211/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. októbra 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení (oznámenie č. 53/2002 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 649 z 5. decembra 2007 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 22. januára 2008.
Dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2009 v súlade s článkom 3 ods. 1.
K oznámeniu č. 211/2009 Z. z.
DOHODA
medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení
Slovenská republika a Ukrajina v snahe zlepšiť vzájomné vzťahy v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sú upravené v Zmluve medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení podpísanej v Bratislave 5. decembra 2000 (ďalej len „zmluva“) sa dohodli takto:
1.
Článok 20 ods. 2 zmluvy znie:
„(2)
Prevody platieb sa uskutočňujú vo voľne zameniteľnej mene na základe platobných dohôd platných medzi zmluvnými stranami v čase prevodu.“.
2.
V článku 23 zmluvy odseky 3 až 6 znejú:
„(3)
Doby zabezpečenia (poistenia) získané podľa právnych predpisov zmluvných strán do 31. decembra 2001 sa považujú za doby zabezpečenia (poistenia) tej zmluvnej strany, na ktorej území mal občan k tomuto dňu trvalý pobyt.
(4)
Na žiadosť občana alebo oprávnenej osoby sa peňažné dávky prepočítajú podľa odseku 3 tohto článku.
(5)
Prepočet peňažných dávok podľa odseku 4 tohto článku možno vykonať najviac tri roky spätne, najskôr však odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.
(6)
Ak suma peňažných dávok prepočítaná podľa odseku 3 tohto článku bude nižšia ako suma doteraz vyplácaných dávok ku dňu prepočítania, budú sa naďalej vyplácať doteraz vyplácané peňažné dávky.“.
3.
(1) Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, ktorá sa týmto mení a dopĺňa.
(2)
Táto dohoda podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Kyjeve.
(3)
Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny.
Dané v Bratislave 11. októbra 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:

Viera Tomanová v. r.

Za Ukrajinu:

Arseniy Yatsenyuk v. r.