Predpis bol zrušený predpisom 151/2014 Z. z.

204/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2014 do 30.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z  21. mája 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 43 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a zákona č. 204/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Všeobecné ustanovenia o náležitostiach oznámenia koncentrácie
(1)
Ak súčasťou oznámenia nie sú originály listín a podkladov, treba k týmto listinám a podkladom pripojiť čestné vyhlásenie oznamovateľa o pravdivosti a úplnosti predložených kópií originálov, ak táto vyhláška neustanovuje inak. K oznámeniu koncentrácie možno pripojiť jeho vyhotovenie na elektronickom nosiči dát.
(2)
Ak oznámenie koncentrácie alebo jeho prílohy obsahujú skutočnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, alebo obsahujú dôverné informácie podľa § 28 zákona, oznamovateľ predloží aj samostatnú verziu oznámenia bez obchodného tajomstva a dôverných informácií, pričom všetky časti obsahujúce skutočnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva alebo sú dôvernou informáciou, zreteľne označí ako „OBCHODNÉ TAJOMSTVO“ alebo „DÔVERNÁ INFORMÁCIA“. Ak oznámenie koncentrácie podáva spoločne viacero podnikateľov, môžu predložiť skutočnosti, ktoré predstavujú ich obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu samostatne v prílohách a v oznámení na ne odkázať ako na prílohu. Všetky takto označené prílohy musia byť zahrnuté do oznámenia koncentrácie.
(3)
Oznámenie koncentrácie vrátane všetkých príloh sa predkladá v štátnom jazyku. Ak nie je úradu predložený úradne overený preklad predkladaných informácií a podkladov do štátneho jazyka, podnikateľ môže predložiť aj úradne neoverený preklad predkladaných informácií a podkladov do štátneho jazyka. Za úplnosť a pravdivosť týchto informácií a podkladov nesie zodpovednosť oznamovateľ.
(4)
Oznámenie koncentrácie obsahuje podpisy osôb oprávnených konať za každého podnikateľa, ktorý má povinnosť oznámiť koncentráciu podľa § 10 ods. 11 zákona s uvedením mena, priezviska a ich funkcie alebo ním splnomocneného zástupcu.
(5)
Na doplnenie informácií podľa § 2 až 12 môže oznamovateľ zaradiť určité informácie do príloh. Príloha však nesmie nahrádzať informácie, ktoré majú byť uvedené v oznámení podľa § 2 až 12.
(6)
Ak jednotlivé údaje nie sú a nemôžu byť oznamovateľovi známe, oznamovateľ túto skutočnosť uvedie, písomne požiada o zúženie rozsahu podkladov podľa § 10 ods. 13 zákona a takú žiadosť odôvodní. Zároveň uvedie čo najpresnejšie odhady uvedených informácií, zdroje, z ktorých odhady vychádzajú, a ak je to možné, zdroj, kde by úrad uvedené informácie mohol získať. Oznamovateľ môže písomne požiadať úrad o zúženie rozsahu podkladov podľa § 10 ods. 13 zákona aj z dôvodu, že niektoré z informácií a podkladov podľa tejto vyhlášky nie sú potrebné na posúdenie koncentrácie úradom. Taká žiadosť musí obsahovať dostatočné dôvody, prečo tieto informácie nie sú relevantné a potrebné na posúdenie oznamovanej koncentrácie.
(7)
Súčasťou oznámenia koncentrácie je aj čestné vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
(8)
Oznamovateľ poskytuje informácie a podklady v poradí a členení podľa § 2 až 12.
§ 2
Základné informácie o účastníkoch koncentrácie
(1)
Základné informácie o účastníkovi koncentrácie, ktorý oznamuje koncentráciu podľa § 10 ods. 11 zákona, sú:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo, ak ide o podnikateľa, ktorý je právnickou osobou, a meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a miesto trvalého pobytu, ak ide o podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou,
b)
predmet činnosti podnikateľa, ak ide o podnikateľa podľa osobitného predpisu,1) alebo charakteristiku činnosti podnikateľa, ak ide o podnikateľa podľa § 3 ods. 2 zákona, ktorý nie je podnikateľom podľa osobitného predpisu,1)
c)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom alebo členmi jeho štatutárneho orgánu,
d)
meno, priezvisko, adresu na doručovanie písomností, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu osoby, ktorá je oprávnená zastupovať účastníka koncentrácie na účely konania na úrade; ak je takouto osobou advokát, aj za ďalšiu osobu, ktorá bude vystupovať ako kontaktná osoba na účely konania na úrade,
e)
meno, priezvisko, funkciu, adresu na doručovanie písomností, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu osôb oprávnených za podnikateľa prijímať písomnosti, ak sa písomnosti doručujú priamo účastníkovi konania.
(2)
Základné informácie o účastníkovi koncentrácie, ktorý neoznamuje koncentráciu podľa § 10 ods. 11 zákona sú informácie podľa odseku 1 písm. a) až c) a údaje o kontaktnej osobe, ak ňou nie je štatutárny orgán podľa odseku 1 písm. c).
(3)
Oznámenie koncentrácie podané účastníkmi koncentrácie spoločne podľa § 10 ods. 11 zákona obsahuje meno, priezvisko, adresu na doručovanie písomností, telefónne číslo, faxové číslo a ak ju má, aj e-mailovú adresu spoločného zástupcu pre doručovanie, ak si ho účastníci koncentrácie zvolili.
(4)
Ak oznámenie koncentrácie za účastníka koncentrácie podáva jeho zástupca, predloží úradu písomné plnomocenstvo udelené účastníkom koncentrácie s uvedením rozsahu, v akom je zástupca poverený v jeho mene konať. Ak je zástupcom právnická osoba, predloží okrem písomného plnomocenstva aj výpis z obchodného registra tejto právnickej osoby nie starší ako tri mesiace a uvedie, kto je oprávnený za splnomocniteľa konať.
§ 3
Opis koncentrácie
Opis koncentrácie obsahuje
a)
údaj o forme koncentrácie, či koncentrácia vznikla
1.
podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona zlúčením alebo splynutím dvoch samostatných podnikateľov alebo viacerých samostatných podnikateľov,
2.
podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona získaním
2a.
priamej kontroly alebo nepriamej kontroly,
2b.
kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými podnikateľmi,
2c.
kontroly nad celým podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov,
3.
vytvorením spoločného podniku podľa § 9 ods. 5 zákona,
b)
ak koncentrácia vznikla podľa § 9 ods. 5 zákona vytvorením spoločného podniku,
1.
odôvodnenie, či spoločný podnik bude vystupovať ako nezávislý účastník trhu oddelene od zakladateľov, ktorý bude vykonávať všetky funkcie bežne vykonávané podnikmi pôsobiacimi na tom istom trhu,
2.
čas, na ktorý sa spoločný podnik vytvára,
3.
informáciu, ako bude mať spoločný podnik zabezpečený prístup k finančným zdrojom, k ľudským zdrojom a k surovinovým zdrojom,
4.
opis riadiaceho a rozhodovacieho systému spoločného podniku,
c)
ak ide o získanie kontroly nad časťou podniku podľa § 9 ods. 3 zákona,
1.
ktoré organizačné zložky alebo ktoré aktíva predstavujú časť podniku podľa § 9 ods. 3 zákona,
2.
či a akým spôsobom možno aktívam priradiť obrat,
d)
opis spôsobu finančného zabezpečenia koncentrácie a z toho vyplývajúcich práv a povinností; ak je koncentrácia financovaná prostredníctvom úveru, údaje o jeho poskytovateľovi a každom ručiteľovi poskytnutého úveru,
e)
informáciu o vlastníckej štruktúre a spôsobe vykonávania kontroly pred koncentráciou a informáciu o navrhovanej vlastníckej štruktúre alebo o predpokladanej vlastníckej štruktúre a o spôsobe vykonávania kontroly po ukončení procesu koncentrácie,
f)
ak ide o koncentráciu formou ponuky na prevzatie cenných papierov, čestné vyhlásenie, či ponuka na prevzatie má podporu predstavenstiev, dozorných rád účastníkov koncentrácie alebo iných orgánov právne zastupujúcich účastníka koncentrácie,
g)
navrhovaný dátum alebo očakávaný dátum všetkých závažných skutočností súvisiacich s ukončením procesu koncentrácie,
h)
údaj o každej finančnej pomoci podľa § 10 ods. 4 zákona poskytnutej jednotlivým účastníkom koncentrácie alebo podnikateľom uvedeným podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) za posledné tri kalendárne roky pred vznikom koncentrácie, charakter, výšku a poskytovateľa tejto pomoci podľa § 10 ods. 5 zákona,
i)
za každého z účastníkov koncentrácie údaj o
1.
celkovom obrate podľa § 10 ods. 2 zákona dosiahnutom v Slovenskej republike za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie,
2.
celosvetovom celkovom obrate za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie a schému a spôsob výpočtu týchto obratov s členením na jednotlivé individuálne obraty podnikateľov uvedených v § 10 ods. 2 zákona,
j)
označenie všetkých orgánov na ochranu hospodárskej súťaže iných štátov, ktorým koncentrácia bola oznámená alebo ktorým bude oznámená a dátum oznámenia koncentrácie,
k)
odôvodnenie, prečo koncentrácia nemá komunitárnu dimenziu.2)
§ 4
Údaje o majetkovom, finančnom a personálnom prepojení
(1)
Údaje o majetkovom a finančnom prepojení obsahujú
a)
zoznam (obchodné meno a sídlo) všetkých podnikateľov kontrolujúcich priamo alebo nepriamo účastníkov koncentrácie,
b)
zoznam (obchodné meno a sídlo) všetkých podnikateľov, ktorí sú kontrolovaní priamo alebo nepriamo účastníkom koncentrácie alebo podnikateľom uvedeným v písmene a),
c)
zoznam (obchodné meno a sídlo) všetkých ostatných podnikateľov pôsobiacich na ovplyvnených trhoch podľa podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c), v ktorých má účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa písmena a) alebo b) podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 10 %, či už jednotlivo, alebo spoločne, s uvedením výšky podielu a toho, komu tento podiel patrí,
d)
informáciu o tom, či ide o spoločnú alebo výlučnú kontrolu podnikateľov uvedených v písmenách a) a b) a na základe akých majetkových a personálnych väzieb,
e)
charakteristiku organizačnej štruktúry všetkých účastníkov koncentrácie s uvedením jeho teritoriálne oddelených jednotiek a organizačne oddelených jednotiek s vymedzením ich rozhodovacej samostatnosti, finančnej samostatnosti a právnej samostatnosti.
(2)
Údaje o personálnom prepojení obsahujú za každého účastníka koncentrácie a podnikateľa podľa odseku 1 písm. a) a b)
a)
zoznam osôb (meno, priezvisko a bydlisko), ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozornej rady alebo členmi riadiaceho orgánu a sú súčasne štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozornej rady alebo členmi riadiaceho orgánu iného podnikateľa pôsobiaceho na ovplyvnenom trhu podľa podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c),
b)
funkciu, ktorú osoby podľa písmena a) vykonávajú u iného podnikateľa, a údaje o tomto podnikateľovi v rozsahu podľa § 2 ods. 1 písm. a).
(3)
Informácie podľa odsekov 1 a 2 môžu byť predložené zároveň aj formou organizačných schém alebo diagramov.
§ 5
Informácie o ovplyvnených trhoch
(1)
Informácie o ovplyvnených trhoch obsahujú
a)
vymedzenie relevantných trhov, ktoré z priestorového hľadiska zahŕňajú Slovenskú republiku alebo jej časť a kde
1.
dvaja alebo viacerí účastníci koncentrácie alebo podnikatelia podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) pôsobia na rovnakom tovarovom relevantnom trhu a koncentrácia povedie k spoločnému trhovému podielu 15 % alebo viac,
2.
jeden alebo viacerí účastníci koncentrácie alebo podnikatelia podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) pôsobia na tovarovom relevantnom trhu, ktorý je trhom dodávok alebo trhom odbytu vo vzťahu k tovarovému relevantnému trhu, na ktorom pôsobí akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) a ktorýkoľvek z ich individuálnych alebo spoločných trhových podielov na ktoromkoľvek z týchto trhov je 25 % alebo viac bez ohľadu na to, či medzi nimi je, alebo nie je dodávateľsko-odberateľský vzťah,
b)
vymedzenie relevantných trhov, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ktoré z priestorového hľadiska zahŕňajú Slovenskú republiku alebo jej časť, na ktorých pôsobí aspoň jeden z účastníkov koncentrácie alebo z podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), ak
1.
jeho podiel je 25 % alebo viac, a súčasne akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) bez ohľadu na priestorové vymedzenie relevantného trhu pôsobí na rovnakom tovarovom relevantnom trhu,
2.
akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) bez ohľadu na priestorové vymedzenie relevantného trhu pôsobí na tovarovom relevantnom trhu, ktorý je trhom dopytu alebo trhom odbytu vo vzťahu k tomuto trhu, ak ich individuálny alebo spoločný podiel na ktoromkoľvek z týchto trhov je 25 % alebo viac,
c)
vymedzenie ďalších relevantných trhov, ktoré z priestorového hľadiska zahŕňajú Slovenskú republiku alebo jej časť, na ktorých pôsobí aspoň jeden z účastníkov koncentrácie alebo z podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), ak
1.
súčasne akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) bez ohľadu na priestorové vymedzenie relevantného trhu pôsobí na úzko súvisiacom relevantnom trhu, ak ich individuálny alebo spoločný podiel na ktoromkoľvek z týchto trhov je 25 % alebo viac; tovarové trhy úzko súvisia, ak sú tovary komplementárne alebo sú obvykle kupované rovnakou skupinou odberateľov na rovnaký účel použitia,
2.
jeho podiel na trhu je 25 % alebo viac a akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) vlastní dôležité práva duševného vlastníctva pre tento trh,
3.
jeho podiel na trhu je 25 % alebo viac a akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) je potenciálnym konkurentom na tomto trhu; účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) je potenciálnym konkurentom na trhu najmä v prípadoch, ak má plány na vstup na tento trh alebo ak v priebehu posledných dvoch rokov vypracoval alebo uskutočňoval také plány,
d)
odôvodnenie vymedzenia tovarového relevantného trhu podľa písmen a) a b) vzhľadom na vzájomnú zastupiteľnosť tovarov, najmä z hľadiska ich fyzikálnych charakteristík, technických charakteristík, ceny a účelu použitia,
e)
odôvodnenie vymedzenia priestorového relevantného trhu podľa písmen a) a b) vzhľadom na oddeliteľnosť tohto územia tvoriaceho priestorový relevantný trh od iných území vzhľadom na homogénnosť súťažných podmienok na ňom.
(2)
Pre každý z ovplyvnených trhov podľa odseku 1 písm. a) až c) účastník koncentrácie predloží za posledné tri kalendárne roky
a)
odhad celkovej veľkosti trhu vo finančných jednotkách a v objemových jednotkách po pripočítaní dovozu a odpočítaní vývozu s uvedením zdroja odkiaľ čerpal údaje, a dokumenty potvrdzujúce predložené údaje, pričom informácie rozčlení jednotlivo na importy a exporty podľa krajiny pôvodu a destinácie,
b)
údaj o predaji vyjadrený vo finančných jednotkách a v objemových jednotkách, ako aj odhad podielu na trhu jednotlivo pre každého z účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b),
c)
odhad podielov na trhu jednotlivých konkurentov s uvedením zdroja, odkiaľ čerpal údaje a dokumenty potvrdzujúce predložené údaje,
d)
informácie o konkurentoch v rozsahu § 2 ods. 1 písm. a),
e)
údaj o dovoze v objemových jednotkách a vo finančných jednotkách a súčasne informácie,
1.
aký je podiel jednotlivých účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) na dovoze,
2.
aké kvóty, clá a iné prekážky obchodu existujú a aký majú vplyv na dovoz,
3.
aké majú dopravné náklady vplyv na dovoz s uvedením rentabilnej vzdialenosti prepravy,
f)
porovnanie cenovej úrovne tovarov každého z účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) v Slovenskej republike s cenovou úrovňou týchto tovarov v iných štátoch a oblastiach, kde sa tieto tovary predávajú, najmä v susedných štátoch a v členských štátoch Európskej únie,
g)
porovnanie cenovej úrovne tovarov v Slovenskej republike s cenovou úrovňou v iných štátoch a oblastiach, kde sa tieto tovary predávajú, najmä v susedných štátoch a v členských štátoch Európskej únie.
(3)
Pre každý z ovplyvnených trhov podľa odseku 1 písm. a) až c) účastník koncentrácie predloží údaje o
a)
spôsobe, akým účastníci koncentrácie a podnikatelia podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) vyrábajú a predávajú tovary, najmä či sa vyrábajú lokálne, či sa predávajú cez lokálne distribučné siete,
b)
charaktere a rozsahu vertikálnej integrácie každého z účastníkov koncentrácie v porovnaní s jeho konkurentmi.
(4)
Pre každý z ovplyvnených trhov podľa odseku 1 písm. a) až c) účastník koncentrácie predloží
a)
zoznam piatich najväčších nezávislých dodávateľov vstupov potrebných na výrobu tovarov účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) a podiely nákupov od každého z týchto dodávateľov; nezávislý dodávateľ je dodávateľ, ktorý nie je podnikateľom podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b),
b)
údaje o dodávateľoch podľa písmena a) v rozsahu § 2 ods. 1 písm. a),
c)
opis distribučných systémov a sietí služieb na každom z ovplyvnených trhov, najmä opis
1.
distribučných systémov prevládajúcich na ovplyvnených trhoch, ich význam, v akom rozsahu distribúciu vykonávajú podnikatelia uvedení v § 4 ods. 1 písm. a) a b) a v akom rozsahu tretie strany,
2.
sietí služieb prevládajúcich na ovplyvnených trhoch, najmä služieb týkajúcich sa opráv a údržby, ich významu a v akom rozsahu takéto služby vykonávajú podnikatelia uvedení v § 4 ods. 1 písm. a) a b) a v akom rozsahu tretie strany,
d)
údaje o celkovej kapacite účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) a o jej využití za posledné tri kalendárne roky,
e)
informáciu o tom, či účastníci koncentrácie, podnikatelia uvedení v § 4 ods. 1 písm. a) a b) a ktorýkoľvek z konkurentov majú produkty, ktoré ešte neboli uvedené na trh, ale ktoré sa nachádzajú v najvyššom štádiu vývoja, ďalej či majú rozpracované produkty, ktoré budú pravdepodobne uvedené na trh v najbližšom období, alebo či majú plány na rozšírenie výrobnej alebo predajnej kapacity, a zároveň aj odhad ich plánovaného predaja a trhového podielu za najbližších tri až päť kalendárnych rokov.
(5)
Pre každý z ovplyvnených trhov podľa odseku 1 písm. a) až c) účastník koncentrácie predloží
a)
zoznam piatich najväčších nezávislých odberateľov účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) a podiely týchto odberateľov na celkovom predaji tovarov; nezávislý odberateľ je odberateľ, ktorý nie je podnikateľom podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b),
b)
údaje o odberateľoch podľa písmena a) v rozsahu § 2 ods. 1 písm. a),
c)
opis štruktúry dopytu pre každý z ovplyvnených trhov, najmä z hľadiska
1.
fázy trhu, a to nábehu, expanzie, zrelosti a poklesu,
2.
predpokladanej miery rastu dopytu,
3.
významu zákazníckych preferencií z hľadiska vernosti k značke, poskytovania predpredajných služieb a popredajných služieb a šírky sortimentu,
4.
dôležitosti diferenciácie tovarov z hľadiska ich vlastností a kvality a v akej miere sú tovary vyrábané účastníkmi koncentrácie a podnikateľmi podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) blízkymi substitútmi,
5.
veľkosti nákladov a časových strát spojených so zmenou dodávateľa a ich vplyv na rozhodovanie sa zákazníka o zmene dodávateľa,
6.
stupňa koncentrovanosti zákazníkov,
7.
rozdelenia zákazníkov do skupín s opisom typického zákazníka v každej skupine,
8.
významu exkluzívnych distribučných zmlúv a iných typov dlhodobých zmlúv,
9.
rozsahu v akom štát, štátne orgány, vládne agentúry, štátne podniky, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie alebo iné štátne inštitúcie predstavujú významný zdroj dopytu.
(6)
Účastník koncentrácie uvedie, nakoľko dôležitý je výskum a vývoj pre schopnosť podnikateľa dlhodobo konkurovať na ovplyvnenom trhu, vysvetlí charakter výskumu a vývoja vykonávaného účastníkmi koncentrácie a zohľadní pritom
a)
význam výskumu a vývoja pre konkurencieschopnosť podnikateľov z dlhodobého hľadiska a vysvetlí charakter výskumu a vývoja vykonávaného účastníkmi koncentrácie,
b)
trendy a intenzitu výskumu a vývoja všeobecne, u účastníkov koncentrácie a u podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), pričom intenzita výskumu a vývoja predstavuje podiel nákladov na výskum a vývoj na obrate,
c)
aké je smerovanie technologického vývoja vrátane vývoja tovarov a služieb, výrobného procesu, distribučných systémov,
d)
aké významné inovácie boli uvedené na trh a kto ich na trh uviedol,
e)
cyklus inovácií a kde sa v tomto cykle nachádzajú účastníci koncentrácie a podnikatelia podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b).
§ 6
Informácie týkajúce sa možnosti vstupu na trh
Informácie týkajúce sa možnosti vstupu na trh obsahujú informáciu,
a)
či došlo za posledných päť kalendárnych rokov k vstupu významného podnikateľa na ovplyvnené trhy; ak áno, informácie o tomto podnikateľovi v rozsahu § 2 ods. 1 písm. a) a odhad jeho súčasného podielu na trhu,
b)
či existuje podnikateľ, ktorý pravdepodobne vstúpi na ovplyvnený trh vrátane takého, ktorý už pôsobí na inom priestorovom relevantnom trhu; ak takýto podnikateľ existuje, informácie o tomto podnikateľovi v rozsahu § 2 ods. 1 písm. a) a dôvod a čas, kedy ku vstupu na trh pravdepodobne dôjde,
c)
o faktoroch ovplyvňujúcich vstup na každý z ovplyvnených trhov z tovarového hľadiska aj z priestorového hľadiska, najmä
1.
celkové náklady na vstup na trh, najmä na výskum a vývoj, vytvorenie distribučnej siete, vytvorenie siete na poskytovanie služieb a údržby, na propagáciu a reklamu, ktoré by museli byť vynaložené, aby na trhu začal pôsobiť významný podnikateľ, aký podiel na trhu by musel takýto podnikateľ dosiahnuť a aké obdobie by bolo potrebné na dosiahnutie tejto pozície na trhu,
2.
právne a regulačné bariéry vstupu na trh, najmä potrebu získania rôznych povolení, požiadaviek na štandardizáciu,
3.
obmedzenia tvorené existenciou patentov, výrobno-technických a obchodných poznatkov a informácií, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti a skúseností podnikateľa (ďalej len „know-how“) a inými právami duševného vlastníctva a obmedzenia vyplývajúce z udeľovania licencií na takéto práva,
4.
rozsah v akom účastník koncentrácie a podnikatelia sú podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) majiteľmi, poskytovateľmi alebo nadobúdateľmi licencií na patenty, know-how alebo iných práv duševného vlastníctva,
5.
význam úspor z rozsahu pre výrobu a distribúciu produktov na ovplyvnených trhoch,
6.
opis prístupu k dodávkam vstupov.
§ 7
Informácie o zmluvách o kooperácii
Informácie o zmluvách o kooperácii, ktoré obsahujú najmä ustanovenia o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja, ustanovenia o udelení licencií, ustanovenia o spoločnej výrobe, ustanovenia o spolupráci v oblasti distribúcie, ustanovenia o dlhodobom dodávaní a výmene informácií alebo ustanovenia o spolupráci v oblasti špecializácie, obsahujú údaje o
a)
rozsahu, v akom existujú takéto zmluvy na ovplyvnených trhoch podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c),
b)
obsahu zmlúv podľa písmena a) uzatvorených na ovplyvnených trhoch podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c), v ktorých zmluvnou stranou je niektorý z účastníkov koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b).
§ 8
Informácie o obchodných združeniach
Informácie o obchodných združeniach obsahujú
a)
zoznam združení fyzických osôb a právnických osôb podľa § 3 ods. 2 zákona, ktoré pôsobia na ovplyvnených trhoch podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c), vykonávajú obchodné činnosti a ktorých členom je účastník koncentrácie,
b)
zoznam najdôležitejších združení fyzických osôb a právnických osôb podľa § 3 ods. 2 zákona, ktoré vykonávajú obchodné činnosti a ktorých členmi sú odberatelia a dodávatelia účastníkov koncentrácie,
c)
informácie o názve, sídle, telefónnom čísle, faxovom čísle a ak ju má aj e-mailovej adrese združenia podľa písmena a).
§ 9
Všeobecné trhové informácie
Všeobecné trhové informácie obsahujú
a)
zoznam všetkých kategórií vyrábaných a dodávaných tovarov a služieb poskytovaných každým z účastníkov koncentrácie a podnikateľmi podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), vymedzenie územia, na ktorom sa tieto tovary vyrábajú a dodávajú a vymedzenie územia, na ktorom sa tieto služby poskytujú, okrem tovarov a služieb uvedených v § 5,
b)
na základe písmena a) charakteristiku relevantných trhov, ktoré zahŕňajú územie Slovenskej republiky, na ktorých pôsobia účastníci koncentrácie a podnikatelia podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) a
c)
opis koncentrácií uskutočnených za posledné tri kalendárne roky účastníkmi koncentrácie a podnikateľmi podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), najmä
1.
kedy došlo ku koncentrácii,
2.
kto bol účastníkom koncentrácie,
3.
ktorých kategórií tovarov a ktorých území sa koncentrácia týkala.
§ 10
Informácie o kooperatívnych účinkoch spoločného podniku
(1)
Ak zostanú dvaja účastníci koncentrácie alebo viacerí účastníci koncentrácie alebo podnikatelia podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vytvorili spoločný podnik, v podstatnej miere pôsobiť na tom istom relevantnom trhu, na ktorom pôsobí nimi založený spoločný podnik, alebo na trhu, ktorý je trhom odbytu, trhom zásobovania alebo úzko súvisiacim trhom vo vzťahu k takémuto relevantnému trhu, informácie o kooperatívnych účinkoch spoločného podniku obsahujú
a)
pre každý z týchto trhov údaje o
1.
obrate každého z účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vytvorili spoločný podnik, dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie,
2.
podiele činností prevádzaných na spoločný podnik vo vzťahu k obratu podľa bodu 1,
3.
podieloch na trhu účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vytvorili spoločný podnik, ku dňu oznámenia koncentrácie,
b)
odôvodnenie, prečo vytvorenie spoločného podniku vedie alebo nevedie ku koordinácii súťažného správania sa podnikateľov.
(2)
Ak nezostanú dvaja účastníci koncentrácie alebo viacerí účastníci koncentrácie alebo podnikatelia podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vytvorili spoločný podnik, v podstatnej miere pôsobiť na tom istom relevantnom trhu, na ktorom pôsobí nimi vytvorený spoločný podnik, alebo na trhu, ktorý je trhom odbytu, trhom zásobovania alebo úzko súvisiacim trhom vo vzťahu k takémuto relevantnému trhu, informácie o kooperatívnych účinkoch spoločného podniku obsahujú odôvodnenie takéhoto ich konania.
(3)
Informácie o kooperatívnych účinkoch spoločného podniku obsahujú vždy aj odôvodnenie, či koordinácia súťažného správania podnikateľov podľa § 9 ods. 6 zákona nie je v rozpore s § 4 ods. 1 zákona.
§ 11
Dôvody a účinky koncentrácie a ich dopad na súťaž
Dôvody a účinky koncentrácie a ich dopad na súťaž obsahujú
a)
uvedenie dôvodov koncentrácie,
b)
vyhodnotenie alebo vyčíslenie účinkov koncentrácie najmä s ohľadom na úsporu nákladov, zlepšenie vzťahu kvalita – cena, posilnenie konkurenčnej schopnosti na zahraničných trhoch, realizáciu inovácií, vyhodnotenie vplyvu koncentrácie na zamestnanosť a investičné zámery s vyčíslením ich reálnej návratnosti,
c)
analýzu cenového vývoja dotknutého tovaru pred koncentráciou a po koncentrácii a informáciu o predpokladoch udržania súčasnej cenovej úrovne po koncentrácii,
d)
podrobné zhodnotenie alebo vyčíslenie účinkov koncentrácie vo vzťahu k spotrebiteľom, dodávateľom a odberateľom,
e)
odôvodnenie, či účinky koncentrácie nemožno dosiahnuť inak,
f)
odôvodnenie, či koncentrácia vytvára prekážky efektívnej súťaže,
g)
stručnú charakteristiku ďalších podnikateľských zámerov účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b.
§ 12
Podkladová dokumentácia
K oznámeniu koncentrácie treba pripojiť podkladovú dokumentáciu, ktorá obsahuje
a)
všetky dokumenty týkajúce sa koncentrácie, najmä
1.
zmluvu medzi podnikateľmi, na základe ktorej koncentrácia vznikla alebo má vzniknúť, alebo akýkoľvek iný dokument, na základe ktorého koncentrácia vznikla alebo má vzniknúť, v origináli alebo jeho overenú kópiu; úrad môže na žiadosť účastníka koncentrácie, ktorý oznamuje koncentráciu, povoliť predloženie neoverenej kópie,
2.
ak ide o ponuku na prevzatie, kópiu ponuky; ak nie je k dispozícii v čase oznámenia, musí byť predložená bez zbytočného odkladu, najneskôr pred jej odoslaním akcionárom,
3.
stanovy účastníkov koncentrácie a spoločenské zmluvy účastníkov koncentrácie,
4.
originál výpisu z obchodného registra alebo výpisu z iného registra, v ktorom je účastník koncentrácie registrovaný alebo jeho overenú kópiu, nie staršiu ako tri mesiace,
5.
živnostenské oprávnenie účastníkov koncentrácie,
b)
výročné správy účastníkov koncentrácie, účtovné závierky účastníkov koncentrácie za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie; ak boli uložené v registri účtovných závierok,3) je postačujúce uviesť informáciu o tom, že boli takto uložené,
c)
všetky analýzy, správy, štúdie, prehľady alebo iné dokumenty vypracované ktorýmkoľvek členom predstavenstva alebo dozornej rady alebo inou osobou vykonávajúcou obdobné funkcie alebo osobou, ktorej boli také funkcie postúpené alebo nimi bola poverená, alebo valným zhromaždením alebo predložené týmto subjektom, na účely zhodnotenia alebo analyzovania koncentrácie, najmä s ohľadom na súťažné podmienky, na podiely na trhu, na existujúcich konkurentov alebo na potenciálnych konkurentov, na zdôvodnenie koncentrácie, na potenciál rastu predaja alebo na potenciál expanzie na iné tovarové relevantné trhy alebo na iné priestorové relevantné trhy; pri každom z týchto dokumentov, ak to nie je obsiahnuté v dokumente samotnom, dátum vypracovania, meno a pozíciu každého jednotlivca, ktorý vypracoval každý jednotlivý dokument.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 13
Ak koncentrácia vznikla podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona, náležitosti oznámenia koncentrácie za podnikateľa prepojeného podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) s podnikateľom alebo s časťou podnikateľa, nad ktorým sa získava priama kontrola alebo nepriama kontrola, ak takýto podnikateľ nie je predmetom koncentrácie, sa od účastníka koncentrácie nevyžadujú.
§ 14
Ak je oznámenie koncentrácie podané účastníkom koncentrácie pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky neúplné, postupuje sa podľa doterajších predpisov.
§ 15
Zrušuje sa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 268/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie.
§ 16
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2009.
Danica Paroulková v. r.
Príloha k vyhláške č. 204/2009 Z. z.
Čestné vyhlásenie
2)
Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) v platnom znení (Ú. v. EÚ L 24, 29. 1. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 08/zv. 003).
3)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.