193/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. apríla 2009
o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na
a)
plavidlá s dĺžkou najmenej 20 m a plavidlá, ktorých objem vyjadrený ako dĺžka × šírka × ponor je 100 m3 a viac,
b)
remorkéry a tlačné remorkéry, ktoré sú určené na vlečenie, tlačenie alebo vedenie bočne zviazanej zostavy plavidiel uvedených v písmene a) alebo plávajúceho stroja,
c)
plavidlá určené na prepravu cestujúcich, ktoré môžu prepravovať viac ako 12 cestujúcich okrem členov posádky plavidla,
d)
plávajúce stroje.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
prievozné lode,
b)
vojenské lode,
c)
námorné lode vrátane námorných vlečných a tlačných remorkérov, ktoré
1.
vykonávajú plavbu v pobrežných vodách alebo v nich majú základňu, alebo
2.
dočasne vykonávajú plavbu na vnútrozemských vodných cestách (ďalej len „vodná cesta“) za predpokladu, že majú
2a.
osvedčenie preukazujúce zhodu s medzinárodnou zmluvou1) alebo rovnocenné osvedčenie,
2b.
osvedčenie vydané podľa osobitného predpisu2), ak ide o plavidlá na prepravu cestujúcich, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné zmluvy,1) alebo
2c.
osvedčenie štátu, pod vlajkou ktorého sa plavia, ak ide o rekreačné plavidlá, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné zmluvy.1)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa vodné cesty Spoločenstva rozdeľujú na tieto zóny:
a)
zóna 1, 2, 3 a 4, pričom
1.
zóny 1 a 2 zahŕňajú vodné cesty ustanovené v kapitole 1 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS v platnom znení (ďalej len „smernica“),
2.
zóna 3 zahŕňa vodné cesty ustanovené v kapitole 2 prílohy I smernice,
3.
zóna 4 zahŕňa vodné cesty ustanovené v kapitole 3 prílohy I smernice,
b)
zóna R, ktorá zahŕňa vodné cesty uvedené v písmene a), pre ktoré sa vydávajú lodné osvedčenia podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne.
§ 3
(2)
Na plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu iba v zóne 4 vodných ciest, sa na všetkých vodných cestách v tejto zóne vzťahujú len znížené technické požiadavky ustanovené v kapitole 19b časti II prílohy II smernice; súlad s týmito zníženými technickými požiadavkami sa vyznačí v lodnom osvedčení.3)
(3)
Rekreačné plavidlo,3aa) ktoré bolo uvedené na trh pred menej ako tromi rokmi predo dňom jeho pristavenia na technickú prehliadku, na ktorom neboli vykonané žiadne úpravy a ES vyhlásenie o zhode3ab) je v súlade s článkom 7.02 kapitoly 7, článkom 8.05 ods. 5, článkom 8.08 ods. 2 a článkom 8.10 kapitoly 8 časti II prílohy II smernice, sa v súvislosti s vydaním lodného osvedčenia nemusí podrobiť technickej prehliadke rekreačného plavidla podľa článku 21.02 ods. 2 kapitoly 21 časti II prílohy II smernice.
§ 4
(1)
Plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu na vodných cestách uvedených v § 2, musia mať:
a)
ak vykonávajú plavbu v zóne R vodnej cesty
1.
lodné osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne alebo
2.
lodné osvedčenie, podľa ktorého plavidlo spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sú rovnocenné s technickými požiadavkami ustanovenými podľa Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne,
b)
ak vykonávajú plavbu na iných vodných cestách, lodné osvedčenie vrátane špecifikácií uvedených v § 3,
c)
pre každý typovo schválený motor inštalovaný na plavidle (ďalej len „motor“) tieto dokumenty alebo ich kópie:
1.
osvedčenie o typovom schválení ES,3a)
2.
pokyny výrobcu motora na monitorovanie komponentov a parametrov motora závažných v súvislosti s výfukovými plynmi (ďalej len „pokyny výrobcu motora“),
3.
protokol parametrov motora.
(2)
Vzor lodného osvedčenia je ustanovený v časti I prílohy V smernice.
§ 5
(1)
Plavidlá, ktoré majú platné lodné osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, sa môžu plaviť na vodných cestách iba s týmto lodným osvedčením.
(2)
Plavidlám, ktoré majú lodné osvedčenie podľa odseku 1, sa na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla vydá aj doplnkové lodné osvedčenie, ak vykonávajú plavbu v zóne 4 vodných ciest a chcú mať výhodu zníženia úrovne technických požiadaviek podľa § 3 ods. 2 na týchto vodných cestách.
(3)
Doba platnosti doplnkového lodného osvedčenia nesmie prekročiť dobu platnosti lodného osvedčenia uvedeného v odseku 1.
(4)
Vzor doplnkového lodného osvedčenia je ustanovený v časti II prílohy V smernice.
§ 6
(1)
Lodné osvedčenie sa vydáva3)
a)
novým plavidlám na základe overených výsledkov technickej prehliadky a prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla (ďalej len „prehliadka“) vykonaných pred uvedením plavidla do prevádzky,
b)
plavidlám v prevádzke na základe overených výsledkov prehliadky, ktorá sa vykoná po uplynutí platnosti súčasného lodného osvedčenia.
(2)
Nesplnenie technických požiadaviek uvedených v § 3 sa vyznačí v lodnom osvedčení. Ak tieto nedostatky nepredstavujú zjavné nebezpečenstvo, môžu plavidlá uvedené v odseku 1 písm. b) pokračovať v plavbe dovtedy, kým sa komponenty alebo časti, ktoré nespĺňajú technické požiadavky uvedené v § 3, nenahradia alebo nevymenia za komponenty a časti spĺňajúce tieto požiadavky.
(3)
Zjavné nebezpečenstvo podľa odseku 2 sa predpokladá najmä vtedy, ak sú ovplyvnené požiadavky týkajúce sa konštrukčnej pevnosti stavby lodí, plavby alebo ovládateľnosti, alebo osobitných funkcií plavidla. Odchýlky ustanovené v prílohe II smernice sa nepovažujú za nedostatky, ktoré predstavujú zjavné nebezpečenstvo. Náhrada existujúcich dielcov za zhodné dielce alebo dielce rovnocennej technológie a konštrukcie v priebehu bežných opráv a údržby sa nepovažuje za náhradu podľa odseku 2.
§ 7
(1)
Ak sa na plavidle s platným lodným osvedčením vykonala prestavba alebo oprava ovplyvňujúca konštrukciu plavidla, plavebnú prevádzku, ovládateľnosť alebo osobitné charakteristiky plavidla, také lodné osvedčenie stráca platnosť. Pred uvedením plavidla do ďalšej prevádzky prevádzkovateľ plavidla písomne požiada Dopravný úrad o vydanie nového lodného osvedčenia alebo vykonanie príslušných zmien a doplnkov v pôvodnom lodnom osvedčení.
(2)
Dopravný úrad písomne informuje do 30 dní odo dňa, keď vydala nové lodné osvedčenie alebo vykonala príslušné zmeny a doplnky v pôvodnom lodnom osvedčení podľa odseku 1 príslušný orgán členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), v ktorom bolo vydané alebo predĺžené pôvodné lodné osvedčenie.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na vydanie nového doplnkového lodného osvedčenia.
§ 8
(1)
Na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla sa môže vydať plavidlám, ktoré nemajú platné lodné osvedčenie, dočasné lodné osvedčenie,3) ak ide o
a)
plavidlo, ktoré má doplávať na určité miesto na účely získania lodného osvedčenia,
b)
plavidlo, ktorého lodné osvedčenie bolo dočasne odobraté podľa § 13 alebo 14,
c)
plavidlo, ktorého lodné osvedčenie sa vyhotovuje po úspešnom výsledku prehliadky,
d)
plavidlo, ktoré nesplnilo všetky požiadavky potrebné na získanie lodného osvedčenia,
e)
plavidlo, ktoré je poškodené v takom rozsahu, že jeho stav už nie je v zhode s lodným osvedčením,
f)
plávajúce teleso, plávajúce zariadenie alebo plávajúci stroj, ak má vykonať špeciálne prepravné činnosti, na ktoré je potrebné lodné osvedčenie,
g)
plavidlo, ktoré sa odchyľuje od technických požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády.
(2)
Dočasné lodné osvedčenie podľa odseku 1 možno vydať, ak prevádzková spôsobilosť plavidla, plávajúceho telesa, plávajúceho zariadenia alebo plávajúceho stroja je primerane zaručená.
(3)
Dočasné lodné osvedčenie sa vydáva
a)
na jednu konkrétnu cestu, ktorá sa vykoná v lehote nepresahujúcej jeden mesiac, ak ide o plavidlá uvedené v odseku 1 písm. a) a d) až f),
b)
na 30 dní, ak ide o plavidlá uvedené v odseku 1 písm. b) a c),
c)
na dobu šiestich mesiacov, ak ide o plavidlo uvedené v odseku 1 písm. g); v tomto prípade možno dočasné lodné osvedčenie predĺžiť vždy maximálne na dobu šiestich mesiacov.
(4)
Vzor dočasného lodného osvedčenia je ustanovený v časti III prílohy V smernice.
§ 9
Na vydávanie lodných osvedčení zahraničným plavidlám sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia vlády primerane.
§ 10
(1)
Písomnú žiadosť o vydanie lodného osvedčenia, predĺženie lodného osvedčenia alebo vykonanie zmien a doplnkov v lodnom osvedčení podáva Dopravnému úradu prevádzkovateľ plavidla.
(2)
Prevádzkovateľ plavidla, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie vlády, môže požiadať o vydanie lodného osvedčenia; jeho žiadosti sa vyhovie, ak plavidlo spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Termín, miesto konania a čas konania prehliadky oznámi prevádzkovateľovi plavidla právnická osoba poverená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky4) alebo stála odborná komisia5) podľa druhu vykonávanej prehliadky tak, aby sa prehliadka uskutočnila do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
(4)
Prevádzkovateľ plavidla poskytne súčinnosť potrebnú na vykonanie prehliadky, najmä poskytne plavidlo v nenaloženom a čistom stave spolu s povinnou výbavou plavidla.
(5)
Pri prehliadke prevádzkovej spôsobilosti plavidla možno vyžadovať prehliadku na suchu aj na vode a nariadiť vykonanie skúšobnej plavby plavidla alebo vykonanie ďalších skúšok prevádzkovej spôsobilosti plavidla.
(6)
Od prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla na suchu možno upustiť, ak prevádzkovateľ plavidla predloží osvedčenie o klasifikácii alebo osvedčenie od uznanej klasifikačnej spoločnosti nie staršie ako šesť mesiacov potvrdzujúce, že konštrukcia spĺňa ich požiadavky, alebo potvrdenie nie staršie ako šesť mesiacov, ktoré preukazuje, že príslušný orgán už vykonal prehliadku na suchu na iné účely.
(7)
Prevádzkovateľ plavidla predloží pred vykonaním prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla okrem osvedčení alebo potvrdenia podľa odseku 6 najmä tieto doklady:
a)
revízne správy z kontroly vyhradených technických zariadení,
b)
zápis z merania hrúbky obšívkových plechov,
c)
povolenie typu ťažobného zariadenia vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
(8)
Pri prehliadke prevádzkovej spôsobilosti plavidla sa overí funkčnosť pohonného zariadenia, funkčnosť všetkých lodných zariadení, funkčnosť optickej a zvukovej signalizácie, vybavenie plavidla záchrannými prostriedkami a havarijným materiálom a označenie plavidla; ak sa na plavidle nachádzajú aj iné zariadenia alebo prostriedky, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť prevádzky plavidla, overí sa aj funkčnosť a spôsobilosť týchto zariadení a prostriedkov.
(9)
Technická prehliadka plavidla môže byť úplne alebo sčasti nahradená posudkom vydaným uznanou klasifikačnou spoločnosťou, ktorá spĺňa kritériá vzťahujúce sa na uznané klasifikačné spoločnosti ustanovené v časti I prílohy VII smernice, ak z posudku nie staršieho ako šesť mesiacov vyplýva, že plavidlo celkom alebo čiastočne spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 10a
(1)
Inštalačná skúška je postup, ktorým sa dokazuje, že motor, ktorý bol podrobený od vydania typového schválenia zmenám alebo úpravám vzhľadom na úroveň emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok, stále spĺňa technické požiadavky uvedené v kapitole 8a časti II prílohy II smernice.
(2)
Inštalačná skúška sa vykoná po inštalovaní motora pred uvedením plavidla do prevádzky. Na základe tejto skúšky, ktorá je súčasťou prehliadky podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo osobitnej prehliadky z dôvodu inštalovania príslušného motora, sa zapíšu údaje o motore do nového lodného osvedčenia alebo zmeny do pôvodného lodného osvedčenia. Dopravný úrad zapíše do lodného osvedčenia čísla typových schválení a identifikačné čísla všetkých motorov. Ak ide o motor podľa osobitného predpisu,5a) uvedie sa len jeho identifikačné číslo.
(3)
Ak je motor s menovitým výkonom nižším ako 130 kW nahradený motorom s rovnakým typovým schválením, inštalačná skúška sa nevykoná. Prevádzkovateľ plavidla je povinný informovať stálu odbornú komisiu5) o výmene motora a predložiť kópiu osvedčenia o typovom schválení ES a podrobné informácie o identifikačnom čísle novoinštalovaného motora. Dopravný úrad zapíše zodpovedajúce zmeny a doplnky do lodného osvedčenia.
(4)
Priebežná skúška je postup, ktorým sa dokazuje, že motor, ktorý bol podrobený od vykonania inštalačnej skúšky zmenám alebo úpravám vzhľadom na úroveň emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok, stále spĺňa technické požiadavky uvedené v kapitole 8a časti II prílohy II smernice.
(5)
Priebežná skúška motora sa vykonáva v rámci pravidelnej prehliadky podľa osobitného predpisu.5b)
(6)
Osobitná skúška je postup, ktorým sa dokazuje, že po každej významnej zmene motora vzhľadom na úroveň emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok tento motor stále spĺňa technické požiadavky uvedené v kapitole 8a časti II prílohy II smernice.
(7)
Po každej významnej zmene motora, ktorá vplýva na emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok pochádzajúcich z motora, sa musí vždy vykonať osobitná skúška.
(8)
Výsledky inštalačnej skúšky, priebežnej skúšky alebo osobitnej skúšky, ktorú vykonáva poverená technická služba,5c) sa zapíšu v protokole parametrov motora, ktorého vzor je ustanovený v dodatku V prílohy II smernice.
§ 10b
(1)
Poverená technická služba,5c) ktorou nemôže byť výrobca motora, môže používať na výkon inštalačnej skúšky, priebežnej skúšky alebo osobitnej skúšky motora zariadenia mimo svojho vlastného skúšobného laboratória na základe povolenia príslušného orgánu.5d)
(2)
Technická služba nečlenského štátu Európskej únie môže byť oznámená5e) ako poverená technická služba len v rámci dvojstrannej alebo mnohostrannej zmluvy uzatvorenej medzi Európskou úniou a daným nečlenským štátom Európskej únie.
(3)
Ak bolo pre motor udelené typové schválenie, poverená technická služba môže na základe vlastného uváženia zredukovať inštalačnú skúšku alebo priebežnú skúšku. Kompletná skúška sa však vykoná aspoň pre jeden valec alebo jeden motor radu motorov a skúšky sa môžu zredukovať len vtedy, ak existuje dôvod predpokladať, že všetky ostatné valce alebo motory sa správajú rovnako ako valec alebo motor podrobený skúške.
(4)
Ak poverená technická služba zistí, že motor nezodpovedá schválenému typu motora alebo schválenému radu motorov, môže požadovať prijatie opatrení na opätovné zabezpečenie zhody motora a zapísanie zodpovedajúcich zmien v osvedčení o typovom schválení ES alebo nariadiť zmeranie skutočných emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok.
(5)
Ak sa opätovne nezabezpečí zhoda motora alebo ak sa neuvedú zodpovedajúce zmeny v osvedčení o typovom schválení ES alebo ak sa meraniami dokáže nedodržanie hodnôt emisných limitov, nové lodné osvedčenie sa nevydá alebo sa pôvodné lodné osvedčenie zruší.
§ 10c
(1)
Inštalačná skúška, priebežná skúška alebo osobitná skúška sa vykoná na základe pokynov výrobcu motora schválených štátnym dopravným úradom.5f) V pokynoch výrobcu motora sa špecifikujú komponenty súvisiace s výfukovými plynmi, ako aj úpravy a parametre, z ktorých možno vyvodiť trvalé dodržiavanie hraničných hodnôt emisných limitov pre výfukové plyny.
(2)
Pokyny výrobcu motora obsahujú najmä tieto informácie:
a)
typ motora a prípadne aj rad motorov s uvedením menovitého výkonu a menovitej rýchlosti,
b)
zoznam komponentov a parametrov motora závažných v súvislosti s výfukovými plynmi,
c)
jednoznačné charakteristické znaky povolených komponentov závažných v súvislosti s výfukovými plynmi, ako napríklad čísla častí zobrazené na komponentoch,
d)
parametre motora závažné v súvislosti s výfukovými plynmi, ako napríklad nastavovacie rozpätia pre časovanie vstrekovania, povolená teplota chladiacej kvapaliny, maximálny protitlak výfukových plynov.
(3)
Ak je motor vybavený systémami následného spracovania výfukových plynov, pokyny výrobcu motora musia obsahovať aj postupy na kontrolu toho, či je zariadenie určené na následné spracovanie výfukových plynov účinné.
§ 10d
(1)
Ak sa inštalačnou skúškou a priebežnou skúškou v súvislosti s parametrami, komponentmi a nastaviteľnými charakteristikami motora dokáže, že motor vyhovuje špecifikáciám stanoveným v pokynoch výrobcu motora, predpokladá sa, že emisie výfukových plynov a tuhých znečisťujúcich látok pochádzajúcich z motora zodpovedajú základným hraničným hodnotám.
(2)
Zhoda s hraničnými hodnotami emisných limitov výfukových plynov uplatniteľného stupňa sa určí na základe typového schválenia podľa osobitného predpisu.5g)
(3)
Montáž motora musí vyhovovať obmedzeniam stanoveným v rozsahu typového schválenia, pričom nasávanie pod tlakom a protitlak výfukových plynov nesmú prekročiť hodnoty uvedené pre schválený motor.
(4)
Ak motor patrí do radu motorov, nesmú sa vykonať žiadne dodatočné úpravy alebo zmeny, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok alebo ktoré prekračujú navrhnutý rozsah úprav.
(5)
Ak je po typovom schválení potrebné vykonať dodatočné úpravy alebo zmeny na motore, musia sa presne zaznamenať v protokole parametrov motora.
(6)
Ak ide o motor so systémami následného spracovania výfukových plynov, v rámci inštalačnej skúšky, priebežnej skúšky alebo osobitnej skúšky sa kontroluje, či tieto systémy fungujú správne.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 a § 10a až 10c sa vzťahujú na motor s menovitým výkonom vyšším ako 19 kW alebo na strojné zariadenie na plavidle s takýmto menovitým výkonom; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.5g)
§ 10e
(1)
Tlakové nádoby určené na prevádzku plavidla kontroluje odborne spôsobilá osoba na vykonávanie schvaľovacích skúšok (ďalej len „odborník“) podľa administratívneho pokynu č. 26 dodatku II prílohy II smernice z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po úprave alebo oprave,
c)
pravidelne, minimálne každých päť rokov.
(2)
Kontrola pozostáva z internej kontroly a externej kontroly. Nádoby na stlačený vzduch, ktorých vnútrajšok nie je možné riadne skontrolovať alebo ktorých stav nie je možné určiť počas internej kontroly, musia prejsť dodatočnými nedeštruktívnymi skúškami alebo hydraulickou tlakovou skúškou.
(3)
Odborník vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
(4)
Ostatné zariadenia, ktoré vyžadujú pravidelné prehliadky, najmä parné kotly, iné tlakové nádoby a ich príslušenstvo a výťahy, musia spĺňať požiadavky podľa predpisov platných v jednom z členských štátov.
§ 10f
(1)
Prenosné hasiace prístroje kontroluje odborne spôsobilá osoba na vykonávanie vizuálnej kontroly a prevádzkovej kontroly (ďalej len „poučená osoba“) podľa administratívneho pokynu č. 26 dodatku II prílohy II smernice minimálne každé dva roky. Hasiaci prístroj musí byť označený kontrolným štítkom podpísaným poučenou osobou s uvedením dátumu kontroly.
(2)
Napevno nainštalované hasiace systémy na ochranu obývacích priestorov, kormidlovní a priestorov pre cestujúcich odborník kontroluje
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po ich spustení,
c)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
d)
pravidelne, minimálne každé dva roky.
(3)
Kontrolu podľa odseku 2 písm. d) môže vykonávať aj poučená osoba, ktorá sa špecializuje na hasiace systémy.
(4)
Kontrola zahŕňa minimálne
a)
vonkajšiu kontrolu celého systému,
b)
odskúšanie funkčnosti bezpečnostných systémov a trysiek,
c)
odskúšanie funkčnosti tlakových nádob a systému čerpadiel.
(5)
Odborník alebo poučená osoba vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
§ 10g
(1)
Napevno nainštalované hasiace systémy na ochranu strojovní, kotolní a čerpadlových priestorov odborník kontroluje
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po ich spustení,
c)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
d)
pravidelne, minimálne každé dva roky.
(2)
Kontrolu podľa odseku 1 písm. d) môže vykonať aj poučená osoba, ktorá sa špecializuje na hasiace systémy.
(3)
Odborník alebo poučená osoba vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
§ 10h
(1)
Žeriavy odborník kontroluje
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
c)
pravidelne, minimálne každých desať rokov.
(2)
Kontrola sa vykoná podľa článku 11.12 ods. 6 kapitoly XI časti II prílohy II smernice.
(3)
Odborník vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
(4)
Poučená osoba kontroluje žeriavy pravidelne, minimálne každých 12 mesiacov. Kontrola pozostáva z vizuálnej kontroly a prevádzkovej kontroly. Poučená osoba vydáva potvrdenie o kontrole s uvedením dátumu kontroly a jej podpisom.
(5)
Návod na použitie od výrobcu žeriava musí byť na palube plavidla a musí obsahovať minimálne tieto informácie:
a)
prevádzkový rozsah a funkcia ovládacích prvkov,
b)
maximálne povolené užitočné zaťaženie vyloženého ramena žeriava,
c)
maximálny povolený náklon žeriava,
d)
návod na montáž a údržbu,
e)
všeobecné technické údaje.
§ 10i
(1)
Zariadenia na skvapalnený plyn odborník kontroluje, aby overil, či zariadenie spĺňa požiadavky podľa kapitoly 14 časti II prílohy II smernice
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
c)
pri každom obnovení potvrdenia, že zariadenie na skvapalnený plyn spĺňa požiadavky podľa kapitoly 14 časti II prílohy II smernice.
(2)
Odborník vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly. Kópia potvrdenia o kontrole sa predkladá stálej odbornej komisii.5)
(3)
Ak vlastník plavidla alebo prevádzkovateľ plavidla predložia odôvodnenú požiadavku, právnická osoba poverená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky4) alebo uznaná klasifikačná spoločnosť môže výnimočne predĺžiť platnosť potvrdenia o kontrole maximálne na tri mesiace bez vykonania schvaľovacej skúšky podľa odsekov 1 a 2; toto predĺženie sa zapíše do lodného osvedčenia.
§ 10j
(1)
Požiarne poplachové systémy odborník kontroluje
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
c)
pravidelne, minimálne každé dva roky.
(2)
V strojovni a kotolni sa tieto kontroly vykonajú za rôznych prevádzkových podmienok a za meniacich sa podmienok vetrania. Kontrolu podľa odseku 1 písm. c) môže vykonať aj poučená osoba, ktorá sa špecializuje na hasiace systémy.
(3)
Odborník alebo poučená osoba vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
§ 10k
(1)
Svietivosť systému nízko umiestneného osvetlenia odborník kontroluje
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
c)
pravidelne, minimálne každých päť rokov.
(2)
Kontrolu podľa odseku 1 písm. c) môže vykonať aj poučená osoba, ktorá sa špecializuje na bezpečnostné navádzacie systémy.
(3)
Odborník alebo poučená osoba vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
(4)
Ak svietivosť po jednom meraní nespĺňa podmienky ustanovené v administratívnom pokyne č. 21 dodatku II prílohy II smernice, merania sa vykonávajú minimálne na desať vzdialenostných bodov. Ak viac ako 30 % meraní nespĺňa podmienky ustanovené v administratívnom pokyne č. 21 dodatku II prílohy II smernice, bezpečnostné navádzacie systémy sa musia vymeniť. Ak 20 % až 30 % meraní nespĺňa podmienky ustanovené v administratívnom pokyne č. 21 dodatku II prílohy II smernice, bezpečnostné navádzacie systémy sa musia skontrolovať ešte raz do jedného roka.
§ 10l
(1)
Detektory úniku plynu kalibruje a kontroluje odborník alebo poučená osoba podľa nariadenia výrobcu
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
c)
pravidelne.
(2)
Odborník alebo poučená osoba vydá potvrdenie o kalibrácii a kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
(3)
Časti plynového výstražného zariadenia, ktoré majú obmedzenú životnosť, je potrebné vymeniť pred uplynutím ich prevádzkovej životnosti.
§ 10m
(1)
Na radarové navigačné zariadenie (ďalej len „radar“) používané na palube plavidiel ako navigačná pomôcka na plavbu v noci a za zníženej viditeľnosti so schopnosťou rozpoznávať signálne znaky, plavidlá a prekážky nad vodnou hladinou sa vzťahuje článok 3 časti I prílohy IX smernice. Notifikovaná osoba5h) akreditovaná podľa osobitného predpisu5i) alebo notifikovaná osoba členského štátu (ďalej len „notifikovaná osoba“) udelí osvedčenie o typovom schválení radaru na základe osvedčenia o skúške, ktoré vydá na základe výsledkov typovej skúšky technická služba5h) akreditovaná podľa osobitného predpisu5i) alebo technická služba členského štátu (ďalej len „technická služba“). Ak radar nesplní minimálne požiadavky, žiadateľovi sa písomne oznámia dôvody zamietnutia udelenia osvedčenia o typovom schválení radaru.
(2)
Žiadosť o typovú skúšku radaru predkladá žiadateľ technickej službe určenej notifikovanou osobou, ktorá sa oznamuje Európskej komisii.
(3)
Prílohami k žiadosti o typovú skúšku radaru sú dokumenty podľa článku 5 ods. 2 časti I prílohy IX smernice.
(4)
Ak žiadateľ nežiada o vyhlásenie o zhode podľa osobitného predpisu5j) súčasne s osvedčením o typovom schválení radaru, vyhlásenie o zhode priloží k žiadosti o typovú skúšku.
(5)
Notifikovaná osoba informuje Európsku komisiu o radare, ktorému udelila osvedčenie o typovom schválení. Oznámenie obsahuje priradené číslo osvedčenia o typovom schválení radaru spolu s typovým označením, názvom výrobcu, názvom držiteľa osvedčenia o typovom schválení radaru a dátumom udelenia osvedčenia o typovom schválení radaru.
(6)
Notifikovaná osoba alebo technická služba je oprávnená kedykoľvek vybrať radar z výrobnej série na účely vykonania kontroly. Ak táto kontrola odhalí nedostatky na radare, notifikovaná osoba môže odobrať osvedčenie o typovom schválení radaru.
(7)
Každý komponent radaru sa nezničiteľne označí podľa článku 7 ods. 1 časti I prílohy IX smernice.
(8)
Číslo osvedčenia o typovom schválení radaru udelené notifikovanou osobou sa trvalo pripevní k zobrazovacej jednotke tak, aby zostalo jasne viditeľné aj po inštalácii radaru; tvar tohto čísla musí byť uvedený podľa článku 7 ods. 2 časti I prílohy IX smernice. Za vyhotovenie a pripevnenie tohto čísla zodpovedá žiadateľ. Ku každému radaru sa pripojí vyhlásenie výrobcu, že radar spĺňa minimálne požiadavky podľa článku 3 časti I prílohy IX smernice a je identický s typom, ktorý bol predložený na typovú skúšku.
(9)
Ak sa plánuje vykonanie úprav schváleného radaru, je potrebné písomne zaslať technickej službe podrobné údaje. Notifikovaná osoba po konzultácii s technickou službou rozhodne o tom, či osvedčenie o typovom schválení radaru naďalej platí, alebo či je potrebné vykonať kontrolu alebo novú typovú skúšku. Po vykonaní novej typovej skúšky sa pridelí nové číslo osvedčenia o typovom schválení radaru.
§ 10n
(1)
Na zatáčkomery používané na plavidlách sa vzťahujú kapitoly 2 až 5 časti II prílohy IX smernice. Zatáčkomer je určený na meranie a zadávanie uhlovej rýchlosti otáčania plavidla s možnosťou automatického riadenia zmeny smeru plavby. Osvedčenie o typovom schválení zatáčkomera udelí notifikovaná osoba na základe osvedčenia o skúške, ktoré vydá na základe výsledkov typovej skúšky zatáčkomera technická služba určená notifikovanou osobou, ktorá sa oznamuje Európskej komisii. Ak zatáčkomer nesplní minimálne požiadavky, žiadateľovi sa písomne oznámia dôvody zamietnutia typového schválenia tohto zatáčkomera.
(2)
Žiadosť o typovú skúšku zatáčkomera predkladá žiadateľ technickej službe.
(3)
Prílohami k žiadosti o typovú skúšku zatáčkomera sú dokumenty podľa článku 1.04 ods. 2 kapitoly I časti II prílohy IX smernice.
(4)
Notifikovaná osoba si dokumenty a informácie získané počas typovej skúšky zatáčkomera ponechá.
(5)
Notifikovaná osoba informuje Európsku komisiu o zatáčkomere, ktorý schválila. Oznámenie obsahuje priradené číslo osvedčenia o typovom schválení zatáčkomera spolu s typovým označením, názvom výrobcu, názvom držiteľa osvedčenia o typovom schválení zatáčkomera a dátumom udelenia typového schválenia zatáčkomera.
(6)
Notifikovaná osoba alebo technická služba je oprávnená kedykoľvek vybrať zatáčkomer z výrobnej série na účely vykonania kontroly. Ak táto kontrola odhalí nedostatky na zatáčkomere, notifikovaná osoba môže odobrať osvedčenie o typovom schválení zatáčkomera.
(7)
Každý komponent zatáčkomera sa nezničiteľne označí podľa článku 1.06 ods. 1 kapitoly I časti II prílohy IX smernice.
(8)
Číslo osvedčenia o typovom schválení zatáčkomera, ktoré udelila notifikovaná osoba, sa nezničiteľne pripevní ku kontrolnej jednotke tak, aby zostalo jasne viditeľné aj po inštalácii zatáčkomera; tvar tohto čísla musí byť uvedený podľa článku 1.06 ods. 2 kapitoly 1 časti II prílohy IX smernice. Za vyhotovenie a pripevnenie tohto čísla zodpovedá žiadateľ. Ku každému zatáčkomeru sa pripojí vyhlásenie výrobcu, že zatáčkomer spĺňa minimálne požiadavky podľa kapitol 2 až 4 časti II prílohy IX smernice a je identický s typom, ktorý bol predložený na typovú skúšku.
(9)
Ak sa plánuje vykonanie úprav schváleného zatáčkomera, je potrebné písomne zaslať technickej službe podrobné údaje. Notifikovaná osoba po konzultácii s technickou službou rozhodne o tom, či osvedčenie o typovom schválení zatáčkomera naďalej platí, alebo či je potrebné vykonať kontrolu alebo novú typovú skúšku zatáčkomera. Po vykonaní novej typovej skúšky sa pridelí nové číslo osvedčenia o typovom schválení zatáčkomera.
§ 10o
(1)
Na plavidle možno inštalovať radary typovo schválené podľa § 10m, zatáčkomery typovo schválené podľa § 10n a radary a zatáčkomery typovo schválené podľa uznesení 1989-II-33, 1989-II-34 a 1989-II-35 Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne v znení zmien a doplnkov s príslušným osvedčením o typovom schválení.
(2)
Inštaláciu, výmenu, opravu alebo údržbu radaru a zatáčkomera podľa článkov 3 až 7 časti III prílohy IX smernice vykoná špecializovaná osoba. Špecializovanú osobu schvaľuje a schválenie jej môže odobrať notifikovaná osoba. Notifikovaná osoba bezodkladne informuje Európsku komisiu o špecializovanej osobe, ktorú schválila. Notifikované osoby zodpovedné za schválenie špecializovanej osoby sa oznamujú Európskej komisii.
(3)
Notifikovaná osoba, technická služba, ktorú určí notifikovaná osoba, alebo špecializovaná osoba vykoná inštalačné a výkonové skúšky podľa článku 8 časti III prílohy IX smernice pred prvým zapnutím radaru a zatáčkomera po jeho inštalácii alebo obnovení alebo predĺžení lodného osvedčenia okrem predĺženia lodného osvedčenia podľa osobitného predpisu5k) a taktiež po každej úprave plavidla, ktorá by mohla mať vplyv na prevádzkové podmienky radaru alebo zatáčkomera.
(4)
Po úspešnom ukončení inštalačnej a výkonovej skúšky notifikovaná osoba, technická služba alebo špecializovaná osoba vydá osvedčenie o inštalácii a výkone pre radary a zatáčkomery, ktorého vzor je uvedený v časti IV prílohy IX smernice. Osvedčenie o inštalácii a výkone pre radary a zatáčkomery musí byť na palube plavidla. Ak skúšobné podmienky neboli splnené, zostaví sa zoznam nedostatkov a technická služba alebo špecializovaná osoba odoberie existujúce osvedčenie o inštalácii a výkone pre radary a zatáčkomery a odošle ho notifikovanej osobe.
§ 10p
(1)
Na palubnú čističku odpadových vôd (ďalej len „palubná čistička“), ktorá je zabudovaná na osobnej lodi, sa vzťahuje kapitola 14a.02 ods. 2 až 4 časti II prílohy II smernice. Typové schválenie palubnej čističky sa potvrdí osvedčením o typovom schválení palubnej čističky, ktorého kópia spolu so záznamom o parametroch palubnej čističky sa musia nachádzať na palube osobnej lode. Prevádzkovateľ osobnej lode prikladá k žiadosti o technickú prehliadku osobnej lode kópiu osvedčenia o typovom schválení.
(2)
Na zaistenie účinnej kontroly súladu výroby palubnej čističky s požiadavkami podľa odseku 1 pred udelením osvedčenia o typovom schválení musí notifikovaná osoba akceptovať registráciu výrobcu podľa technickej normy5l) alebo rovnocennej akreditačnej normy a výrobca je povinný notifikovanej osobe poskytnúť údaje o registrácii a informovať ju o každej zmene jej platnosti.
(3)
Výrobcom palubnej čističky je osoba, ktorá zodpovedá za typové schvaľovanie a zabezpečuje, že výroba je v súlade s požiadavkami podľa odseku 1, pričom sa nemusí zúčastňovať každej fázy výroby palubnej čističky; ak sa palubná čistička dodatočne upraví alebo doplní, osoba, ktorá takúto úpravu alebo doplnenie vykonala, sa považuje za výrobcu.
(4)
Žiadosť o typové schválenie palubnej čističky podá výrobca palubnej čističky notifikovanej osobe. K žiadosti musí priložiť informačnú zložku, ktorá obsahuje súbor údajov, výkresov, fotografií a iných dokumentov podľa požiadaviek vyplývajúcich z informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v časti II dodatku VI prílohy II smernice, a návrh záznamu o parametroch palubnej čističky, ktorého vzor je uvedený v časti VIII dodatku VI prílohy II smernice, ako aj návrh návodu výrobcu palubných čističiek na kontrolu komponentov a parametrov súvisiacich s čistením odpadových vôd daného typu palubnej čističky podľa § 10t ods. 9. Na účely typovej skúšky musí výrobca palubných čističiek predviesť prototyp palubnej čističky.
(5)
Ak notifikovaná osoba pri podanej žiadosti o typové schválenie palubnej čističky zistí, že prezentovaný prototyp palubnej čističky nezodpovedá vlastnostiam daného typu palubnej čističky podľa doplnku časti II dodatku VI prílohy II smernice, na schválenie podľa odseku 4 sa musí dodať iný, prípadne aj ďalší prototyp určený notifikovanou osobou. Žiadosť o typové schválenie palubnej čističky sa nesmie podať viac ako jednej notifikovanej osobe. Pre každý typ palubnej čističky, ktorý sa má schváliť, sa musí podať osobitná žiadosť.
(6)
Notifikovaná osoba, ktorej sa žiadosť podala, vydá osvedčenie o typovom schválení palubnej čističky, ktoré zodpovedá opisom v informačnej zložke a vyhovuje požiadavkám odsekov 1 až 5 a 7 až 14, § 10q až 10t a § 10u ods. 1. Splnenie týchto požiadaviek sa preskúma podľa odsekov 7 a 8.
(7)
Prípravné merania pred typovou skúškou a postup skúšania palubnej čističky je ustanovený v druhom a treťom bode dodatku VII prílohy II smernice. Technická služba podľa § 10u ods. 2 skúša palubnú čističku pre rad typov palubných čističiek a zodpovedá za to, že skúšobné podmienky sú v súlade s dodatkom VII prílohy II smernice. Skúška sa vykonáva na základe informačného dokumentu v súlade s časťou II dodatku VI prílohy II smernice. Palubná čistička musí byť dimenzovaná a navrhnutá tak, aby sa počas jej prevádzky neprekračovali medzné hodnoty odtoku ustanovené v tabuľkách 1 a 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice.
(8)
Technická služba musí vypracovať správu o vykonanej typovej skúške, ktorá musí obsahovať najmä tieto informácie:
a)
údaje o palubnej čističke podrobenej skúške, a to údaje o jej type, informácie o menovitej dennej záťaži znečistením a princípy dimenzovania, ktoré uplatnil výrobca,
b)
informácie o súlade palubnej čističky, ktorá bola podrobená skúške, s dokumentáciou poskytnutou pred vykonávaním skúšky,
c)
informácie o výsledkoch jednotlivých meraní, ako aj o vyhodnotení účinnosti čistenia a dodržiavania požadovaných medzných odtokových hodnôt,
d)
údaje o odstránení nadmerného čistiarenského kalu, akými sú údaje o veľkosti odstránených objemov a o frekvencii odstraňovania,
e)
informácie o všetkých prácach v rámci obsluhy, údržby a opráv, ktoré sa vykonali počas vykonávania skúšky,
f)
informácie o znížení kvality palubnej čističky, ku ktorému došlo počas vykonávania skúšky, ako aj o každom prerušení vykonávania skúšky,
g)
informácie o problémoch, ku ktorým došlo počas vykonávania skúšky,
h)
zoznam zodpovedných osôb zúčastňujúcich sa na typovej skúške palubnej čističky s uvedením ich mien a pracovného zaradenia,
i)
názov a adresa laboratória, ktoré vykonalo analýzu vzoriek odpadových vôd,
j)
použitá metóda analýzy vzoriek odpadových vôd.
(9)
Notifikovaná osoba vyplní všetky príslušné časti osvedčenia o typovom schválení palubnej čističky, ktorého vzor je uvedený v časti III dodatku VI prílohy II smernice, všetkých palubných čističiek, ktorých typy schválil a zostaví alebo overí obsah registra informačného balíka, ktorého obsahom sú všetky správy o skúškach s príslušnými dokumentmi pridané k informačnej zložke. Osvedčenia o typovom schválení palubných čističiek musia byť očíslované spôsobom uvedeným v časti IV dodatku VI prílohy II smernice. Žiadateľovi sa musí dodať vyplnené osvedčenie o typovom schválení palubnej čističky a jeho dodatky.
(10)
Notifikovaná osoba, ktorá udelila typové schválenie, môže kedykoľvek overiť metódy kontroly súladu výroby palubnej čističky s požiadavkami podľa odseku 1 používané v každom výrobnom závode.
(11)
Dokumentácia týkajúca sa skúšok a výroby palubnej čističky musí byť k dispozícii skúšajúcemu pri každej skúške.
(12)
Ak sú výsledky skúšok neuspokojivé, uplatní sa postup podľa bodov 3.3.2.1. a 3.3.2.2. časti I dodatku VI prílohy II smernice. Ak hodnoty ustanovené v tabuľke 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice nie sú dodržané, vykoná sa nová skúška podľa bodu 3.3.2.1 časti I dodatku VI prílohy II smernice, a ak testy nemajú pozitívne výsledky podľa bodu 3.3.2.2 časti I dodatku VI prílohy II smernice, vykoná sa typová skúška podľa odsekov 7 a 8. Medzné hodnoty podľa tabuľky 1 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice nesmú byť prekročené v prípade zloženej ani náhodnej vzorky.
(13)
Notifikovaná osoba musí vykonať skúšky tých palubných čističiek, ktoré sú podľa informácií výrobcu palubnej čističky čiastočne alebo plne funkčné. Spravidla jedenkrát za rok sa vykoná skúška súladu výroby palubnej čističky s požiadavkami podľa bodu 3.3.2 časti I dodatku VI prílohy II smernice, ktorú je notifikovaná osoba oprávnená vykonať. Ak dôjde k nesúladu s týmito požiadavkami, musí notifikovaná osoba zaistiť, aby sa bezodkladne obnovil súlad výroby palubnej čističky s týmito požiadavkami.
(14)
Držiteľ osvedčenia o typovom schválení musí
a)
zaistiť uplatňovanie postupov účinnej kontroly kvality výrobku,
b)
mať prístup k skúšobným zariadeniam potrebným na kontrolu súladu s každým schváleným typom,
c)
zaistiť, aby sa výsledky skúšok zaznamenali a aby tieto záznamy a príslušná dokumentácia zostali k dispozícii počas obdobia, ktorého trvanie sa dohodne s notifikovanou osobou,
d)
podrobne analyzovať výsledky každého typu skúšky s cieľom overiť a zaistiť stálosť charakteristík palubnej čističky, pričom prihliada na bežné odchýlky v sériovej výrobe,
e)
zaistiť, aby všetky vzorky z palubných čističiek alebo časti podrobené skúškam, pri ktorých sa v rámci daného typu skúšky odhalí zjavný nesúlad s požiadavkami podľa odseku 1, boli dôvodom na ďalší odber vzoriek a skúšky a aby sa prijali všetky opatrenia potrebné na obnovenie súladu výroby s požiadavkami podľa odseku 1.
§ 10q
(1)
Ak palubná čistička, ktorá sa má schváliť, môže svoje funkcie vykonávať alebo má určité vlastnosti iba v spojení s inými komponentmi osobnej lode, na ktorej sa má zabudovať, a ak sa súlad s jednou alebo viacerými požiadavkami podľa § 10p ods. 1 dá z tohto dôvodu skontrolovať iba v prípade, že palubná čistička, ktorá sa má schváliť, bude fungovať spolu s inými alebo so simulovanými komponentmi osobnej lode, rozsah platnosti typového schválenia tejto palubnej čističky sa v súlade s tým obmedzí. V takých prípadoch sa všetky obmedzenia používania a všetky požiadavky na zabudovanie uvedú v osvedčení o typovom schválení tohto typu zariadenia.
(2)
Notifikovaná osoba, ktorá vydala osvedčenie o typovom schválení, musí byť informovaná o každej zmene údajov v informačnom balíku. Žiadosť o zmenu alebo rozšírenie osvedčenia o typovom schválení musí žiadateľ podať výhradne notifikovanej osobe, ktorá vydala pôvodné osvedčenie o typovom schválení.
(3)
Ak sa vlastnosti palubnej čističky uvedené v informačnom balíku upravili, notifikovaná osoba vydá
a)
podľa potreby revidované stránky informačného balíka, pričom označí každú revidovanú stránku, aby zreteľne uviedla charakter zmeny a dátum opätovného vydania; v súlade s tým musí byť pri každom vydaní revidovaných strán zmenený aj register k informačnému balíku, ktorý je pripojený k osvedčeniu o typovom schválení palubnej čističky,
b)
revidované osvedčenie o typovom schválení označené číslom rozšírenia, ak sa zmenila akákoľvek informácia na ňom, okrem príloh, alebo ak sa od pôvodného dátumu schválenia zmenili minimálne požiadavky podľa § 10p až 10t a § 10u ods. 1; v revidovanom osvedčení o typovom schválení sa musí uviesť dôvod jeho úpravy a dátum opätovného vydania.
(4)
Ak notifikovaná osoba, ktorá osvedčenie o typovom schválení vydala, zistí, že existujú dôvody na vykonanie nových pokusov a skúšok vzhľadom na vykonané úpravy informačného balíka, oznámi to výrobcovi palubnej čističky a dokumenty podľa odseku 3 vydá iba po úspešnom vykonaní nových pokusov alebo skúšok.
§ 10r
(1)
Notifikovaná osoba zašle aktuálny zoznam typov palubných čističiek vrátane údajov uvedených v časti V dodatku VI prílohy II smernice, pre ktoré vydal, zamietol vydanie alebo odobral schválenie, inej notifikovanej osobe vždy, keď sa tento zoznam zmení, a kópiu osvedčenia o typovom schválení palubnej čističky s informačným balíkom alebo bez neho pre každý typ palubnej čističky, pre ktorý vydala, zamietla vydanie alebo odobrala schválenie, a prípadne zoznam palubných čističiek, ktoré boli vyrobené v súlade s vydanými typovými schváleniami podľa odseku 4, ktorý obsahuje údaje podľa časti VI dodatku VI prílohy II smernice, ak o to požiada iná notifikovaná osoba.
(2)
Notifikovaná osoba musí Európskej komisii raz za rok alebo dodatočne, ak ju o to požiada, zaslať kópiu karty údajov uvedenej v časti VII dodatku VI prílohy II smernice o typoch palubných čističiek, pre ktoré bolo vydané osvedčenie o typovom schválení od posledného oznámenia.
(3)
Na každú palubnú čističku vyrobenú v súlade s typovým schválením musí výrobca palubnej čističky pripevniť označenie podľa časti I dodatku VI prílohy II smernice vrátane čísla osvedčenia o typovom schválení. Ak osvedčenie o typovom schválení obsahuje obmedzenia podľa § 10q ods. 1, výrobca palubnej čističky priloží ku každej vyrobenej jednotke podrobné informácie o týchto obmedzeniach a všetky požiadavky na zabudovanie.
(4)
Ak o to požiada notifikovaná osoba, ktorá vydala osvedčenie o typovom schválení, musí výrobca palubnej čističky do 45 dní po skončení každého kalendárneho roka a okamžite po každom dodatočnom dátume, ktorý uviedla notifikovaná osoba, poskytnúť zoznam výrobných čísiel všetkých palubných čističiek, ktoré boli vyrobené v súlade s požiadavkami podľa § 10p až 10t a § 10u ods. 1 odo dňa naposledy zaslaného zoznamu výrobných čísiel palubných čističiek alebo od 1. decembra 2013. Tento zoznam musí obsahovať korelácie medzi výrobnými číslami, zodpovedajúcimi typmi palubných čističiek a číslami osvedčení o typovom schválení. Okrem toho musí zoznam obsahovať aj osobitné informácie týkajúce sa prípadov, keď výrobca palubných čističiek preruší výrobu typu palubnej čističky, ktorý bol schválený. Ak notifikovaná osoba nebude od výrobcu palubných čističiek vyžadovať pravidelné poskytovanie takéhoto zoznamu, výrobca palubných čističiek uchováva zaznamenané údaje najmenej 40 rokov.
(5)
Notifikovaná osoba, ktorá vydá osvedčenie o typovom schválení, zabezpečí, ak je to potrebné v spolupráci s inými notifikovanými osobami, registráciu a kontrolu výrobných čísiel palubných čističiek vyrobených v súlade s požiadavkami podľa § 10p až 10t a § 10u ods. 1. Dodatočná kontrola výrobných čísiel sa môže vykonať v spojení s kontrolou súladu výroby podľa § 10s ods. 1.
(6)
V súvislosti s kontrolou výrobných čísiel musí výrobca palubnej čističky alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v členskom štáte na požiadanie bezodkladne dodať notifikovanej osobe všetky potrebné informácie súvisiace s ich priamym nákupcom, ako aj výrobné čísla palubných čističiek poskytnuté podľa odseku 4, ktoré boli vyrobené.
(7)
Ak výrobca nie je schopný splniť na požiadanie notifikovanej osoby požiadavky ustanovené v odsekoch 3 a 4, notifikovaná osoba môže osvedčenie o typovom schválení danej palubnej čističky odobrať. V takom prípade notifikovaná osoba oznámi do jedného mesiaca odo dňa odobratia osvedčenia o typovom schválení palubnej čističky ostatným notifikovaným osobám a Európskej komisii odobratie osvedčenia o typovom schválení palubnej čističky a jeho dôvody.
§ 10s
(1)
Notifikovaná osoba sa pred vydaním osvedčenia o typovom schválení uistí, ak je to potrebné v spolupráci s inými notifikovanými osobami, o tom, že boli prijaté vhodné opatrenia na zaistenie účinnej kontroly súladu, ak ide o požiadavky podľa časti I dodatku VI prílohy II smernice. Notifikovaná osoba, ktorá vydala osvedčenie o typovom schválení, sa uistí, ak je to potrebné v spolupráci s inými notifikovanými osobami, či opatrenia uvedené v časti I dodatku VI postačujú a či každá palubná čistička, ktorej bolo udelené osvedčenie o typovom schválení v súlade s požiadavkami podľa § 10p až 10t a § 10u ods. 1, naďalej zodpovedá opisu v osvedčení o typovom schválení a jeho prílohách typovo schválenej palubnej čističky. Notifikovaná osoba môže uznať porovnateľné skúšky aj iných notifikovaných osôb.
(2)
Za nesúlad s typom typovo schválenej palubnej čističky sa považuje, ak existujú odchýlky od parametrov uvedených v osvedčení o typovom schválení alebo od informačného balíka, ktoré neboli schválené podľa § 10q ods. 3 notifikovanou osobou, ktorá vydala osvedčenie o typovom schválení.
(3)
Ak notifikovaná osoba, ktorá vydala osvedčenie o typovom schválení, zistí, že palubná čistička nezodpovedá typu palubnej čističky, pre ktorý vydala osvedčenie o typovom schválení, prijme opatrenia potrebné na zaistenie súladu palubnej čističky v prevádzke s typom palubnej čističky, ktorý bol schválený. Notifikovaná osoba, ktorá zistila nesúlad, oznámi iným notifikovaným osobám a Európskej komisii prijaté opatrenia, ktoré môžu zahŕňať aj odobratie osvedčenia o typovom schválení.
(4)
Ak je notifikovaná osoba schopná preukázať, že palubné čističky označené číslom osvedčenia o typovom schválení nezodpovedajú typu palubnej čističky, ktorá bola typovo schválená, môže od notifikovanej osoby, ktorá osvedčenie o typovom schválení vydala, vyžadovať, aby skontrolovala súlad vyrábaného typu palubnej čističky s typom palubnej čističky, ktorý bol schválený. Takáto kontrola sa vykoná do šiestich mesiacov odo dňa, keď bola notifikovaná osoba o to požiadaná.
(5)
Notifikovaná osoba oznámi iným notifikovaným osobám a Európskej komisii do jedného mesiaca odo dňa odobratia osvedčenia o typovom schválení palubnej čističky každé odobratie osvedčenia o typovom schválení palubnej čističky a jeho dôvody.
§ 10t
(1)
Údržba palubnej čističky sa vykonáva pravidelne podľa pokynov výrobcu palubnej čističky, aby sa zaistilo jej bezchybné fungovanie. Na palube osobnej lode sa musí nachádzať protokol o vykonaní takejto údržby.
(2)
Notifikovaná osoba najneskôr do troch mesiacov od uvedenia osobnej lode do prevádzky alebo po zabudovaní palubnej čističky a vykonaní skúšky výkonnosti výrobcom palubnej čističky pred začiatkom plánovanej prevádzky odoberie počas prevádzky osobnej lode náhodnú vzorku, aby skontrolovala, či sú dodržané hodnoty ustanovené v tabuľke 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice.
(3)
Notifikovaná osoba vykonáva v nepravidelných intervaloch kontroly funkčnosti palubnej čističky prostredníctvom merania náhodných vzoriek, aby skontrolovala dodržiavanie hodnôt ustanovených v tabuľke 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice.
(4)
Ak notifikovaná osoba zistí nesúlad nameraných hodnôt náhodnej vzorky s hodnotami ustanovenými v tabuľke 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice, môže žiadať
a)
odstránenie nedostatkov palubnej čističky tak, aby sa zabezpečilo jej riadne fungovanie,
b)
obnovenie súladu palubnej čističky s typovým schválením alebo
c)
vykonanie špeciálnej skúšky podľa odsekov 6 až 8.
(5)
Po odstránení nedostatkov a obnovení súladu palubnej čističky s typovým schválením môže notifikovaná osoba vykonať nové merania náhodnej vzorky. Ak neboli nedostatky odstránené alebo ak nebol obnovený súlad palubnej čističky so špecifikáciami uvedenými v osvedčení o typovom schválení palubnej čističky, notifikovaná osoba musí palubnú čističku zapečatiť a informovať o tom stálu odbornú komisiu,5) aby to zaznamenala do lodného osvedčenia. Náhodné vzorky sa merajú v súlade so špecifikáciami uvedenými v tabuľke 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice.
(6)
Po každej podstatnej úprave palubnej čističky súvisiacej s vplyvom na čistenie odpadových vôd alebo ak notifikovaná osoba zistí akýkoľvek nesúlad palubnej čističky s požiadavkami, z ktorých vyplýva odchýlka od typového schválenia, musí vykonať špeciálnu skúšku, aby určila stav palubnej čističky vzhľadom na komponenty špecifikované v zázname o parametroch palubnej čističky, kalibráciu a nastavenie jej parametrov.
(7)
Ak notifikovaná osoba dospeje k záveru, že palubná čistička nie je v súlade s typom palubnej čističky, ktorý bol schválený, môže žiadať obnovenie súladu palubnej čističky s požiadavkami, z ktorých vyplýva odchýlka od typového schválenia, a príslušnú zmenu typového schválenia podľa § 10q ods. 2 až 4 alebo nariadiť meranie v súlade so špecifikáciou týkajúcou sa skúšok podľa § 10p ods. 7 a 8.
(8)
Ak sa súlad s požiadavkami, z ktorých vyplýva odchýlka od typového schválenia, neobnoví alebo ak sa nevydá revidované osvedčenie o typovom schválení podľa § 10q ods. 3, alebo ak je z meraní vykonaných v súlade so špecifikáciou týkajúcou sa skúšok podľa § 10p ods. 7 a 8 zrejmé, že nie sú dodržané medzné hodnoty ustanovené v tabuľke 1 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice, notifikovaná osoba musí palubnú čističku zapečatiť a informovať o tom stálu odbornú komisiu,5) aby to zaznamenala do lodného osvedčenia.
(9)
Špeciálna skúška sa vykoná na základe návodu výrobcu palubnej čističky na kontrolu komponentov a parametrov súvisiacich s čistením odpadových vôd palubnej čističky, ktorý schválila notifikovaná osoba. V návode výrobcu palubnej čističky sa špecifikujú komponenty relevantné pre čistenie odpadových vôd, ako aj nastavenia, kritériá dimenzovania a parametre, ktoré sa majú použiť, aby sa zaistilo trvalé dodržiavanie hodnôt ustanovených v tabuľkách 1 a 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice. Uvádzajú sa v ňom minimálne tieto informácie:
a)
špecifikácia typu palubnej čističky s opisom fungovania palubnej čističky a údaj o tom, či sa cisterny na skladovanie odpadových vôd majú zabudovať pred palubnú čističku,
b)
zoznam komponentov špecifických pre čistenie odpadových vôd,
c)
kritériá použitého dizajnu a dimenzovania, špecifikácií a predpisov dimenzovania,
d)
schematické znázornenie palubnej čističky, na ktorom sú určené charakteristiky schválených komponentov relevantných pre čistenie (napríklad čísla jednotlivých dielov komponentov).
(10)
Palubnú čističku, ktorá bola vypnutá, možno uviesť znovu do prevádzky až po vykonaní špeciálnej skúšky.
§ 10u
(1)
Palubné čističky, ktoré prešli typovými skúškami, musia byť označené podľa prvého bodu časti I dodatku VI prílohy II smernice.
(2)
Na vykonanie činností podľa odseku 1 a § 10p až 10t môže notifikovaná osoba určiť technickú službu. Výrobca palubnej čističky nemôže byť uznaný za technickú službu. Technická služba musí vyhovovať technickej norme,5m) pričom so súhlasom notifikovanej osoby môže používať zariadenia, ktoré nemá vo vlastnom laboratóriu.
(3)
Na osobnú loď možno inštalovať aj typovo schválené palubné čističky uvedené v uznesení 2010-II-27 Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne.
(4)
Do lodného osvedčenia sa zapisujú tieto údaje o palubnej čističke:
a)
názov,
b)
číslo typového schválenia,
c)
výrobné číslo,
d)
rok výroby.
§ 11
Prehliadka plavidla sa vykoná vždy, ak o to prevádzkovateľ plavidla požiada.
§ 12
(1)
O vydaných osvedčeniach sa vedie register6) podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice.
(2)
Ak je zachovaná bezpečnosť a jednoduchý priebeh plavby, údaje z registra sa sprístupnia na nahliadnutie príslušným orgánom iných členských štátov a príslušným orgánom zmluvných štátov Mannheimského dohovoru; ak je zaručená rovnaká miera ochrany údajov, možno tieto údaje sprístupniť aj príslušným orgánom tretích krajín.
§ 13
Prevádzkovateľ plavidla je povinný najneskôr do 30 dní písomne oznámiť Štátnej plavebnej správe zmenu údajov zapisovaných do lodného osvedčenia alebo doplnkového lodného osvedčenia, ktoré sa netýkajú technickej spôsobilosti plavidla; súčasne odovzdá Štátnej plavebnej správe aj lodné osvedčenie alebo doplnkové lodné osvedčenie na účely vyznačenia potrebných zmien a doplnení.
§ 14
(1)
Ak dôjde k strate, odcudzeniu, poškodeniu alebo zničeniu lodného osvedčenia, dočasného lodného osvedčenia alebo doplnkového lodného osvedčenia (ďalej len „osvedčenie“), je prevádzkovateľ plavidla povinný bezodkladne to oznámiť Štátnej plavebnej správe.
(2)
Na základe písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia a po preukázaní dôvodov sa vydá duplikát osvedčenia; duplikát osvedčenia stráca platnosť dňom, ktorým sa mala skončiť platnosť osvedčenia, za ktorý sa duplikát vydáva.
§ 15
Na požiadanie možno vydať tretím osobám výpis alebo kópiu osvedčenia.
§ 16
(1)
Jednotné európske identifikačné číslo plavidla (ENI) sa prideľuje7) plavidlám zapísaným v registri plavidiel. Ak plavidlu nebolo pridelené jednotné európske identifikačné číslo plavidla v čase vydania lodného osvedčenia, jednotné európske identifikačné číslo plavidla sa pridelí plavidlu na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla a zapíše sa do lodného osvedčenia.
(2)
Ak ide o plavidlo zo štátu, v ktorom pridelenie jednotného európskeho identifikačného čísla plavidla nie je možné, jednotné európske identifikačné číslo plavidla sa plavidlu pridelí pri vydaní lodného osvedčenia.
(3)
Každé plavidlo môže mať pridelené len jedno jednotné európske identifikačné číslo plavidla počas celej životnosti lode.
(4)
Pri vydávaní lodného osvedčenia plavidlu, ktoré po 31. marci 2007 malo platné lodné osvedčenie podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, sa zapíše do nového lodného osvedčenia už pridelené jednotné európske identifikačné číslo plavidla, a ak je to vhodné, doplní sa o číslicu ‚0‛ na prvej pozícii.
(5)
Prevádzkovateľ plavidla je povinný umiestniť jednotné európske identifikačné číslo plavidla na plavidle.
(6)
Jednotné európske identifikačné číslo plavidla sa skladá z ôsmich arabských číslic; vzor jednotného európskeho identifikačného čísla plavidla je ustanovený v dodatku III prílohy II smernice.
(7)
Dopravný úrad bezodkladne zapisuje každé pridelené jednotné európske identifikačné číslo plavidla, údaje na identifikáciu plavidla, ktoré sú ustanovené v dodatku IV prílohy II smernice, a zmeny zapisovaných údajov do elektronického registra trupov plavidiel, ktorý vedie Európska komisia. Dopravný úrad je povinný zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na zabezpečenie spoľahlivosti zapisovaných údajov. Tieto údaje sú sprístupnené iným príslušným orgánom členských štátov a príslušným orgánom zmluvných štátov Mannheimského dohovoru zodpovedným za prideľovanie jednotného európskeho identifikačného čísla plavidlu iba na vykonanie administratívnych opatrení na zachovanie bezpečnej a bezproblémovej plavby a na vykonanie § 7, 8, 10, 11, 13 a § 16 ods. 3 nariadenia vlády. Dopravný úrad je povinný zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na zabezpečenie ochrany a dôvernosti údajov, ktoré mu boli sprístupnené alebo poskytnuté od iných príslušných orgánov členských štátov a príslušných orgánov zmluvných štátov Mannheimského dohovoru v súlade s týmto nariadením vlády, a takto získané údaje použije iba na účely podľa tohto nariadenia vlády.
(8)
Prenos osobných údajov získaných podľa odseku 7 do nečlenského štátu Európskej únie alebo medzinárodnej organizácie môže Dopravný úrad uskutočniť, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu8) a len v jednotlivých prípadoch v rozsahu vymedzenom v uzavretej vzájomnej dohode o poskytovaní týchto údajov nevyhnutných na účely podľa odseku 7. Dopravný úrad zabezpečí, že prenos osobných údajov zo strany príslušného orgánu nečlenského štátu Európskej únie alebo medzinárodnej organizácie inému príslušnému orgánu nečlenského štátu Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutoční, ak nie sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu8) a nie je Dopravným úradom vydané písomné povolenie na prenos osobných údajov.
§ 17
Plavidlá podľa § 6 ods. 1 písm. b) musia mať najneskôr do 30. decembra 2018 lodné osvedčenie vydané podľa tohto nariadenia vlády.
§ 18
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 19
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 193/2009 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/137/ES z 18. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006), smernice Rady 2008/59/ES z 12. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2008), smernice Komisie 2008/87/ES z 22. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 255, 23. 9. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) a smernice Komisie 2008/126/ES z 19. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 32, 31. 1. 2009).
2.
Smernica Komisie 2009/46/ES z 24. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 109, 30. 4. 2009).
3.
Smernica Komisie 2012/48/EÚ z 10. decembra 2012, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 6, 10. 1. 2013).
4.
Smernica Komisie 2012/49/EÚ z 10. decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 6, 10. 1. 2013).
5.
Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
6.
Smernica Komisie 2013/49/EÚ z 11. októbra 2013, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 272, 12. 10. 2013).
1)
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
Medzinárodný dohovor o nákladovej značke.
Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode.
3)
§ 39 písm. j) prvý bod zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
3a)
§ 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch.
3aa)
§ 1 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely.
4)
§ 38 písm. i) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
5)
§ 22 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
5b)
§ 22a zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
5d)
§ 26 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5e)
§ 99 písm. v) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
5f)
§ 99 písm. o) bod 8 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
5g)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.
5h)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5i)
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z.
5j)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
5k)
§ 22a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
5l)
STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2008) (01 0320).
5m)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025: 2005) (01 5253).
6)
§ 39 písm. k) štvrtý bod zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
7)
§ 39 písm. u) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
8)
§ 31 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.