194/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. mája 2009,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Výrobok1) obsahujúci biocídny dimetylfumarát2) je nebezpečným výrobkom.3)
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Ľubomír Jahnátek v. r.
1)
§ 2 písm. f) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 1 Rozhodnutia Komisie 2009/251/ES zo 17. marca 2009, ktorým sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby sa výrobky s obsahom biocídneho dimetylfumarátu neuvádzali alebo nesprístupňovali na trhu (Ú. v. EÚ L 74, 20. marca 2009).