21/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. januára 2009,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 7, § 31a ods. 4, § 35 ods.12 a § 35e ods. 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Ročná správa o výsledkoch následných finančných kontrol obsahuje
a)
názov, identifikačné číslo a sídlo ústredného orgánu,1) ktorý predkladá ročnú správu o výsledkoch následných finančných kontrol,
b)
celkový počet vykonaných následných finančných kontrol,
c)
počet následných finančných kontrol vykonaných v spolupráci s inými kontrolnými orgánmi s uvedením názvu iného kontrolného orgánu,
d)
názov a sídlo kontrolovaného subjektu, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a miesto podnikania kontrolovaného subjektu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kontrolovaného subjektu, ak ide o fyzickú osobu,
e)
stručný opis jednotlivých kontrolných zistení s uvedením označenia porušených ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, celkovej sumy kontrolovaných verejných prostriedkov, finančného vyčíslenia kontrolného zistenia a jeho dôsledkov na hospodárenie s verejnými prostriedkami, ak je to možné vzhľadom na povahu kontrolného zistenia; podrobnejšie sa uvádzajú tieto kontrolné zistenia:
1.
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kontroly, ak mala byť vykonaná, alebo nedodržanie ustanoveného postupu pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kontroly,
2.
nesplnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prijatých na základe kontrolných zistení predchádzajúcich následných finančných kontrol,
3.
porušenie finančnej disciplíny2) vrátane uložených sankcií,
4.
kontrolné zistenia oznámené orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,3)
5.
porušenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku štátu a pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,4)
6.
kontrolné zistenia neuvedené v prvom až piatom bode týkajúce sa nedostatkov, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie kontrolovaného subjektu s verejnými prostriedkami,
f)
opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku,
g)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu ústredného orgánu, že údaje uvedené v ročnej správe o výsledkoch následných finančných kontrol sú pravdivé, úplné a preukázateľné,
h)
dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy o výsledkoch následných finančných kontrol,
i)
meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca ústredného orgánu, ktorý ročnú správu o výsledkoch následných finančných kontrol vypracoval,
j)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu ústredného orgánu,
k)
odtlačok pečiatky ústredného orgánu.
(2)
V ročnej správe o výsledkoch následných finančných kontrol sa uvádzajú kontrolné zistenia preukázané následnými finančnými kontrolami skončenými v kalendárnom roku, za ktorý sa ročná správa o výsledkoch následných finančných kontrol vypracovala.
(3)
Údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v ročnej správe o výsledkoch následných finančných kontrol toho ústredného orgánu, ktorého vedúci vydal písomné poverenie na vykonanie následnej finančnej kontroly.
(4)
Súčasťou ročnej správy o výsledkoch následných finančných kontrol je výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Ročná správa o činnosti nezávislej vnútornej organizačnej jednotky zloženej z vnútorných audítorov (ďalej len „útvar vnútorného auditu“) obsahuje
a)
názov útvaru vnútorného auditu, ktorý predkladá ročnú správu o činnosti útvaru vnútorného auditu,
b)
počet vykonaných jednotlivých vnútorných auditov (ďalej len „audítorská akcia“) v auditovaných subjektoch vrátane zamerania audítorskej akcie,
c)
metódy a postupy použité pri vykonávaní audítorskej akcie,
d)
počet audítorských akcií vykonaných v súčinnosti s iným ústredným orgánom s uvedením názvu iného ústredného orgánu,
e)
názov, identifikačné číslo a sídlo auditovaného subjektu,
f)
stručný opis jednotlivých zistení nepriaznivo ovplyvňujúcich činnosť auditovaného subjektu s uvedením
1.
identifikovaných nedostatkov, ktoré vzhľadom na svoju povahu a rozsah môžu závažným spôsobom narušiť činnosť auditovaného subjektu, vrátane nedostatkov vnútorného kontrolného systému,
2.
porušení finančnej disciplíny,2)
3.
nedostatkov oznámených orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,3)
4.
porušení povinností podľa osobitných predpisov, najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku štátu a pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,4)
5.
nesplnení odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov navrhnutých na základe zistení predchádzajúcich audítorských akcií,
6.
zistení neuvedených v prvom až piatom bode týkajúcich sa nedostatkov, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie auditovaného subjektu s verejnými prostriedkami,
g)
odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov,
h)
vyhlásenie vedúceho útvaru vnútorného auditu, že údaje uvedené v ročnej správe o činnosti útvaru vnútorného auditu sú pravdivé, úplné a preukázateľné,
i)
dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy o činnosti útvaru vnútorného auditu,
j)
meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca útvaru vnútorného auditu, ktorý ročnú správu o činnosti útvaru vnútorného auditu vypracoval,
k)
meno, priezvisko a podpis vedúceho útvaru vnútorného auditu.
(2)
V ročnej správe o činnosti útvaru vnútorného auditu sa uvádzajú zistenia identifikované audítorskými akciami skončenými v kalendárnom roku, za ktorý sa ročná správa o činnosti útvaru vnútorného auditu vypracovala.
(3)
Údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v ročnej správe o činnosti útvaru vnútorného auditu toho ústredného orgánu, ktorého vedúci schválil program audítorskej akcie.
(4)
Súčasťou ročnej správy o činnosti útvaru vnútorného auditu je výkaz o činnosti útvaru vnútorného auditu vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.
§ 3
(1)
Ročná správa o činnosti samostatného zamestnanca ústredného orgánu vykonávajúceho vnútorný audit (ďalej len „vnútorný audítor“) obsahuje
a)
meno a priezvisko samostatného vnútorného audítora, ktorý predkladá ročnú správu o činnosti samostatného vnútorného audítora,
b)
počet vykonaných audítorských akcií v auditovaných subjektoch vrátane zamerania audítorskej akcie,
c)
metódy a postupy použité pri vykonávaní audítorskej akcie,
d)
počet audítorských akcií vykonaných v súčinnosti s iným ústredným orgánom s uvedením názvu iného ústredného orgánu,
e)
názov, identifikačné číslo a sídlo auditovaného subjektu,
f)
stručný opis jednotlivých zistení nepriaznivo ovplyvňujúcich činnosť auditovaného subjektu s uvedením
1.
identifikovaných nedostatkov, ktoré vzhľadom na svoju povahu a rozsah môžu závažným spôsobom narušiť činnosť auditovaného subjektu, vrátane nedostatkov vnútorného kontrolného systému,
2.
porušení finančnej disciplíny,2)
3.
nedostatkov oznámených orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,3)
4.
porušení povinností podľa osobitných predpisov, najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku štátu a pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,4)
5.
nesplnení odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov navrhnutých na základe zistení predchádzajúcich audítorských akcií,
6.
zistení neuvedených v prvom až piatom bode týkajúcich sa nedostatkov, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie auditovaného subjektu s verejnými prostriedkami,
g)
odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov,
h)
vyhlásenie samostatného vnútorného audítora, že údaje uvedené v ročnej správe o činnosti samostatného vnútorného audítora sú pravdivé, úplné a preukázateľné,
i)
dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy o činnosti samostatného vnútorného audítora,
j)
meno, priezvisko a podpis samostatného vnútorného audítora, ktorý ročnú správu o činnosti samostatného vnútorného audítora vypracoval.
(2)
V ročnej správe o činnosti samostatného vnútorného audítora sa uvádzajú zistenia identifikované audítorskými akciami skončenými v kalendárnom roku, za ktorý sa ročná správa o činnosti samostatného vnútorného audítora vypracovala.
(3)
Údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v ročnej správe o činnosti samostatného vnútorného audítora toho ústredného orgánu, ktorého vedúci schválil program audítorskej akcie.
(4)
Súčasťou ročnej správy o činnosti samostatného vnútorného audítora je výkaz o činnosti samostatného vnútorného audítora vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
§ 4
(1)
Ročná správa o výsledkoch vládneho auditu obsahuje
a)
názov, identifikačné číslo a sídlo auditujúceho orgánu,
b)
počet vykonaných vládnych auditov,
c)
počet vládnych auditov, na ktorých sa auditujúci orgán podieľal s iným auditujúcim orgánom s uvedením názvu iného auditujúceho orgánu,
d)
názov a sídlo auditovanej osoby, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a miesto podnikania auditovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu auditovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu,
e)
stručný opis jednotlivých nedostatkov s uvedením označenia porušených ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, celkovej sumy overovaných verejných prostriedkov, finančného vyčíslenia zisteného nedostatku a jeho dôsledkov na hospodárenie s verejnými prostriedkami, ak je to možné vzhľadom na povahu zisteného nedostatku; v ročnej správe o výsledkoch vládneho auditu sa uvádzajú tieto nedostatky:
1.
porušenie finančnej disciplíny2) vrátane uložených sankcií,
2.
nedostatky vnútorného kontrolného systému,
3.
nedostatky oznámené orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,3)
4.
porušenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku štátu a pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,4)
5.
nedostatky neuvedené v prvom až štvrtom bode, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie auditovanej osoby s verejnými prostriedkami,
f)
odporúčania na zlepšenie finančného riadenia a iných činností vykonávaných auditovanou osobou,
g)
opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku a termín ich splnenia,
h)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu auditujúceho orgánu, že údaje uvedené v ročnej správe o výsledkoch vládneho auditu sú pravdivé, úplné a preukázateľné,
i)
dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy o výsledkoch vládneho auditu,
j)
meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca auditujúceho orgánu, ktorý ročnú správu o výsledkoch vládneho auditu vypracoval,
k)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu auditujúceho orgánu,
l)
odtlačok pečiatky auditujúceho orgánu.
(2)
V ročnej správe o výsledkoch vládneho auditu sa uvádzajú zistenia preukázané vládnymi auditmi skončenými v kalendárnom roku, za ktorý sa ročná správa o výsledkoch vládneho auditu vypracovala.
(3)
Údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v ročnej správe o výsledkoch vládneho auditu toho ústredného orgánu, ktorého vedúci vydal písomné poverenie na vykonanie vládneho auditu.
(4)
Súčasťou ročnej správy o výsledkoch vládneho auditu je výkaz o výsledkoch vládneho auditu vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
§ 5
Správa o výsledku audítorskej akcie (ďalej len „audítorská správa“) obsahuje
a)
názov a sídlo ústredného orgánu, ktorého samostatný vnútorný audítor alebo útvar vnútorného auditu vykonal audítorskú akciu s uvedením jej poradového čísla v príslušnom kalendárnom roku,
b)
názov, identifikačné číslo a sídlo auditovaného subjektu,
c)
predmet audítorskej akcie,
d)
obdobie, ktoré sa audítorskou akciou hodnotilo,
e)
stručné zhrnutie výsledku audítorskej akcie s uvedením
1.
zistených nedostatkov, ktoré vzhľadom na svoju povahu a rozsah môžu závažným spôsobom narušiť činnosť auditovaného subjektu,
2.
odporúčaní pre auditovaný subjekt na odstránenie zistených nedostatkov podľa prvého bodu,
3.
odôvodnenia nevyhnutnosti zohľadnenia odporúčaní podľa druhého bodu a s uvedením možných dôsledkov ich nezohľadnenia,
f)
podrobný opis všetkých zistených nedostatkov a odporúčaní pre auditovaný subjekt na odstránenie zistených nedostatkov, odporúčaní na zdokonalenie vnútorného kontrolného systému a na predchádzanie alebo zmiernenie rizík,
g)
dátum a miesto vyhotovenia audítorskej správy,
h)
meno, priezvisko a podpis vnútorného audítora, ktorý audítorskú správu vypracoval.
§ 6
Na obsah audítorskej správy z audítorskej akcie začatej pred 1. februárom 2009 sa vzťahuje doterajší predpis.
§ 7
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 738/2004 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 286/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu ročnej správy o činnosti vnútorného audítora a o vykonávaní vnútorného auditu.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Ján Počiatek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 21/2009 Z. z.
VZOR
VÝKAZ O VÝSLEDKOCH NÁSLEDNÝCH FINANČNÝCH KONTROL ZA ROK
Príloha č. 2 k vyhláške č. 21/2009 Z. z.
VZOR
VÝKAZ O ČINNOSTI ÚTVARU VNÚTORNÉHO AUDITU ZA ROK
Príloha č. 3 k vyhláške č. 21/2009 Z. z.
VZOR
VÝKAZ O VÝSLEDKOCH ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO VNÚTORNÉHO AUDÍTORA ZA ROK
Príloha č. 4 k vyhláške č. 21/2009 Z. z.
VZOR
VÝKAZ O VÝSLEDKOCH VLÁDNEHO AUDITU ZA ROK
1)
§ 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
2)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z.
4)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.