20/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. januára 2009
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb,1) ktorými sú
a)
jednotná platba na plochu,2)
b)
platba na dojnicu.3)
c)
osobitná platba na cukor,4)
d)
osobitná platba na ovocie a zeleninu,5)
e)
prechodná platba na rajčiaky.6)
(2)
Žiadosť o priamu platbu (ďalej len „žiadosť“) môže podať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) osoba,7) ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť8) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).
§ 2
Jednotná platba na plochu
(1)
Jednotná platba na plochu sa poskytne na výmeru obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy vedenú v evidencii pôdnych blokov9) a dielov pôdnych blokov.10)
(2)
Jednotnú platbu na plochu možno poskytnúť žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda
a)
bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003,
b)
dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom,
c)
má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená,
d)
je v prípade pestovania konopy osiata odrodami konopy siatej11) oprávnenými na poskytnutie priamych platieb.
§ 3
Platba na dojnicu
Platba na dojnicu sa poskytne žiadateľovi, ak
a)
požiada o podporu na jednotnú platbu na plochu,
b)
hospodári v znevýhodnených oblastiach12) alebo hospodári v zraniteľných oblastiach,
c)
má v centrálnom registri zvierat13) registrovanú farmu na chov hovädzieho dobytka,
d)
dodrží retenčné obdobie chovu dojníc od 1. apríla do 30. júna kalendárneho roka.
§ 5
Osobitná platba na cukor
(1)
Osobitná platba na cukor sa poskytne na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej sa pestovala cukrová repa v roku 2005. Veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určuje podľa zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktorý bol súčasťou žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2005.
(2)
Osobitná platba na cukor sa poskytne žiadateľovi, ktorý predloží zmluvu o dodávke cukrovej repy z hospodárskeho roku 2005/2006 uzatvorenú podľa osobitného predpisu25) agentúre. Zmluva sa nepredkladá, ak ju už žiadateľ agentúre predložil.
(3)
Ak žiadateľ podľa odseku 1 nepredložil v roku 2005 žiadosť o jednotnú platbu na plochu, veľkosť výmery poľnohospodárskej pôdy sa určí ako podiel množstva cukrovej repy uvedeného v zmluve z hospodárskeho roku 2005/2006 a referenčnej úrody 50 t/ha.
§ 6
Osobitná platba na ovocie a zeleninu
Osobitná platba sa poskytne na ovocie a zeleninu, ktorej zoznam je uvedený v prílohe č. 1 na výmeru, ktorú žiadateľ uviedol v prílohe k žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2007.
§ 7
Prechodná platba na rajčiaky
(1)
Prechodná platba sa poskytne na výmeru pestovaných rajčiakov v kalendárnom roku, najviac však na výmeru, ktorá je uvedená v zmluve26) s prvým spracovateľom rajčiakov,27) ktorý je zaradený na zozname schválených prevádzkovateľov na príslušný kalendárny rok zverejnenom28) vo vestníku.
(2)
Zmluva podľa odseku 1 obsahuje okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise29) najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie. Ak zmluvu uzatvára uznaná organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov,30) v zmluve sa osobitne uvedie najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie za každého žiadateľa. Najmenšie množstvo v tonách, ktoré je žiadateľ povinný dodať prvému spracovateľovi, zodpovedá násobku výmery rajčiakov zo zmluvy a minimálnej úrody 20 t/ha.
(3)
Po dodaní zodpovedajúceho množstva rajčiakov je prvý spracovateľ rajčiakov povinný bezodkladne vystaviť žiadateľovi písomné potvrdenie o dodaní rajčiakov. Žiadateľ predloží agentúre potvrdenie o dodaní rajčiakov do 30. novembra príslušného kalendárneho roka. Potvrdenie o dodaní rajčiakov obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, dodané množstvo rajčiakov, označenie a podpis osoby, ktorá koná za prvého spracovateľa rajčiakov.
§ 8
Krížové plnenie
(1)
Na poskytnutie priamych platieb je žiadateľ povinný plniť podmienky krížového plnenia,31) ktorými sú
a)
dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa prílohy č. 2,
b)
požiadavky hospodárenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Pri nedodržaní podmienok krížového plnenia sa suma priamej platby upraví podľa osobitného predpisu.32)
§ 9
Predkladanie žiadosti
(1)
Žiadosť podáva žiadateľ prostredníctvom jednotnej žiadosti,34) ktorej prílohou sú
a)
grafická príloha,
b)
zoznam poľnohospodárskych pozemkov a spôsob ich využitia,
c)
zoznam obsahujúci ušné čísla dojníc a číslo individuálneho registra hovädzieho dobytka.
(2)
Ak žiadateľ má záujem pestovať konopu siatu, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú aj
a)
oficiálna náveska certifikovaného osivaprvej alebo následnej generácie35) alebo jej úradne osvedčená kópia,
b)
údaj o množstve použitého osiva v kg/ha.36)
(3)
Žiadosť predkladá žiadateľ spolu s identifikačným listom v termíne určenom vo výzve zverejnenej agentúrou.
(4)
Identifikačný list žiadateľa obsahuje údaje umožňujúce identifikáciu žiadateľa, a to najmä
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, adresu miesta podnikania, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
d)
výpis z obchodného registra alebo z inej obdobnej evidencie nie starší ako 60 dní, ak ide o právnickú osobu,
e)
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
f)
zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik.
(5)
Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.37)
§ 10
Zníženie platieb
Suma priamej platby podľa § 2, 3 a 7 sa upraví podľa osobitného predpisu,38) ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.
§ 11
Všeobecné podmienky
(1)
Žiadateľ je povinný na požiadanie agentúry riadne preukázať vlastnícky, nájomný alebo užívateľský vzťah k pôde.
(2)
Žiadateľ je povinný na požiadanie agentúry predložiť všetky požadované doklady súvisiace s kontrolou krížového plnenia podľa § 8 ods. 1.
(3)
Ak žiadateľ neumožní agentúre vykonať kontrolu na mieste, priama platba sa žiadateľovi neposkytne. Ak žiadateľ neumožní agentúre vykonať kontrolu na mieste v oblasti plnenia podmienok podľa § 8 ods. 1 aj pred podaním žiadosti podľa § 9, priama platba sa žiadateľovi neposkytne.
(4)
Poskytnutie priamej platby podľa § 3 až 7 je podmienené splnením podmienok na poskytnutie jednotnej platby na plochu.
(5)
Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť agentúre prevod podniku39) od pôvodného žiadateľa do piatich kalendárnych dní od prevodu, najneskôr však do 30. septembra kalendárneho roka.
(6)
V prípadoch vyššej moci a výnimočných okolností40) je žiadateľ povinný zaslať agentúre oznámenie v termíne podľa osobitného predpisu41) na tlačive, ktoré na svojej internetovej stránke zverejní agentúra.
(7)
Ak žiadateľ pestuje konopu siatu, je povinný
a)
najneskôr do troch dní oznámiť začiatok kvitnutia konopy siatej na príslušnom pôdnom bloku alebo na príslušnom diele pôdneho bloku,
b)
pestovať konopu siatu za bežných vegetačných podmienok podľa miestnej praxe najmenej desať dní po skončení kvitnutia.
(8)
Ak žiadateľ nesplní povinnosti podľa § 9 ods. 2 a § 11 ods. 7, je plocha, na ktorej pestuje konopu siatu, vylúčená z poskytovania podpory a suma priamej platby sa upraví podľa § 10.
§ 12
Suma platieb
Suma platieb určená podľa osobitného predpisu42) sa oznamuje vo vestníku.
§ 13
Prechodné ustanovenie
Žiadosti podané agentúre podľa doterajších predpisov sa považujú za žiadosti podľa tohto nariadenia vlády a konanie o nich sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2008 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 82/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor v znení neskorších predpisov,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 158/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín v znení neskorších predpisov,
4.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 151/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu v znení neskorších predpisov.
§ 15
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 16
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 20/2009 Z. z.
Zoznam ovocia a zeleniny, na ktoré sa poskytuje osobitná platba
1. melóny,
2. iné trvalé kultúry (drobné ovocie),
3. kel kučeravý,
4. kapusta,
5. karfiol,
6. kaleráb,
7. ostatná zelenina rodu Brassica,
8. hlávkový šalát,
9. mrkva,
10. okrúhlica,
11. šalátová repa (cvikla),
12. zeler,
13. reďkev,
14. hadí mor španielsky,
15. koreňová zelenina (ostatná),
16. cibuľa,
17. šalotka,
18. cesnak,
19. pór,
20. ostatná cesnakovitá zelenina,
21. tymian,
22. bazalka,
23. medovka,
24. mäta,
25. pamajorán obyčajný (oregano),
26. rozmarín,
27. šalvia,
28. rajčiaky,
29. uhorky,
30. poľná zelenina,
31. strukoviny pre potravinárske využitie,
32. zelenina a iné záhradné plodiny voľne pestované,
33. zelenina a iné záhradné plodiny pod sklom alebo fóliou,
34. ovocné sady – registrovaná plocha sadov.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 20/2009 Z. z.
Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky
Oblasť Štandardy Podmienky
Pôdna erózia
Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení.
Minimálne krytie pôdy. V termíne od 15. októbra do 1. marca na dieloch pôdnych blokov s priemernou svahovitosťou nad 12° zabezpečiť najmenej 40 % vegetačné pokrytie výmery ornej pôdy oziminou, viacročnou krmovinou alebo medziplodinou alebo strniskom.
Minimálna správa pôdy odrážajúca špecifické miestne podmienky. Zabrániť vhodnými opatreniami na ornej pôde tvorbe ryhovej erózie s eróznou ryhou nad 20 cm.
Zachovávanie terás. Likvidovať existujúce terasy vinohradov je zakázané.
Organické zložky pôdy
Zachovať úrovne organických zložiek pôdy pomocou vhodných praktík.
Striedanie plodín. Nepestovať na tej istej ploche počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov tú istú okopaninu.
Správa polí
so strniskom.
Vypaľovať strniská a páliť rastlinné zvyšky po zbere úrody z obilnín, strukovín a olejnín je zakázané.
Štruktúra pôdy
Zachovať štruktúru pôdy pomocou vhodných opatrení.
Vhodné používanie strojov. Nevstupovať na poľnohospodársku pôdu v čase, keď môže dôjsť k jej zhutňovaniu a rozbahneniu.
Minimálna miera údržby
Zabezpečiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť zhoršeniu stanovíšť.
Minimálna miera intenzity chovu a vhodné režimy. a) Počas kalendárneho roka dodržiavať najnižšie zaťaženie 0,2 veľkej dobytčej jednotky zvierat*) na hektár trvalých trávnych porastov, ktorých výmera je vyššia ako 20 ha. Výnimka pre najnižšie zaťaženie je povolená pre plochy v oblastiach, v ktorých je predpísaná príslušným orgánom štátnej správy na ochranu životného prostredia.
b) Počas celého vegetačného obdobia udržiavať všetky plochy trvalých trávnych porastov podľa nadmorskej výšky kosením a/alebo spásaním, doplnkovo aj mulčovaním podľa sledovaného obdobia.Výnimka: udržiavanie trvalých trávnych porastov je povolená pre plochy v oblastiach, v ktorých je predpísaná príslušným orgánom štátnej správy na ochranu životného prostredia a pre žiadateľov podľa osobitného predpisu.43)
Nadmorská výška
(m n. m.):
Prvú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov
(pasenie, kosenie alebo mulčovanie**)
vykonať najneskôr do:
pasenie kosenie
0 – 400 25. 5. 15. 6.
401 – 600 1. 6. 1. 7.
601 – 800 25. 6. 15. 7.
nad 800 1. 7. 25. 7.
c) Najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby na lúkach odstrániť pokosenú hmotu; to neplatí, ak sa uplatňuje podmienka uvedená v oblasti štruktúra pôdy.
Ochrana stálych pasienkov. Vylúčiť zmenu trvalých trávnych porastov na ornú pôdu okrem prípadov podľa osobitného predpisu.43) Porušením sa rozumie rozorávanie trvalých trávnych porastov aj na časti pozemkov s deklarovanou kultúrou. Krátkodobé (maximálne štvorročné) rozoranie trvalého trávneho porastu na účely pestovania obilnín (napr. pšenica, jačmeň), technických plodín (napr. ľan), okopanín (napr. zemiakov) a obilnín s podsevom tráv alebo ďatelinovín, prípadne ďatelinovinotráv sa považuje za dodržanie podmienky.
Zachovávanie krajinných prvkov. Nenarušovať krajinné prvky, ako sú solitér, stromoradie, skupina stromov, mokraď, medza.
Zabránenie prenikaniu nežiaducej vegetácie na poľnohospodársku pôdu. a) Počas celého vegetačného obdobia zabraňovať rozširovaniu samonáletov drevín (stromov, krovín) a odstraňovať invázne druhy rastlín a húževnaté buriny vrátane zostávajúcich nedopaskov a mastných miest.
b) Trvale udržiavať plochy poľnohospodárskej pôdy spôsobom, ktorý zabráni jej zaburineniu.
c) Plodina deklarovaná ako sad, vinohrad alebo chmeľnica je obhospodarovaná; obhospodarovaním sa rozumie viditeľné ošetrovanie výsadby a ošetrovanie medziradia podľa dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok.
d) Orná pôda v roku podania žiadosti je obhospodarovaná v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním žiadateľa, na dieloch pôdnych blokov žiadateľ pestuje a zberá plodiny uvedené v jednotnej žiadosti v súlade s agrotechnickou praxou.
Ochrana vody a hospodárenie s vodou Chrániť vodu pred znečistením a odtokom a regulovať používanie vôd. Mať povolenie na čerpanie povrchových a podzemných vôd na zavlažovanie44) alebo zmluvu so správcom závlahových sústav.

*) Výpočet veľkej dobytčej jednotky pre túto podmienku je nasledujúci: teľatá do šesť mesiacov – 0,2 VDJ/ks; hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov – 0,6 VDJ/ks; hovädzí dobytok nad 24 mesiacov – 1,0 VDJ/ks; ovce a kozy nad 12 mesiacov – 0,15 VDJ/ks; kone od šesť mesiacov – 1,0 VDJ/ks a husi a kačice – 0,03 VDJ/ks.
**) Pri splnení podmienky minimálneho zaťaženia je možné použiť mulčovanie ako doplnkovú agrotechnickú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov. Doplnkovosť mulčovania spočíva v tom, že každý pozemok musí byť obhospodarovaný kosením a/alebo pasením ako základnou technológiou a mulčovanie je akceptované iba ako doplnková technológia, po vykonaní, prípadne pred vykonaním hlavnej operácie. Hlavná operácia musí byť vykonaná najneskôr v termínoch uvedených v tabuľke.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 20/2009 Z. z.
Podmienky dodržiavania krížového plnenia – požiadavky hospodárenia
Oblasť Podmienky
Životné prostredie
1. Ochrana voľne žijúcich vtákov
Chrániť druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov. a) Dodržiavať zákaz poškodzovania a odstraňovania hniezdnych stanovíšť.
b) Dodržiavať nerušenie hniezdenia vtákov vplyvom agrotechnických opatrení v období hniezdenia a vyvádzania mláďat okrem žiadateľov o podporu.
c) Dodržiavať zákaz chytania, zraňovania, usmrcovania dospelého jedinca vtáka a jeho vývinového štádia a ničenia vajec.
2. Ochrana podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami
Chrániť podzemné vody pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami. a) Dodržiavať povinnosť viesť v podniku dokumentáciu o nadobudnutí a o zaobchádzaní s látkami podľa osobitného predpisu.45)
b) Zabrániť priamemu vypúšťaniu látok do podzemných vôd podľa osobitného predpisu.45)
c) Zabrániť nepriamemu vypúšťaniu látok do podzemných vôd podľa osobitného predpisu.45)
3. Ochrana životného prostredia a najmä pôdy pri používaní čistiarenských kalov
Zabezpečiť používanie len upravených čistiarenských kalov v súlade s predpísaným režimom.
 
a) Odoberať upravený čistiarenský kal len na základe písomnej zmluvy medzi jeho producentom a užívateľom pôdy v súlade a v rozsahu schváleného projektu aplikácie.
b) Rešpektovať obmedzenia a obdobia zákazu aplikácie čistiarenských kalov.
c) Oznámiť Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu do 15 dní po aplikácii upraveného čistiarenského kalu a dnových sedimentov, že boli aplikované do pôdy.46)
d) Viesť evidenciu o mieste aplikácie a množstve celkových dávok čistiarenských kalov za kalendárny rok.
4. Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
Chrániť vody pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (podniky v zraniteľných oblastiach). a) Dodržiavať požiadavky objemu skladovacích kapacít pre jednotlivé druhy hospodárskych hnojív.
b) Dodržiavať podmienku umiestnenia dočasnej voľnej skládky na poľnohospodárskej pôde so svahovitosťou do 3° s vylúčením produkčných blokov s vysokým stupňom obmedzenia.
c) Dodržiavať maximálne deväťmesačnú skladovaciu lehotu maštaľného hnoja na voľnej skládke od prvej navážky.
d) Dodržiavať odstup v nárazníkových zónach desať metrov od brehovej čiary vodného toku alebo od zátopovej čiary vodnej nádrže a hranice ochranného pásma I. stupňa zdroja podzemnej vody.
e) Viesť presnú prvotnú evidenciu o striedaní plodín, agrotechnike a hnojení pozemkov.
f) Vypracovať a dodržiavať program používania hnojív s obsahom dusíka.
g) Rešpektovať zákaz hnojenia v termíne od 15. novembra do 15. februára a pri skorom jarnom prihnojovaní ozimín v termíne od 1. februára v dávke do 60 kg dusíka/ha s dodržiavaním pôdnych a klimatických obmedzení.
h) Dodržiavať požiadavku neaplikovania hnojív s obsahom dusíka na pôdu: zamrznutú (viac ako 8 cm do hĺbky), zasneženú (vyššia vrstva snehu ako 5 cm) alebo zamokrenú súvislou vrstvou vody.
i) Dodržiavať požiadavku aplikácie maximálne povolenej dávky 170 kg/ha/rok celkového dusíka z hospodárskych hnojív.
5. Ochrana biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
Chrániť biotopy európskeho významu a druhy rastlín a živočíchov európskeho významu. a) Zabezpečovať dodržiavanie zákazu odstraňovania prírodných elementov.
b) Zabezpečovať dodržiavanie zákazu zasahovať do biotopu európskeho významu, ktorým je možné biotop poškodiť alebo zničiť.
Minimálne požiadavky na používanie hnojív
  a) Dodržiavať podmienku vedenia a uchovávania evidencie o príjme a o použití hnojív.47)
b) Dodržiavať podmienky používania hnojív.
Zdravie ľudí, zvierat a rastlín
6. Identifikácia a registrácia ošípaných
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu ošípaných. a) Dodržiavať povinnosť registrácie chovu ošípaných.
b) Dodržiavať povinnosť vedenia registra chovu ošípaných.
c) Zaznamenávať všetky údaje v registri chovu ošípaných.
d) Dodržiavať zásadu označenia ošípanej v čo najkratšom čase po narodení, najneskôr však pred presunom z hospodárstva, jednou ušnou značkou alebo tetovaním alebo po zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky.
e) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove ošípaných do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
f) Dodržiavať povinnosť archivácie registra chovu ošípaných po dobu najmenej troch rokov.
7. Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka. a) Dodržiavať povinnosť vedenia individuálneho registra hovädzieho dobytka.
b) Zaznamenávať všetky údaje v individuálnom registri chovu hovädzieho dobytka.
c) Dodržiavať zásadu označovania hovädzieho dobytka dvoma originálnymi plastovými ušnými značkami do 72 hodín po narodení alebo do 20 dní po vykonanej kontrole pri dovoze z tretej krajiny, ale najneskôr pred premiestňovaním do ďalšieho chovu alebo po zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky.
d) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove hovädzieho dobytka do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa zmeny.
e) Dodržiavať povinnosť sprevádzania zvierat jeho pasom pri presunoch v rámci členských štátov alebo tretích krajín.
f) Dodržiavať povinnosť archivácie individuálneho registra hovädzieho dobytka po dobu najmenej troch rokov.
8. Identifikácia a registrácia oviec a kôz
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu oviec a kôz. a) Dodržiavať povinnosť vedenia individuálneho registra oviec a kôz.
b) Zaznamenávať všetky údaje v individuálnom registri chovu oviec a kôz.
c) Dodržiavať zásadu označovania oviec a kôz do šiestich mesiacov po narodení, pred presunom alebo do 14 dní po vykonanej kontrole pri dovoze z tretej krajiny, ale najneskôr pred ich premiestňovaním do ďalšieho chovu, dvoma ušnými značkami alebo iným spôsobom ako ušnými značkami alebo pri zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky.
d) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove oviec a kôz do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa zmeny.
e) Dodržiavať povinnosť archivácie individuálneho registra oviec a kôz po dobu najmenej troch rokov.
Minimálne požiadavky na používanie prostriedkov na ochranu rastlín
Zabezpečiť používanie povolených prípravkov na ochranu rastlín. a) Dodržiavať povinnosť vedenia evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín.48)
b) Používať prípravky na ochranu rastlín registrované v Slovenskej republike.49)
c) Pri používaní jedovatých a veľmi jedovatých prípravkov na ochranu rastlín (označenie T a T+) mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s jedovatými a veľmi jedovatými prípravkami na ochranu rastlín.
d) Používať evidované a kontrolované mechanizačné prostriedky.50)“.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 20/2009 Z. z.
Zoznam vykonávaných právnych aktov Európskej únie
1. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 239/2005 z 11. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 42, 12. 2. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 436/2005 zo 17. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1954/2005 z 29. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 489/2006 z 24. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 88, 25. 3. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 659/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č.1187/2006 z 3. augusta 2006 (Ú. v. EÚ 218, 4. 8. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2025/2006 z 22. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 381/2007 z 4. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 972/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. L 216/8, 21. 8. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1550/2007 z 20. decembra 2007 (Ú. v. L 37/79, 21. 12. 2007).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 681/2005 z 29. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 110, 30. 4. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 794/2005 z 26. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 134, 27. 5. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1044/2005 zo 4. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2182/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 660/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1250/2006 z 18. augusta 2006 (Ú. v. EÚ L 227, 19. 8. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1679/2006 zo 14. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 314, 15. 11. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 270/2007 z 13. marca 2007 (Ú. v. EÚ L 75, 15. 3. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 381/2007 z 4. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 993/2007 z 27. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 222, 28. 8. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1548/2007 z 20. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).
3. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
1)
Čl. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
2)
Čl. 121 nariadenia (ES) č. 73/2009.
3)
Čl. 68 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009.
4)
Čl. 126 nariadenia (ES) č. 73/2009.
5)
Čl. 127 nariadenia (ES) č. 73/2009.
6)
Čl. 128 nariadenia (ES) č. 73/2009.
7)
Čl. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009.
8)
Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009.
9)
§ 2 písm. c) a § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
11)
Čl. 33 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.
12)
Čl. 18 až 20 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25).
13)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
14)
Čl. 25 nariadenia (ES) č. 1973/2004.
25)
Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33) v platnom znení.
26)
Čl. 171da nariadenia (ES) č. 1973/2004.
27)
Čl. 171d písm. c) nariadenia (ES) č. 1973/2004.
28)
Čl. 171db ods. 4 nariadenia (ES) č. 1973/2004.
29)
Čl. 171da ods. 2 nariadenia (ES) č. 1973/2004.
30)
Hlava III nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96 (Ú. v. EÚ L 273/1, 17. 10. 2007).
31)
Čl. 4 až 6 nariadenia (ES) č. 73/2009.
32)
Hlava III kap. III nariadenia (ES) č. 796/2004.
34)
Čl. 2 ods. 11 a hlava II kap. I nariadenia (ES) č. 796/2004.
35)
Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.
36)
Čl. 12, 13 a 19 až 22 nariadenia (ES) č. 796/2004.
37)
38)
Hlava IV kap. I nariadenia (ES) č. 796/2004.
39)
Čl. 74 nariadenia (ES) č. 796/2004.
40)
Čl. 31 nariadenia (ES) č. 73/2009.
41)
Čl. 72 nariadenia (ES) č. 796/2004.
42)
Napríklad nariadenie (ES) č. 73/2009, nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21 júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005) v platnom znení, § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z.
43)
§ 9 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
44)
§ 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
45)
46)
Príloha č. 9 k zákonu č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenských kalov a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 203/2009 Z. z.
47)
§ 10 ods. 5 a 6 zákona 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.
48)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
49)
§ 10 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50)
§ 15 a 16 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 295/2007 Z. z.