19/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 23 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
opatrenie z 20. januára 2009 č. 280.026/2009-OSUR, ktorým sa ustanovuje objektivizovaný platový koeficient pre príslušnú krajinu.
Opatrenie obsahuje uplatňovanie objektivizovaného platového koeficientu pre príslušnú krajinu na účely zahraničného funkčného platu zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí.
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.