212/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal
rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. mája 2009, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 (oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.
Rozhodnutím sa mení definícia maloobchodného trhu č. 1 – prístup k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov a maloobchodný trh č. 2 sa vypúšťa.
Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.
Rozhodnutie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 4/2009 a možno doň nahliadnuť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.