197/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

197
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie z 26. mája 2009 č. O-19/2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti telefónneho čísla.
V tomto opatrení úrad nanovo ustanovil podrobnosti o postupe pre službu prenesenia čísla.
Opatrením sa zrušuje opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004 č. O-7/2004 (oznámenie č. 702/2004 Z. z.) v znení opatrenia č. O-9/2005 (oznámenie č. 370/2005 Z. z.), ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 4/2009 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na internetovej stránke Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.