190/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

190
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. septembra 2002 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 26. apríla 2007 v súlade s článkom 10 ods. 1.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
oceňujúc dôležitosť medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky pre rozvoj národných ekonomík a prospech oboch krajín,
vedené želaním prehĺbiť a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky medzi zmluvnými stranami na základe rovnosti a vzájomného prospechu,
majúc na zreteli článok 8 Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanou v Paríži 19.marca 1995,
dohodli sa takto:
Článok 1
1.
Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky v súlade s ustanoveniami tejto dohody, ako aj v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Maďarskej republiky.
2.
Zmluvné strany budú prehlbovať a podporovať spoluprácu a výmenu informácií v oblasti vedy a techniky cestou priamych kontaktov medzi vedeckými inštitúciami zahŕňajúcimi vysoké školstvo, vedecko-výskumné pracoviská a vedecké spoločnosti oboch krajín v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi týchto krajín.
3.
Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody budú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky za Slovenskú republiku a Ministerstvo školstva Maďarskej republiky za Maďarskú republiku (ďalej len „výkonné orgány“).
Článok 2
Vedecko-technická spolupráca podľa tejto dohody bude zahŕňať
a)
spoločné vedecké, výskumné a vývojové projekty vo vzájomne dohodnutých oblastiach,
b)
výmenu vedcov, špecialistov a výskumných pracovníkov a expertov,
c)
vzájomnú výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie a materiálov, ako aj laboratórnych vzoriek prístrojov potrebných pre výskum v kontexte činnosti spolupráce,
d)
spoločné vedecké konferencie, sympóziá, workshopy, iné stretnutia a výstavy,
e)
iné formy vedecko-technickej spolupráce, na ktorej sa môžu zmluvné strany vzájomne dohodnúť.
Zmluvné strany budú prehlbovať spoluprácu vo výskume a v technickom rozvoji medzi podnikateľskými subjektmi.
Článok 3
1.
Na vykonávanie tejto dohody výkonné orgány zriadia Zmiešanú komisiu pre vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „Zmiešaná komisia“), ktorá sa skladá z rovnakého počtu predstaviteľov výkonných orgánov.
2.
Zmiešaná komisia sa bude stretávať raz za rok alebo na žiadosť ktoréhokoľvek výkonného orgánu, striedavo v Slovenskej republike a v Maďarskej republike, vo vzájomne vyhovujúcich termínoch.
3.
Zmiešaná komisia vypracuje pravidlá na vykonávanie tejto dohody a jej zasadania.
Článok 4
Zmiešaná komisia bude
a)
rozhodovať o oblastiach spolupráce,
b)
vytvárať priaznivé podmienky na vykonávanie tejto dohody,
c)
uľahčovať a podporovať vykonávanie spoločných projektov a programov,
d)
navrhovať a vyhodnocovať programy spolupráce.
Článok 5
Výdavky spojené so vzájomnou výmenou expertov, vedcov a iných špecialistov realizovanou v zmysle tejto dohody podľa článku 2 písm. b) budú uhradené nasledujúcim spôsobom, ak sa strany nedohodnú inak:
a)
vysielajúca krajina uhradí náklady na medzinárodnú dopravu, poistné a úrazové náklady,
b)
prijímajúca krajina v súlade s programom spoločnej práce uhradí pobytové náklady, ako aj cestovné v rámci hostiteľskej krajiny.
Článok 6
1.
Duševné vlastníctvo, ktoré vzniklo na základe spolupracujúcich aktivít podľa tejto dohody, bude upravené vykonávacími dohodami medzi spolupracujúcimi organizáciami. Ochrana duševného vlastníctva bude v súlade s medzinárodnými zmluvami o duševnom vlastníctve, ktorých zmluvnou stranou je Slovenská republika a Maďarská republika, ako aj v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch krajín.
2.
Vedecké a technické informácie vzniknuté na základe spolupráce podľa tejto dohody budú vlastníctvom zmluvných strán alebo spolupracujúcich organizácií v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Tieto informácie nemožno poskytnúť tretej strane, ak to vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán, pokiaľ sa zmluvné strany alebo spolupracujúce organizácie písomne nedohodnú inak.
Článok 7
Vedci, experti a organizácie tretích krajín alebo medzinárodné organizácie môžu byť pozvaní na základe súhlasu spolupracujúcich organizácií ako účastníci projektov a programov vykonávaných na základe tejto dohody. Náklady týchto účastníkov budú hradiť príslušné organizácie tretej strany, pokiaľ sa výkonné orgány písomne nedohodli inak.
Článok 8
1.
Túto dohodu môžno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.
2.
Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody bude riešený prostredníctvom konzultácií Zmiešanej komisie alebo medzi výkonnými orgánmi.
Článok 9
Táto dohoda nebude mať vplyv na práva a záväzky, ktoré vyplývajú pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán z iných ňou uzatvorených medzinárodných dohôd.
Článok 10
1.
Táto dohoda nadobudne platnosť na základe výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich, že zmluvné strany vykonali svoje vnútroštátne právne postupy potrebné pre nadobudnutie platnosti tejto dohody. Dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody bude dátum poslednej notifikácie.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu, pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne neoznámi svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa tohto oznámenia.
3.
Ukončenie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na dokončenie projektov alebo programov vykonávaných podľa tejto dohody, ktoré neboli úplne vykonané v čase ukončenia platnosti tejto dohody.
Dané v Budapešti 10. septembra 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielností výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:
Peter Ponický v. r.
Za vládu Maďarskej republiky:
Bálint Magyar v. r.