196/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. vydalo
výnos z 15. mája 2009 č. CD-2009-18616/1291-1:11 o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výskume a vývoji.
Výnos upravuje podrobnosti o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií, ako aj podrobnosti o prevádzkovaní informačného systému v oblasti výskumu a vývoja.
Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2009.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.