20/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009 do 30.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. januára 2009
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb,1) ktorými sú
a)
jednotná platba na plochu,2)
b)
platba na pestovanie energetických plodín,3)
c)
osobitná platba na cukor,4)
d)
osobitná platba na ovocie a zeleninu,5)
e)
prechodná platba na rajčiaky.6)
(2)
Žiadosť o priamu platbu (ďalej len „žiadosť“) môže podať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) osoba,7) ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť8) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).
§ 2
Jednotná platba na plochu
(1)
Jednotná platba na plochu sa poskytne na výmeru obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy vedenú v evidencii pôdnych blokov9) a dielov pôdnych blokov.10)
(2)
Jednotnú platbu na plochu možno poskytnúť žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda
a)
bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003,
b)
dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom,
c)
má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená,
d)
je v prípade pestovania konopy osiata odrodami konopy siatej11) oprávnenými na poskytnutie priamych platieb.
§ 3
Platba na pestovanie energetických plodín
(1) Platba na pestovanie energetických plodín sa poskytne na plochu energetických plodín12) s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy v jednom diele pôdneho bloku.
(2)
Energetickými plodinami sú plodiny, ktoré sa použijú na výrobu produktov na energetické účely13) a na ktoré
a)
má žiadateľ uzavretú zmluvu14) s prvým spracovateľom energetických plodín15) (ďalej len „prvý spracovateľ“) alebo nákupcom energetických plodín16) (ďalej len „nákupca“), ktorý je zapísaný v zozname schválených prevádzkovateľov (ďalej len „zoznam“) pre príslušný kalendárny rok zverejnenom vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) do 15. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka, alebo
b)
žiadateľ poskytol písomné vyhlásenie, že ich sám použije vo vlastnom podniku podľa osobitného predpisu17) (ďalej len „vyhlásenie o použití vo vlastnom podniku“).
(3)
Zmluva podľa odseku 2 písm. a) vyhotovená v štátnom jazyku okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise18) obsahuje
a)
rok zberu energetickej plodiny,
b)
názov a adresu príslušného orgánu členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), nákupcu alebo prvého spracovateľa, ak je zmluva uzatvorená s prvým spracovateľom alebo nákupcom z iného členského štátu.
(4)
Platba na pestovanie energetických plodín sa žiadateľovi poskytne, ak
a)
dodá prvému spracovateľovi alebo nákupcovi požadovaný objem energetických plodín uvedených v zmluve podľa odseku 3 alebo
b)
sám použije požadovaný objem energetických plodín uvedených vo vyhlásení na energetické účely.
(5)
Požadovaným objemom energetických plodín podľa odseku 4 je objem zodpovedajúci najmenej reprezentatívnemu výnosu pre energetické plodiny, ktorý sa každoročne zverejňuje vo vestníku.
(6)
Ak žiadateľ žiada o platbu na výmeru dvojročných a viacročných energetických plodín,
a)
platba sa poskytne žiadateľovi v každom roku ich pestovania, pričom je povinný v roku zberu dvojročných a viacročných energetických plodín postupovať podľa odseku 4,
b)
zmluva podľa odseku 2 písm. a) sa vyžaduje až v roku zberu; za roky predchádzajúce zberu je žiadateľ povinný predložiť vyhlásenie o pestovaní dvojročných a viacročných plodín podľa osobitného predpisu.19)
(7)
Zmenu alebo zrušenie zmluvy podľa osobitného predpisu20) možno povoliť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
(8)
Prílohou k žiadosti sú
a)
zmluva s prvým spracovateľom alebo nákupcom alebo vyhlásenie o použití vo vlastnom podniku,
b)
potvrdenie o dodaní energetických plodín podľa odseku 4 písm. a), ak žiadateľ priložil k žiadosti zmluvu s prvým spracovateľom alebo nákupcom,
c)
vyhlásenie o zbere požadovaného množstva energetických plodín (ďalej len „vyhlásenie o zbere“), ak žiadateľ priložil k žiadosti vyhlásenie o použití vo vlastnom podniku podľa odseku 4 písm. b).
(9)
Potvrdenie o dodaní energetických plodín podľa odseku 8 písm. b) obsahuje
a)
dátum dodania,
b)
dodané množstvo energetických plodín osobitne za každú plodinu, ak žiadateľ dodal viacero druhov plodín,
c)
podpis žiadateľa a označenie a podpis osoby, ktorá koná za prvého spracovateľa alebo nákupcu.
(10)
Žiadateľ je povinný potvrdenie o dodaní energetických plodín predložiť agentúre vždy do pätnástich pracovných dní odo dňa dodania energetických plodín, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
(11)
Vyhlásenie o zbere osobitne za každú plodinu obsahuje
a)
termín zberu plodín,
b)
zozbierané množstvo plodiny.
(12)
Vyhlásenie o zbere žiadateľ predkladá agentúre do 15 pracovných dní odo dňa ukončenia zberu plodiny.
(13)
Žiadateľ, ktorý sám používa energetické plodiny vo vlastnom podniku, je povinný do 15. mája príslušného kalendárneho roka predložiť vyhlásenie o použití vo vlastnom podniku podľa odseku 2 písm. b).
§ 4
Činnosť prvého spracovateľa alebo nákupcu
(1)
Prvý spracovateľ alebo nákupca môže požiadať o zapísanie do zoznamu na nasledujúci kalendárny rok v termíne určenom agentúrou vo výzve, ak má ako
a)
prvý spracovateľ
1.
administratívne kapacity na výkon činnosti prvého spracovateľa a administratívne kapacity vykonávať vedenie záznamov podľa odseku 4,
2.
dostatočné výrobné kapacity na výrobu najmenej jedného energetického produktu,
b)
nákupca
1.
administratívne kapacity na výkon činnosti nákupcu a administratívne kapacity vykonávať vedenie záznamov podľa odseku 4,
2.
zmluvný vzťah najmenej s jedným spracovateľom na dodávku surovín alebo vykonávanie obchodných činností počas dostatočne dlhého obdobia.
(2)
Prvý spracovateľ alebo nákupca zapísaný do zoznamu môže požiadať o vyňatie zo zoznamu v termíne učenom vo výzve agentúry. Žiadosti sa preskúmajú podľa osobitného predpisu21) formou administratívnej kontroly súladu s podmienkami podľa odseku 1 a výberovo aj formou kontroly na mieste. Prvý spracovateľ alebo nákupca, ktorý odmietne spoluprácu pri výkone kontroly na mieste, nemôže byť zapísaný do zoznamu.
(3)
Prvý spracovateľ alebo nákupca musí do
a)
15. mája príslušného kalendárneho roka predložiť zmluvu so žiadateľom agentúre,
b)
28. februára nasledujúceho kalendárneho roka oznamovať agentúre raz mesačne od prvého dodania energetických plodín skutočnosti podľa osobitného predpisu.22)
(4)
Prvý spracovateľ a nákupca vedú záznamy a aktualizujú ich najmenej raz mesačne v rozsahu:
a)
prvý spracovateľ
1.
množstvá rôznych surovín nakúpených na spracovanie,
2.
množstvá spracovaných surovín a množstvá a druhy finálnych produktov, spolu produktov a vedľajších produktov získaných z týchto surovín,
3.
straty počas spracovania,
4.
zničené množstvá a dôvody takéhoto zničenia,
5.
množstvá a druhy produktov predaných alebo prevedených spracovateľom a získané ceny,
6.
mená a adresy prípadných následných spracovateľov,
b)
nákupca
1.
množstvá všetkých surovín nakúpených a predaných na účely spracovania v rámci tejto schémy,
2.
mená a adresy prvých spracovateľov.
(5)
Ak prvý spracovateľ alebo nákupca poruší povinnosti podľa osobitného predpisu23) a tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu24) a možno ho vyčiarknuť zo zoznamu a zároveň možno žiadať zaplatenie sumy až do 100 % vypočítanej z hodnoty súčinu deklarovaných plôch energetických plodín, na ktoré sa vzťahuje nedodržanie termínov a sadzby 60 eur.
(6)
Ak prvý spracovateľ alebo nákupca nedodrží termíny uvedené v odseku 2, za omeškanie možno žiadať zaplatiť sumu až do 1 % vypočítanej z hodnoty súčinu deklarovaných plôch energetických plodín, na ktoré sa vzťahuje nedodržanie termínov a sadzby 60 eur.
§ 5
Osobitná platba na cukor
(1)
Osobitná platba na cukor sa poskytne na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej sa pestovala cukrová repa v roku 2005. Veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určuje podľa zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktorý bol súčasťou žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2005.
(2)
Osobitná platba na cukor sa poskytne žiadateľovi, ktorý predloží zmluvu o dodávke cukrovej repy z hospodárskeho roku 2005/2006 uzatvorenú podľa osobitného predpisu25) agentúre. Zmluva sa nepredkladá, ak ju už žiadateľ agentúre predložil.
(3)
Ak žiadateľ podľa odseku 1 nepredložil v roku 2005 žiadosť o jednotnú platbu na plochu, veľkosť výmery poľnohospodárskej pôdy sa určí ako podiel množstva cukrovej repy uvedeného v zmluve z hospodárskeho roku 2005/2006 a referenčnej úrody 50 t/ha.
§ 6
Osobitná platba na ovocie a zeleninu
Osobitná platba sa poskytne na ovocie a zeleninu, ktorej zoznam je uvedený v prílohe č. 1 na výmeru, ktorú žiadateľ uviedol v prílohe k žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2007.
§ 7
Prechodná platba na rajčiaky
(1)
Prechodná platba sa poskytne na výmeru pestovaných rajčiakov v kalendárnom roku, najviac však na výmeru, ktorá je uvedená v zmluve26) s prvým spracovateľom rajčiakov,27) ktorý je zaradený na zozname schválených prevádzkovateľov na príslušný kalendárny rok zverejnenom28) vo vestníku.
(2)
Zmluva podľa odseku 1 obsahuje okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise29) najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie. Ak zmluvu uzatvára uznaná organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov,30) v zmluve sa osobitne uvedie najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie za každého žiadateľa. Najmenšie množstvo v tonách, ktoré je žiadateľ povinný dodať prvému spracovateľovi, zodpovedá násobku výmery rajčiakov zo zmluvy a minimálnej úrody 20 t/ha.
(3)
Po dodaní zodpovedajúceho množstva rajčiakov je prvý spracovateľ rajčiakov povinný bezodkladne vystaviť žiadateľovi písomné potvrdenie o dodaní rajčiakov. Žiadateľ predloží agentúre potvrdenie o dodaní rajčiakov do 30. novembra príslušného kalendárneho roka. Potvrdenie o dodaní rajčiakov obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, dodané množstvo rajčiakov, označenie a podpis osoby, ktorá koná za prvého spracovateľa rajčiakov.
§ 8
Krížové plnenie
(1)
Na poskytnutie priamych platieb je žiadateľ povinný plniť podmienky krížového plnenia,31) ktorými sú
a)
dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa prílohy č. 2,
b)
požiadavky hospodárenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Pri nedodržaní podmienok krížového plnenia sa suma priamej platby upraví podľa osobitného predpisu.32)
(3)
Úprava platby sa podľa osobitných predpisov33) nepoužije, ak je menšia ako 100 eur.
§ 9
Predkladanie žiadosti
(1)
Žiadosť podáva žiadateľ prostredníctvom jednotnej žiadosti,34) ktorej prílohou sú
a)
grafická príloha,
b)
zoznam poľnohospodárskych pozemkov a spôsob ich využitia.
(2)
Ak žiadateľ pestuje konopu siatu, prílohou k jednotnej žiadosti podľa odseku 1 sú tiež
a)
uznávací list o uznaní osiva konopy siatej vrátane oficiálnej návesky osiva,35) prípadne ich úradne overené kópie,
b)
údaj o množstve použitého osiva v kg/ha.36)
(3)
Žiadosť predkladá žiadateľ spolu s identifikačným listom v termíne určenom vo výzve zverejnenej agentúrou.
(4)
Identifikačný list žiadateľa obsahuje údaje umožňujúce identifikáciu žiadateľa, a to najmä
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, adresu miesta podnikania, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
d)
výpis z obchodného registra alebo z inej obdobnej evidencie nie starší ako 60 dní, ak ide o právnickú osobu,
e)
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
f)
zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik.
(5)
Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.37)
§ 10
Zníženie platieb
Suma priamej platby podľa § 2, 3 a 7 sa upraví podľa osobitného predpisu,38) ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.
§ 11
Všeobecné podmienky
(1)
Žiadateľ je povinný na požiadanie agentúry riadne preukázať vlastnícky, nájomný alebo užívateľský vzťah k pôde.
(2)
Žiadateľ je povinný na požiadanie agentúry predložiť všetky požadované doklady súvisiace s kontrolou krížového plnenia podľa § 8 ods. 1.
(3)
Ak žiadateľ neumožní agentúre vykonať kontrolu na mieste, priama platba sa žiadateľovi neposkytne. Ak žiadateľ neumožní agentúre vykonať kontrolu na mieste v oblasti plnenia podmienok podľa § 8 ods. 1 aj pred podaním žiadosti podľa § 9, priama platba sa žiadateľovi neposkytne.
(4)
Poskytnutie priamej platby podľa § 3 až 7 je podmienené splnením podmienok na poskytnutie jednotnej platby na plochu.
(5)
Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť agentúre prevod podniku39) od pôvodného žiadateľa do piatich kalendárnych dní od prevodu, najneskôr však do 30. septembra kalendárneho roka.
(6)
V prípadoch vyššej moci a výnimočných okolností40) je žiadateľ povinný zaslať agentúre oznámenie v termíne podľa osobitného predpisu41) na tlačive, ktoré na svojej internetovej stránke zverejní agentúra.
(7)
Ak žiadateľ pestuje konopu siatu, je povinný
a)
najneskôr do troch dní oznámiť začiatok kvitnutia konopy siatej na príslušnom pôdnom bloku alebo na príslušnom diele pôdneho bloku,
b)
pestovať konopu siatu za bežných vegetačných podmienok podľa miestnej praxe najmenej desať dní po skončení kvitnutia.
(8)
Ak žiadateľ nesplní povinnosti podľa § 9 ods. 2 a § 11 ods. 7, je plocha, na ktorej pestuje konopu siatu, vylúčená z poskytovania podpory a suma priamej platby sa upraví podľa § 10.
§ 12
Suma platieb
Suma platieb určená podľa osobitného predpisu42) sa oznamuje vo vestníku.
§ 13
Prechodné ustanovenie
Žiadosti podané agentúre podľa doterajších predpisov sa považujú za žiadosti podľa tohto nariadenia vlády a konanie o nich sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2008 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 82/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor v znení neskorších predpisov,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 158/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín v znení neskorších predpisov,
4.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 151/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu v znení neskorších predpisov.
§ 15
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 4.
§ 16
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 20/2009 Z. z.
Zoznam ovocia a zeleniny, na ktoré sa poskytuje osobitná platba
1. melóny,
2. iné trvalé kultúry (drobné ovocie),
3. kel kučeravý,
4. kapusta,
5. karfiol,
6. kaleráb,
7. ostatná zelenina rodu Brassica,
8. hlávkový šalát,
9. mrkva,
10. okrúhlica,
11. šalátová repa (cvikla),
12. zeler,
13. reďkev,
14. hadí mor španielsky,
15. koreňová zelenina (ostatná),
16. cibuľa,
17. šalotka,
18. cesnak,
19. pór,
20. ostatná cesnakovitá zelenina,
21. tymian,
22. bazalka,
23. medovka,
24. mäta,
25. pamajorán obyčajný (oregano),
26. rozmarín,
27. šalvia,
28. rajčiaky,
29. uhorky,
30. poľná zelenina,
31. strukoviny pre potravinárske využitie,
32. zelenina a iné záhradné plodiny voľne pestované,
33. zelenina a iné záhradné plodiny pod sklom alebo fóliou,
34. ovocné sady – registrovaná plocha sadov.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 20/2009 Z. z.
Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky
Oblasť Štandardy Podmienky
Pôdna erózia
Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení.
Minimálne krytie pôdy. V termíne od 15. októbra do 1. marca
na dieloch pôdnych blokov s priemernou svahovitosťou nad 12° zabezpečiť najmenej
40 % vegetačné pokrytie výmery ornej pôdy oziminou, viacročnou krmovinou alebo medziplodinou alebo strniskom.
Minimálna správa pôdy odrážajúca špecifické miestne podmienky. Zabrániť vhodnými opatreniami na ornej pôde tvorbe ryhovej erózie s eróznou ryhou nad 20 cm.
Zachovávanie terás. Likvidovať existujúce terasy vinohradov
je zakázané.
Organické zložky pôdy
Zachovať úrovne organických zložiek pôdy pomocou vhodných
praktík.
Striedanie plodín. Nepestovať na tej istej ploche počas dvoch
po sebe nasledujúcich rokov tú istú okopaninu.
Správa polí so strniskom. Vypaľovať strniská a páliť rastlinné zvyšky po zbere úrody z obilnín, strukovín a olejnín je zakázané.
Štruktúra pôdy
Zachovať štruktúru pôdy pomocou vhodných opatrení.
Vhodné používanie strojov. Nevstupovať na poľnohospodársku pôdu v čase, keď môže dôjsť k jej zhutňovaniu a rozbahneniu.
Minimálna miera údržby
Zabezpečiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť zhoršeniu stanovíšť.
Minimálna miera intenzity chovu a vhodné režimy. a) Dodržiavať minimálne zaťaženie 0,1 veľkej dobytčej jednotky zvierat na jeden hektár trvalých trávnych porastov, ktorých výmera je vyššia ako 20 ha. Výnimka pre minimálne zaťaženie je povolená pre plochy v oblastiach,
v ktorých je predpísaná príslušným orgánom štátnej správy na ochranu životného prostredia.
Výpočet veľkej dobytčej jednotky
pre túto podmienku je nasledujúci:
– teľatá do šesť mesiacov – 0,2 VDJ/ks,
– hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov: 0,6 VDJ/ks,
– hovädzí dobytok nad 24 mesiacov: 1 VDJ/ks,
– ovce a kozy nad 12 mesiacov: 0,15 VDJ/ks,
– kone od šesť mesiacov: 1 VDJ/ks.
b) Udržiavať všetky plochy trvalých trávnych porastov podľa nadmorskej výšky kosením alebo spásaním podľa sledovaného obdobia.
Nadmorská výška
(m n. m.):
Prvú kosbu alebo mulčovanie*) začať od: Prvý pasienkový cyklus začať od:
0 – 400 15. 6. 15. 5.
401 – 600 1. 7. 25. 5.
601 – 800 15. 7. 10. 6.
nad 800 25. 7. 20. 6.
*) Pri splnení podmienky minimálneho zaťaženia podľa predchádzajúcej podmienky je možné použiť mulčovanie.
c) Najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby na lúkach odstrániť pokosenú hmotu;
to neplatí, ak sa uplatňuje podmienka uvedená v oblasti štruktúra pôdy.
Ochrana stálych pasienkov. Vylúčiť zmenu trvalých trávnych porastov
na ornú pôdu okrem prípadov podľa osobitného predpisu.43)
Zachovávanie krajinných prvkov. Nenarušovať krajinné prvky, ako sú stromoradia, vetrolamy a solitéry.
Zabránenie prenikaniu nežiaducej vegetácie
na poľnohospodársku pôdu.
a) Odstraňovať samonálety drevín, krovín, invázne druhy rastlín a húževnaté buriny zostávajúce ako nedopasky.
b) Trvale udržiavať plochy ornej pôdy nevyužívanej na produkciu plodín spôsobom, ktorý zabráni vysemeneniu burín.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 20/2009 Z. z.
Podmienky dodržiavania krížového plnenia – požiadavky hospodárenia
Oblasť Podmienky
Životné prostredie
1. Ochrana voľne žijúcich vtákov
Chrániť druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov. a) Dodržiavať zákaz odstraňovania hniezdnych stanovíšť, napr. hniezdne alebo dutinové stromy chránených druhov vtákov, určených rozhodnutím orgánu ochrany prírody.
b) Dodržiavať zákaz rozorávania hniezdnych biotopov chránených druhov vtákov určených rozhodnutím orgánu ochrany prírody.
c) V období hniezdenia a vyvádzania mláďat dodržiavať nerušenie hniezdenia vtákov.
d) Dodržiavať zákaz chytania, zraňovania, usmrcovania dospelého živočícha a jeho vývinového štádia a ničenia vajec.
e) Zabezpečiť príslušné povolenie v prípade realizácie projektu – stavebné práce, násypy, odvodňovacie zariadenie a pod., ktorý má dosah na chránené vtáčie územia, a dodržiavať náležitosti vychádzajúce z povolení.
2. Ochrana podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami
Chrániť podzemné vody
pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami.
a) Dodržiavať povinnosť viesť v podniku dokumentáciu o nadobudnutí a o zaobchádzaní s látkami podľa osobitného predpisu.44)
b) Zabrániť priamemu vypúšťaniu látok do podzemných vôd.44)
c) Zabrániť nepriamemu vypúšťaniu látok do podzemných vôd.44)
3. Ochrana životného prostredia a najmä pôdy pri používaní čistiarenských kalov
Zabezpečiť používanie len upravených čistiarenských kalov v súlade s predpísaným režimom. a) Odoberať upravený čistiarenský kal len na základe písomnej zmluvy medzi jeho producentom a užívateľom pôdy v súlade a v rozsahu schváleného projektu aplikácie.
b) Rešpektovať obmedzenia a obdobia zákazu aplikácie čistiarenských kalov.
c) Zasielať Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu oznámenia o dodávke čistiarenského kalu po jeho aplikácii do pôdy.
d) Viesť evidenciu o mieste aplikácie a množstve celkových dávok čistiarenských kalov za kalendárny rok.
4. Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
Chrániť vody pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (podniky v zraniteľných oblastiach). a) Dodržiavať požiadavky objemu skladovacích kapacít pre jednotlivé druhy hospodárskych hnojív.45)
b) Dodržiavať podmienku umiestnenia dočasnej voľnej skládky na poľnohospodárskej pôde so svahovitosťou do 3° s vylúčením produkčných blokov s vysokým stupňom obmedzenia.
c) Dodržiavať najviac 9-mesačnú skladovaciu lehotu maštaľného hnoja na voľnej skládke od prvej navážky.
d) Dodržiavať odstup v nárazníkových zónach 10 m od brehovej čiary vodného toku alebo od zátopovej čiary vodnej nádrže a hranice ochranného pásma I. stupňa zdroja podzemnej vody.
e) Viesť presnú prvotnú evidenciu o striedaní plodín, agrotechnike a hnojení pozemkov podľa osobitného predpisu.46)
f) Podnik je povinný vypracovať a dodržiavať program používania hnojív s obsahom dusíka.
g) Rešpektovať zákaz hnojenia v termíne od 15. novembra do 15. februára a pri skorom jarnom prihnojovaní ozimín v termíne od 1. februára v dávke do 60 kg dusíka/ha s dodržiavaním pôdnych a klimatických obmedzení.
h) Dodržiavať požiadavku neaplikovania hnojív s obsahom dusíka na pôdu: zamrznutú viac ako 8 cm do hĺbky, zasneženú vyššou vrstvou snehu ako 5 cm alebo zamokrenú súvislou vrstvou vody.
i) Dodržiavať požiadavku aplikácie maximálne povolenej dávky 170 kg/ha/rok celkového dusíka z hospodárskych hnojív.
5. Ochrana biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
Chrániť biotopy európskeho významu a druhy rastlín a živočíchov európskeho významu. a) Zabezpečovať dodržiavanie zákazu odstraňovania prírodných elementov bez potrebného rozhodnutia orgánu ochrany prírody a zabezpečovať, aby boli taktiež dodržané podmienky určené týmto rozhodnutím.
b) Zabezpečovať dodržiavanie zákazu zasahovať do biotopu európskeho významu, ktorým je možné biotop poškodiť alebo zničiť bez potrebného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, a zabezpečovať, aby boli taktiež dodržané podmienky určené týmto rozhodnutím.
Zdravie ľudí, zvierat a rastlín
6. Identifikácia a registrácia hospodárskych zvierat
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu hospodárskych zvierat. a) Dodržiavať povinnosť registrácie každého chovu hospodárskych zvierat.
b) Dodržiavať povinnosť identifikácie a evidencie hospodárskych zvierat podľa osobitného predpisu.47)
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu ošípaných. a) Dodržiavať povinnosť vedenia registra chovu ošípaných.
b) Zaznamenať všetky údaje v registri chovu ošípaných.48)
c) Dodržiavať zásadu označenia ošípanej v čo najskoršom čase po narodení, najneskôr však pred presunom z hospodárstva alebo do 30 dní po skončení izolácie pri naskladnení ošípaných dovezených z tretích krajín jednou ušnou značkou alebo tetovaním alebo po zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky.
d) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove ošípaných do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
e) Dodržiavať povinnosť archivácie registra chovu ošípaných po dobu najmenej troch rokov.
7. a 8. Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka. a) Dodržiavať povinnosť vedenia individuálneho registra hovädzieho dobytka.
b) Zaznamenávať všetky údaje v individuálnom registri chovu hovädzieho dobytka podľa osobitného predpisu.49)
c) Dodržiavať zásadu označovania hovädzieho dobytka dvomi originálnymi plastovými ušnými značkami do 72 hodín po narodení alebo do 20 dní po dovoze z tretej krajiny po skončení izolácie – evidencia v rámci Európskej únie je rovnocenná, alebo po zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky.
d) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove hovädzieho dobytka do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa zmeny.
e) Dodržiavať povinnosť sprevádzania zvierat jeho pasom pri presunoch v rámci členských štátov alebo tretích krajín, ak ide o zvieratá staršie ako 28 dní; ak ide o zvieratá mladšie ako 28 dní, postačuje sprievodný doklad.
f) Dodržiavať povinnosť archivácie individuálneho registra hovädzieho dobytka najmenej tri roky.
9. Identifikácia a registrácia oviec a kôz
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu oviec a kôz. a) Dodržať povinnosť vedenia individuálneho registra oviec a kôz.
b) Zaznamenávať všetky údaje v individuálnom registri chovu oviec a kôz.50)
c) Dodržiavať zásadu označovania oviec a kôz do 6 mesiacov po narodení, pred presunom alebo do 14 dní po skončení izolácie po dovoze z tretej krajiny – evidencia v rámci Európskej únie je rovnocenná, dvomi ušnými značkami alebo iným spôsobom ako ušnými značkami podľa príslušnej legislatívy alebo po zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky.
d) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove oviec a kôz do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa zmeny.
e) Dodržiavať povinnosť archivácie individuálneho registra oviec a kôz najmenej tri roky.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 20/2009 Z. z.
Zoznam vykonaných právnych aktov Európskych spoločenstiev
1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43),
– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 91, 23. 3. 2004),
– rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004, ktorým sa v dôsledku reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky upravuje Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43),
– nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 45),
– nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),
– nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),
– nariadenia Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 178, 29. 6. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 1156/2006 z 28. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 552/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007),
– nariadenia Rady (ES) č. 1276/2007 z 29. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2007).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 239/2005 z 11. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 42, 12. 2. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 436/2005 zo 17. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1954/2005 z 29. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 489/2006 z 24. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 88, 25. 3. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 659/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č.1187/2006 z 3. augusta 2006 (Ú. v. EÚ 218, 4. 8. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2025/2006 z 22. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 381/2007 z 4. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 972/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. L 216/8, 21. 8. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1550/2007 z 20. decembra 2007 (Ú. v. L 37/79, 21. 12. 2007).
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 681/2005 z 29. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 110, 30. 4. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 794/2005 z 26. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 134, 27. 5. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1044/2005 zo 4. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2182/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 660/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1250/2006 z 18. augusta 2006 (Ú. v. EÚ L 227, 19. 8. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1679/2006 zo 14. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 314, 15. 11. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 270/2007 z 13. marca 2007 (Ú. v. EÚ L 75, 15. 3. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 381/2007 z 4. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 993/2007 z 27. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 222, 28. 8. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1548/2007 z 20. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).
1)
Čl. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
2)
Čl. 143b nariadenia (ES) č. 1782/2003.
3)
Čl. 88 až 92 nariadenia (ES) č. 1782/2003.
4)
Čl. 143ba nariadenia (ES) č. 1782/2003.
5)
Čl. 143bb nariadenia (ES) č. 1782/2003.
6)
Čl. 143bc nariadenia (ES) č. 1782/2003.
7)
Čl. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1782/2003.
8)
Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1782/2003.
9)
§ 2 písm. c) a § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
11)
Čl. 33 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.
12)
Čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.
13)
Čl. 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003.
14)
Čl. 25 nariadenia (ES) č. 1973/2004.
15)
Čl. 23 písm. d) nariadenia (ES) č. 1973/2004.
16)
Čl. 23 písm. e) nariadenia (ES) č. 1973/2004.
17)
Čl. 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1973/2004.
18)
Čl. 25 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1973/2004.
19)
Čl. 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1973/2004.
20)
Čl. 28 nariadenia (ES) č. 1973/2004.
21)
Napríklad nariadenie (ES) č. 796/2004, čl. 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1973/2004, § 7 ods. 1 písm. t) zákona č. 543/2007 Z. z.
22)
Čl. 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1973/2004.
23)
Čl. 32 nariadenia (ES) č. 1973/2004.
24)
Čl. 37 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1973/2004.

§ 7 ods. 1 písm. t) zákona č. 543/2007 Z. z.
25)
Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33) v platnom znení.
26)
Čl. 171da nariadenia (ES) č. 1973/2004.
27)
Čl. 171d písm. c) nariadenia (ES) č. 1973/2004.
28)
Čl. 171db ods. 4 nariadenia (ES) č. 1973/2004.
29)
Čl. 171da ods. 2 nariadenia (ES) č. 1973/2004.
30)
Hlava III nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96 (Ú. v. EÚ L 273/1, 17. 10. 2007).
31)
Čl. 3 a čl. 5 hlava II kap. I nariadenia (ES) č. 1782/2003.
32)
Hlava III kap. III nariadenia (ES) č. 796/2004.
33)
Čl. 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003.
34)
Čl. 2 ods. 11 a hlava II kap. I nariadenia (ES) č. 796/2004.
35)
Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.
36)
Čl. 12, 13 a 19 až 22 nariadenia (ES) č. 796/2004.
37)
38)
Hlava IV kap. I nariadenia (ES) č. 796/2004.
39)
Čl. 74 nariadenia (ES) č. 796/2004.
40)
Čl. 40 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.
41)
Čl. 72 nariadenia (ES) č. 796/2004.
42)
Napríklad nariadenie (ES) č. 1782/2003, nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005) v platnom znení, § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z.
43)
§ 9 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
44)
Príloha č. 1 zoznam I a II zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
45)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.
46)
Príloha č. 8 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 338/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch.
47)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat v znení nariadenia vlády č. 429/2005 Z. z.
48)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných.
49)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti.
50)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 371/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz.