoviská podľa článku 12 ods. 2 pre údaje z evidencie vozidiel,
d)
národné kontaktné pracoviská podľa článku 15 pre výmenu informácií v súvislosti s významnými alebo závažnými podujatiami,
e)
národné kontaktné pracoviská podľa článku 16 ods. 3 pre informácie na účely predchádzania teroristickým trestným činom,
f)
národné kontaktné a koordinačné úrady podľa článku 19 pre príslušníkov bezpečnostnej ochrany počas letu,
g)
národné kontaktné a koordinačné úrady podľa článku 22 pre poradcov pre doklady,
h)
národné kontaktné pracoviská podľa článku 23 ods. 3 pre prípravu a vykonávanie repatriačných opatrení,
i)
príslušné orgány a príslušníkov podľa článkov 24 až 27.
(2)
Predložené vyhlásenia môžu byť kedykoľvek úplne alebo čiastočne zmenené alebo doplnené vyhlásením depozitárovi v súlade s postupom uvedeným v odseku 1. Zmeny a doplnky sú platné odo dňa prijatia vyhlásenia depozitárom.
Článok 43
Výbor ministrov
(1)
Zmluvné strany zriadia výbor zložený z ministrov zmluvných strán. Výbor ministrov prijme potrebné rozhodnutia týkajúce sa vykonávania a uplatňovania tohto dohovoru. Rozhodnutia Výboru ministrov sa prijímajú jednomyseľne všetkými zmluvnými stranami.
(2)
Výboru ministrov pomáha spoločná pracovná skupina zložená zo zástupcov zmluvných strán, ktorá kontroluje vykonávanie a výklad tohto dohovoru a rozhoduje o potrebe jeho doplnenia alebo ďalšieho rozšírenia. Spoločná pracovná skupina zasadá na požiadanie niektorej zmluvnej strany.
Článok 44
Vykonávacie dohody
Na základe a v rámci tohto dohovoru môžu príslušné orgány zmluvných strán uzatvárať dohody na jeho vykonávanie po administratívnej stránke.
Článok 45
Územná pôsobnosť
Ustanovenia tohto dohovoru sa vzťahujú na územie štátov zmluvných strán. Ak ide o Holandské kráľovstvo, tento dohovor sa vzťahuje iba na jeho európske územie. Ak ide o Francúzsku republiku, tento dohovor sa vzťahuje iba na jej európske územie.
Článok 46
Náklady
Každá zmluvná strana hradí náklady, ktoré vzniknú jej orgánom pri vykonávaní tohto dohovoru. Vo výnimočných prípadoch sa dotknuté zmluvné strany môžu dohodnúť inak.
Článok 47
Vzťah k iným dvojstranným alebo mnohostranným dohodám
(1)
Ustanovenia tohto dohovoru sa uplatňujú, len ak sú v súlade s právom Európskej únie. Ak by Európska únia v budúcnosti zaviedla úpravy ovplyvňujúce rozsah pôsobnosti tohto dohovoru, právo Európskej únie má pri uplatňovaní príslušných ustanovení tohto dohovoru prednosť. Zmluvné strany môžu v súvislosti s novými úpravami vyplývajúcimi z práva Európskej únie meniť a dopĺňať alebo nahradiť ustanovenia tohto dohovoru.
(2)
Týmto dohovorom nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z platných dvojstranných alebo mnohostranných dohôd medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany môžu vykonávať tieto dohody, ktorými sú viazané vo svojich vzájomných vzťahoch. V prípade rozporu s právami alebo povinnosťami vyplývajúcimi z týchto dohôd majú ustanovenia tohto dohovoru prednosť.
Článok 48
Ratifikácia, prijatie alebo schválenie
Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa ukladajú u depozitára. Pri uložení ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení sa môže uskutočniť vyhlásenie týkajúce sa územnej pôsobnosti.
Článok 49
Depozitár
(1)
Vláda Spolkovej republiky Nemecko je určená za depozitára tohto dohovoru.
(2)
Depozitár bezodkladne oznámi iným zmluvným stranám ratifikácie, prijatia, schválenia, pristúpenia, výhrady a výpovede, ako aj všetky iné vyhlásenia súvisiace s týmto dohovorom.
(3)
Depozitár zabezpečí registráciu tohto dohovoru na Sekretariáte Organizácie Spojených národov v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.
Článok 50
Nadobudnutie platnosti
(1)
Deväťdesiat dní po uložení druhej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení, nadobúda tento dohovor platnosť medzi zmluvnými stranami, ktoré ho ratifikovali. Vo vzťahu k iným zmluvným stranám, tento dohovor nadobúda platnosť deväťdesiat dní po uložení ich ratifikačných listín.
(2)
Depozitár oznamuje všetkým zmluvným stranám dátum nadobudnutia platnosti.
Článok 51
Pristúpenie
(1)
Tento dohovor je otvorený na pristúpenie každému členskému štátu Európskej únie. Po pristúpení sú pristupujúce štáty rovnako viazané všetkými dovtedy uzatvorenými vykonávacími dohodami podľa článku 44 a všetkými inými dohodami súvisiacimi s týmto dohovorom.
(2)
Listiny o prístupe sa uložia u depozitára. V prípade pristúpenia sa môže pri uložení listín o prístupe uskutočniť vyhlásenie týkajúce sa územnej pôsobnosti.
(3)
Tento dohovor nadobúda platnosť pre akýkoľvek pristupujúci štát deväťdesiat dní po uložení jeho listiny o prístupe, ale nie skôr, ako nadobudne tento dohovor platnosť podľa článku 50.
Článok 52
Výpoveď
(1)
Tento dohovor sa uzatvára na dobu neurčitú.
(2)
Každá zo zmluvných strán môže tento dohovor kedykoľvek vypovedať podaním písomného oznámenia depozitárovi diplomatickou cestou. Výpoveď nadobudne platnosť šesť (6) mesiacov po prijatí písomného oznámenia depozitárom.
Dané v Prüme 27. mája 2005 v jednom vyhotovení v nemeckom, španielskom, francúzskom a holandskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. Pôvodné vyhotovenie sa uloží v archívoch depozitára, ktorý zašle overenú kópiu každému signatárovi a pristupujúcemu štátu.
PRÍLOHA č. 1
DOHOVOR
o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii
Informácie obsiahnuté v písomnom oznámení podľa článku 17 ods. 5 zahŕňajú
a) časové obdobie nasadenia s plánovanou dĺžkou pobytu,
b) informácie o lete (vrátane čísel a časov letu),
c) počet príslušníkov bezpečnostnej ochrany počas letu,
d) celé mená (priezviská a krstné mená) všetkých príslušníkov vrátane mena veliteľa jednotky,
e) čísla pasov,
f) výrobcu, druh a sériové číslo zbraní,
g) množstvo a druh streliva,
h) výstroj, ktorý jednotka prepravuje na účely splnenia svojich povinností.
PRÍLOHA č. 2
DOHOVOR
o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii
Zbrane, strelivo a dovolené zásahové prostriedky podľa prvej a druhej vety článku 28 ods. 2:
(1) Belgické kráľovstvo:
– dovolené strelné zbrane a dovolené strelivo,
– dočasne zneschopňujúce spreje a dovolené zásahové prostriedky,
– slzný plyn a dovolené zásahové prostriedky.
(2) Spolková republika Nemecko:
– dovolené strelné zbrane a dovolené strelivo.
(3) Španielske kráľovstvo:
– dovolené strelné zbrane,
– zbrane na obranu používateľa dovolené v súlade s ustanoveniami príslušných predpisov pre príslušníkov zúčastňujúcich sa spoločnej operácii, ako sú tonfy (alebo gumené obušky), spreje, slzný plyn a iné dovolené prostriedky.
(4) Francúzska republika:
– služobné zbrane a donucovacie prostriedky v základnej výbave dovolené vnútroštátnymi právnymi predpismi.
(5) Luxemburské veľkovojvodstvo:
– dovolené strelné zbrane a dovolené strelivo,
– dočasne zneschopňujúce spreje a dovolené zásahové prostriedky,
– slzný plyn a dovolené zásahové prostriedky.
(6) Holandské kráľovstvo:
– dovolené strelné zbrane a dovolené strelivo,
– dočasne zneschopňujúce spreje a dovolené zásahové prostriedky,
– slzný plyn a dovolené zásahové prostriedky.
(7) Rakúska republika:
– dovolené strelné zbrane a dovolené strelivo,
– dočasne zneschopňujúce spreje a dovolené zásahové prostriedky.
Spoločné vyhlásenie
týkajúce sa spolupráce medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom a Rakúskou republikou podľa Dohovoru z 27. mája 2005
o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii
I. Všetky zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že:
(1) s prihliadnutím na článok 17 ods. 1 dohovoru, znenie tohto ustanovenia nemá vplyv na právomoci štátu, na území ktorého sa uskutočňuje operácia alebo registrácia v súvislosti s nasadením príslušníkov bezpečnostnej ochrany počas letu;
(2) s prihliadnutím na druhú vetu článku 34 ods. 2:
a) podmienky poskytovania osobných údajov podľa kapitoly 7 tohto dohovoru, pokiaľ sa nevzťahujú na automatizované vyhľadávanie alebo porovnávanie údajov, sú v zásade splnené už v čase podpisu,
b) zmluvné strany splnia bez zbytočného odkladu nesplnené podmienky podľa kapitoly 7, najmä, ak ide o automatizované vyhľadávanie alebo porovnávanie.
II. Belgické kráľovstvo vyhlasuje, že:
(1) s prihliadnutím na tento dohovor žiadna informácia poskytnutá Belgickým kráľovstvom na jeho základe sa nesmie použiť ako dôkaz bez súhlasu príslušných belgických justičných orgánov,
(2) s prihliadnutím na článok 18:
a) sa vždy predtým ako príslušníci bezpečnostnej ochrany počas letu prepravujúci zbrane a/alebo strelivo majú vystúpiť z lietadla, vyžaduje výslovný súhlas predstaviteľa belgických leteckých orgánov podľa článku 18 ods. 2 písm. a),
b) po vystúpení z lietadla sa tieto zbrane a/alebo strelivo musia odovzdať zástupcovi belgických leteckých orgánov, ktorý ich prepraví v uzavretej schránke na bezpečné miesto úschovy,
c) preprava zbraní a/alebo streliva príslušníkmi bezpečnostnej ochrany počas letu mimo lietadla sa zakazuje,
(3) ak ide o článok 27 ods. 3, použitie tohto ustanovenia nemá vplyv na právomoci justičných orgánov.
III. Španielske kráľovstvo vyhlasuje, s odvolaním sa na prvú vetu článku 45, že „uzavreté dohody týkajúce sa gibraltárskych príslušných orgánov v kontexte Európskej únie a dokumentov Európskeho spoločenstva a súvisiacich zmlúv“ z 19. apríla 2000 sa vzťahujú na tento dohovor, tak ako je to ustanovené v odseku 5 týchto dohôd.
IV. Francúzska republika vyhlasuje, že prístup k vnútroštátnemu systému na zisťovanie odtlačkov prstov (FAED) podľa článku 9 sa podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov povoľuje s cieľom pomáhať príslušným orgánom pri pátraní po páchateľoch a ich identifikácii v súvislosti s trestnými činmi alebo inými protiprávnymi konaniami a s prípravami sa na ne a pri stíhaní trestných činov.
V. Holandské kráľovstvo s odvolaním sa na články 3 a 4 vyhlasuje, že predpokladá, že postup uvedený v týchto dvoch článkoch bude rovnaký u tých zmluvných strán, ktoré budú mať prístup k referenčným údajom z holandských databáz DNA, tak ako je to uvedené v článku 2 ods. 2 tohto dohovoru, s právomocou vykonávať vyhľadávania porovnávaním svojich profilov DNA s profilmi DNA holandských databáz DNA bez ohľadu na to, či táto zahŕňa v konkrétnom prípade porovnávanie.
VI. Rakúska republika vyhlasuje, ak ide o článok 40 ods. 1, že justičná ochrana Rakúskou komisiou pre ochranu údajov spĺňajúca podmienky uvedené v článku 6 odsek 1 Európskeho Dohovoru o ľudských právach, ako aj podmienky nezávislého kontrolného orgánu podľa článku 28 smernice 95/46/ES, zodpovedajú požiadavkám tohto ustanovenia.
VII. Spolková republika Nemecko a Rakúska republika vyhlasujú, ak ide o druhú vetu článku 46, že vo vzťahoch medzi nimi náklady vzniknuté pri poskytovaní akejkoľvek právnej pomoci podľa článku 7 hradí dožiadaná zmluvná strana.
Dané v Prüme 27. mája 2005.
Toto spoločné vyhlásenie je podpísané v jednom vyhotovení v nemeckom, španielskom, francúzskom a holandskom jazyku a spolu s dohovorom sa uloží v archívoch Ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko, ktorá zašle overenú kópiu každému signátorovi a pristupujúcemu štátu.