203/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

203
ZÁKON
z 29. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
odberateľom čistiarenského kalu alebo odberateľom dnových sedimentov užívateľ poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy (ďalej len „užívateľ pôdy“) alebo spracovateľ čistiarenského kalu a dnových sedimentov do kompostu, pestovateľského substrátu alebo inej látky aplikovateľnej do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy ako sekundárneho zdroja živín.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 2 ods. 3 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
2.
Slová „medzné hodnoty“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona a v prílohách k zákonu nahrádzajú slovami „limitné hodnoty“ v príslušnom tvare.
3.
V § 6 ods. 3 sa slová „(ďalej len „poverená organizácia“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „ministerstvo životného prostredia“)“ a na konci sa pripája táto veta: „Výkonom tejto činnosti a činností uvedených v § 11 ods. 1 a § 14a môže ministerstvo životného prostredia poveriť organizáciu, ktorá je na výkon spôsobilá (ďalej len „poverená organizácia“).“.
4.
§ 7 až 9 vrátane nadpisov znejú:
㤠7
Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1)
Aplikovať čistiarenský kal alebo dnové sedimenty do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy možno len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi producentom čistiarenského kalu alebo producentom dnových sedimentov a užívateľom pôdy (ďalej len „zmluva“).
(2)
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je projekt aplikácie čistiarenského kalu alebo projekt aplikácie dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy (ďalej len „projekt“), ktorého vypracovanie zabezpečí producent čistiarenského kalu alebo producent dnových sedimentov, schválený poverenou organizáciou a Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, ak sú čistiarenský kal alebo dnové sedimenty aplikované do poľnohospodárskej pôdy, alebo Národným lesníckym centrom, ak sú čistiarenský kal alebo dnové sedimenty aplikované do lesnej pôdy podľa prílohy č. 8.
(3)
Ak producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov neposkytnú údaje podľa osobitného predpisu,4) v projekte sa uvádzajú aj údaje o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie a čistenej odpadovej vody podľa ustanovení tohto zákona a požiadaviek poverenej organizácie.
(4)
Aplikáciu čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy môže vykonať podľa projektu schváleného pre každú aplikáciu samostatne užívateľ pôdy alebo každý, kto preukáže, že má na túto činnosť zodpovedajúcu aplikačnú techniku a zabezpečí pre jej výkon fyzickú osobu, ktorá má skončené stredné odborné vzdelanie a má prax najmenej tri roky poľnohospodárskeho, lesníckeho alebo prírodovedeckého smeru.
§ 8
Povinnosti producenta čistiarenského kalu a producenta dnových sedimentov
(1)
Producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov sú povinní
a)
viesť evidenciu o množstve, zložení a vlastnostiach vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov a o spôsobe ich úpravy a nakladaní s nimi; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,5)
b)
viesť a aktualizovať register odberateľov čistiarenského kalu alebo register odberateľov dnových sedimentov (ďalej len „register odberateľov“),
c)
zasielať údaje uvedené v písmenách a) a b) každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok poverenej organizácii,
d)
uchovávať desať rokov všetky evidované údaje a sprístupniť ich kontrolným orgánom.
(2)
Register odberateľov obsahuje tieto údaje:
a)
množstvo vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov odovzdané odberateľovi,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorí prevzali čistiarenský kal alebo dnové sedimenty,
c)
obsah rizikových látok v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch,
d)
miesto a čas aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov,
e)
spôsob, miesto a čas spracovania čistiarenského kalu a dnových sedimentov.
(3)
Producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov sú povinní bezodkladne zaslať Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“) každú zmluvu uzavretú s užívateľom pôdy o odbere čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov na priamu aplikáciu.
(4)
Producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov sú povinní umožniť kontrolnému ústavu nahliadnuť do registra odberateľov.
§ 9
Povinnosti užívateľa pôdy
Užívateľ pôdy je povinný
a)
zabezpečiť, aby sa aplikácia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov vykonala iba v rozsahu zmluvy na vybranom pozemku,
b)
viesť evidenciu o mieste a množstve dávok čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov za kalendárny rok, uchovávať ju najmenej desať rokov a sprístupniť na požiadanie kontrolnému ústavu,
c)
započítať pri hnojení6) množstvo živín dodaných aplikáciou čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy vzhľadom na nutričnú potrebu rastlín,
d)
písomne oznámiť Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Národnému lesníckemu centru a kontrolnému ústavu do 15 dní po aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, že boli aplikované podľa prílohy č. 9, a zaslať Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy kópiu zmluvy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 16 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.“.
5.
§ 10 až 12 vrátane nadpisov znejú:
㤠10
Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
a)
je odvolacím orgánom v konaní o uložených pokutách (§ 14),
b)
v spolupráci s ministerstvom životného prostredia vypracúva a v trojročných intervaloch predkladá Európskej komisii správu o spôsobe vykonávania osobitných predpisov uvedených v prílohe č. 1; správa sa predkladá do deviatich mesiacov po uplynutí trojročného obdobia, za ktoré je správa vypracovaná,
c)
v spolupráci s ministerstvom životného prostredia poskytuje informácie o aplikácii čistiarenského kalu do poľnohospodárskej pôdy medzinárodným inštitúciám, ktorých členom je Slovenská republika, alebo ak taká povinnosť vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 11
Povinnosti posudzovateľov
(1)
Poverená organizácia
a)
vedie evidenciu o kvalite a množstve vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov podľa § 8 ods. 1 písm. c) a zasiela ju každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok ministerstvu životného prostredia,
b)
vypracúva odborné posúdenie projektov z hľadiska pôvodu a úpravy kalu a vplyvu na kvalitu vôd.
(2)
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
a)
vedie evidenciu o každej aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy v registri pôd na podklade oznámenia a kópie zmluvy podľa § 9 písm. d),
b)
vypracúva odborné posúdenia projektov z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy.
(3)
Národné lesnícke centrum
a)
vedie evidenciu o každej aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do lesnej pôdy na podklade oznámenia podľa § 9 písm. d),
b)
vypracúva odborné posúdenia projektov z hľadiska ochrany lesných pozemkov.
§ 12
Povinnosti kontrolného ústavu
(1)
Kontrolný ústav vykonáva štátnu kontrolu
a)
u užívateľa pôdy, do ktorej sa aplikoval čistiarenský kal alebo dnové sedimenty,
b)
u producenta čistiarenského kalu alebo producenta dnových sedimentov na požiadanie v spolupráci so zástupcom poverenej organizácie.
(2)
Kontrolný ústav eviduje a uchováva zmluvy o odbere čistiarenského kalu a dnových sedimentov na priamu aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy najmenej desať rokov.
(3)
Kontrolný ústav poskytuje zmluvy podľa odseku 2 na požiadanie Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy a Národnému lesníckemu centru.
(4)
Ak kontrolný ústav zistí, že aplikácia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov bola vykonaná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona,
a)
vypracuje protokol, v ktorom nariadi vykonanie opatrení na odstránenie negatívnych vplyvov na poľnohospodársku pôdu alebo na lesnú pôdu, v ktorom určí lehotu na ich vykonanie,
b)
uloží pokutu podľa § 14,
c)
eviduje a uchováva protokoly podľa písmena a) najmenej desať rokov,
d)
bezodkladne oznámi rozhodnutie o pokute Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy alebo Národnému lesníckemu centru a poverenej organizácii, ak uložil pokutu producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov.“.
6.
§ 13 sa vypúšťa.
Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 7.
7.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Sankcie
(1)
Kontrolný ústav uloží producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov pokutu
a)
od 2 000 eur do 5 000 eur, ak odovzdá užívateľovi pôdy čistiarenský kal alebo dnové sedimenty na priamu aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy bez uzavretia písomnej zmluvy podľa § 7,
b)
od 1 500 eur do 3 000 eur, ak
1.
nevedie evidenciu podľa § 8 ods. 1 písm. a) o množstve, zložení a vlastnostiach vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov a o spôsobe ich úpravy a nakladaní s nimi,
2.
nevedie a neaktualizuje register odberateľov podľa § 8 ods. 1 písm. b),
3.
nezašle evidované údaje uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) a b) každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok poverenej organizácii,
4.
neuchováva desať rokov všetky evidované údaje a nesprístupní ich kontrolnému orgánu podľa § 8 ods. 1 písm. d),
c)
od 2 000 eur do 5 000 eur, ak do piatich pracovných dní od podpísania nezašle kontrolnému ústavu každú zmluvu uzavretú s užívateľom pôdy o odbere čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov na priamu aplikáciu alebo ak neumožní kontrolnému ústavu nahliadnuť do registra odberateľov.
(2)
Kontrolný ústav uloží užívateľovi pôdy pokutu
a)
od 2 000 eur do 5 000 eur, ak umožní aplikáciu čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy bez uzavretia písomnej zmluvy s producentom čistiarenského kalu alebo s producentom dnových sedimentov alebo ak nezabezpečí, aby sa aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov vykonala iba v rozsahu zmluvy na vybranom pozemku,
b)
od 1 500 eur do 3 000 eur, ak
1.
nevedie evidenciu podľa § 9 písm. b) za kalendárny rok a neuchováva ju najmenej desať rokov,
2.
nesprístupní evidenciu podľa § 9 písm. b) na požiadanie kontrolnému ústavu,
3.
nezapočíta pri hnojení množstvo živín dodaných aplikáciou čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy vzhľadom na nutričnú potrebu rastlín podľa § 9 písm. c),
4.
písomne neoznámi Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Národnému lesníckemu centru a kontrolnému ústavu do troch pracovných dní po aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, že boli aplikované podľa prílohy č. 9, a nezašle Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy kópiu zmluvy podľa § 9 písm. d).
(3)
Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu kontrolný ústav uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(4)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, čas trvania, spôsob a mieru zavinenia a následky protiprávneho konania.
(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak kontrolný ústav neurčí v rozhodnutí dlhšiu lehotu splatnosti.
(7)
Výnosy z uložených pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
8.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Úhrada nákladov
(1)
Ten, pre koho vykonala poverená organizácia činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b), Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy činnosti podľa § 11 ods. 2 písm. b) a Národné lesnícke centrum činnosti podľa § 11 ods. 3 písm. b), je povinný uhradiť náklady.
(2)
Náklady podľa odseku 1 určí poverená organizácia, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy a Národné lesnícke centrum vo výške nevyhnutných a preukázateľných nákladov.“.
9.
§ 15 a 16 sa vypúšťajú.
Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 8.
10.
Za § 17 sa vkladá § 18, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 707/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu projektu a podrobnosti postupu vyhotovovania potvrdenia o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy.“.
11.
Príloha č. 8 znie:
„Príloha č. 8 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Projekt priamej aplikácie čiastiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy
12.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 9, ktorá znie:
„Príloha č. 9 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Oznámenie o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov
Čl. II
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z. a zákona č. 202/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „čistiarenské kaly, dnové sedimenty a ďalšie“.
2.
V § 10 ods. 4 sa slovo „kvapalné“ nahrádza slovom „tuhé“.
3.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Registrovanie čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1)
Producent čistiarenského kalu alebo producent dnových sedimentov7c) je povinný viesť
a)
evidenciu o množstve, kvalite, zložení a vlastnostiach vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov odovzdaných na ich ďalšie zhodnotenie vo forme kompostov, pestovateľských substrátov a iných sekundárnych zdrojov živín,
b)
register odberateľov čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov odovzdaných na ich ďalšie zhodnotenie vo forme kompostov, pestovateľských substrátov a iných sekundárnych zdrojov živín (ďalej len „odberateľ“).
(2)
Register podľa odseku 1 písm. b) obsahuje údaje o množstve vyprodukovaného čistiarenského kalu, spôsobe, mieste a čase zhodnotenia, mene a priezvisku a adrese odberateľa, ktorý odobral čistiarenský kal alebo dnové sedimenty na zhodnotenie iným spôsobom ako priamou aplikáciou, a to aj ak zhodnotenie čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov vykonáva samotný producent čistiarenského kalu alebo producent dnových sedimentov.
(3)
Odberateľ eviduje množstvo a kvalitu čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov prijatých na ich ďalšie zhodnotenie vo forme kompostov, pestovateľských substrátov a iných sekundárnych zdrojov živín a spôsob, miesto a čas zhodnotenia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov.
(4)
Údaje podľa odseku 3 zasiela odberateľ každoročne do 20. januára za predchádzajúci kalendárny rok producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov.
(5)
Údaje podľa odseku 2 zasiela producent čistiarenského kalu alebo producent dnových sedimentov každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok Výskumnému ústavu vodného hospodárstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:
„7c)
§ 2 písm. f) a g) zákona č. 188/2003 Z. z.“.
4.
V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov7c) za porušenie povinností podľa § 10a ods. 1.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.