2/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. januára 2009
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do Európskeho parlamentu a
určujem
deň ich konania na sobotu 6. júna 2009.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.
Pavol Paška v. r.