205/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že boli prijaté zmeny a doplnky príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška č. 64/1987 Zb., oznámenie č. 243/1996 Z. z., oznámenie č. 444/2005 Z. z. a oznámenie č. 60/2007 Z. z.).
Zmeny a doplnky príloh A a B nadobudli podľa depozitárskeho oznámenia č. C.N.749.2008.TREATIES-3 z 13. októbra 2008 platnosť 1. januára 2009 v súlade s článkom 14 ods. 3.
V ten istý deň, t. j. 1. januára 2009, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnkov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.