195/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

195
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 26a ods. 14 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. vydalo
výnos z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja.
Výnos upravuje podrobnosti o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti právnických osôb a fyzických osôb na vykonávanie výskumu a vývoja vrátane obsahu žiadosti o hodnotenie spôsobilosti.
Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2009.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.