215/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

215
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2009,
ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín,1) ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ktorým hrozí genetická erózia,
b)
požiadavky na uvádzanie osiva a sadiva druhov a odrôd podľa písmena a) na trh,
c)
výnimky na registráciu druhov a odrôd zelenín, ktoré sa tradične pestovali v určitých oblastiach a regiónoch a ktorým hrozí genetická erózia (ďalej len „odroda na zachovanie“),
d)
výnimky na registráciu odrôd zelenín, ktoré nemajú významnú hodnotu pre komerčné pestovanie plodín, ale sú vyšľachtené na pestovanie v určitých podmienkach (ďalej len „odroda vyšľachtená na pestovanie v určitých podmienkach“),
e)
požiadavky na uvádzanie osiva odrôd podľa písmen c) a d) na trh,
f)
požiadavky na uvádzanie zmesi osiva krmovín určenej na zachovanie prírodného prostredia (ďalej len „zmes na zachovanie“) na trh.
(2)
Ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak, uplatňujú sa požiadavky ustanovené v osobitných predpisoch2) pre príslušný druh poľných plodín pestovaných rastlín a zelenín.2a)
(3)
Ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak, na zmes na zachovanie sa uplatňujú požiadavky ustanovené v osobitnom predpise.2b)
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
ochranou in situ ochrana genetického materiálu v jeho prirodzenom prostredí a pri vyšľachtených rastlinných druhoch v pestovateľskom prostredí, v ktorom boli vyvinuté ich osobitné vlastnosti,
b)
genetickou eróziou postupná strata genetickej rôznorodosti medzi populáciami alebo odrodami toho istého druhu alebo v rámci nich alebo zníženie genetického základu druhov v dôsledku ľudského zásahu alebo zmeny životného prostredia,
c)
druhom skupina populácií alebo klonov rastlinných druhov, ktoré sú prirodzene prispôsobené podmienkam životného prostredia vo svojej oblasti,
d)
osivom osivo olejnín a priadnych rastlín, obilnín, krmovín, riep, zelenín a sadivo zemiakov, ak nie je výslovne vylúčené,
e)
dodávateľom ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v príslušnej evidencii,
f)
zdrojovou oblasťou chránené územie a jeho ochranné pásmo podľa osobitného predpisu,2c)
g)
miestom zberu časť zdrojovej oblasti, v ktorej sa osivo zozbieralo,
h)
priamo zbieranou zmesou zmes osiva, ktorá sa uvádza na trh ako zozbieraná na mieste zberu s čistením alebo bez čistenia,
i)
zmesou jednotlivo pestovaných druhov plodín zmes osiva druhov rastlín vypestovaných jednotlivo mimo miesta zberu z osiva zozbieraného na mieste zberu, ktorá sa skladá z rodov, druhov alebo poddruhov rastlín typických pre biotop na mieste zberu.
(2)
Zmesi osiva podľa odseku 1 písm. h) a i), ktoré sa uvádzajú na trh na účely zachovania prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov, sú zmesou na zachovanie.
§ 3
Podmienky registrácie odrody na zachovanie a odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach
(1)
O registrácii odrody na zachovanie môže Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) rozhodnúť, ak odroda spĺňa tieto podmienky:
a)
má význam z hľadiska zachovania genetických zdrojov rastlín,
b)
je odlišná,
c)
je stála,
d)
je dostatočne vyrovnaná,
e)
má názov, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,3)
f)
má zabezpečené udržiavacie šľachtenie v oblasti pôvodu.
(2)
O registrácii odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach môže kontrolný ústav rozhodnúť, ak nepredstavuje významnú hodnotu pre komerčné pestovanie plodín a ak spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. b) až e).
(3)
Na účely určenia odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti sa uplatňujú požiadavky na vykonávanie odrodových skúšok uvedené v technických dotazníkoch týkajúcich sa protokolov Úradu spoločenstva pre odrody rastlín a metodík Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín.4) Ak sa vyrovnanosť určuje na základe odchylných typov, uplatňuje sa populačný štandard 10 % a hladina pravdepodobnosti najmenej 90 %.
(4)
Žiadateľ o registráciu odrody na zachovanie je povinný kontrolnému ústavu
a)
podať žiadosť s vyznačením, že ide o odrodu na zachovanie,
b)
doložiť technický dotazník,5)
c)
poskytnúť bezplatne osivo v množstve, kvalite a v termíne, ktorý mu určí kontrolný ústav,
d)
doložiť doklad od orgánu ochrany genetických zdrojov rastlín,6) že ide o odrodu na zachovanie, a jej oblasť pôvodu,
e)
uhradiť náklady za odrodové skúšky a registráciu odrody.
(5)
Žiadateľ o registráciu odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach je povinný kontrolnému ústavu podať žiadosť s vyznačením, že ide o odrodu vyšľachtenú na pestovanie v určitých podmienkach, a splniť povinnosti podľa odseku 4 písm. b), c) a e).
(6)
Pri registrácii odrody na zachovanie a odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach kontrolný ústav zohľadní konkrétne vlastnosti odrody, závery neoficiálnych testov, ktorých výsledkom je podrobný opis odrody, a poznatky získané z praktických skúseností s pestovaním, reprodukciou a využívaním odrody od žiadateľa. Ak sú závery neoficiálnych testov dostatočné, vykonanie odrodových skúšok na registráciu odrody na zachovanie a odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach sa nevyžaduje.
§ 4
Zápis odrody na zachovanie do Štátnej odrodovej knihy
(1)
Ak odroda alebo druh spĺňa podmienky registrácie uvedené v § 3 ods. 1, zapíše sa do Štátnej odrodovej knihy7) ako odroda na zachovanie.
(2)
Registrovaná odroda na zachovanie sa v listine registrovaných odrôd zreteľne označí ako odroda na zachovanie s vymedzením oblastí jej pôvodu.
(3)
Odroda na zachovanie môže byť zapísaná v Štátnej odrodovej knihe s viac ako jedným názvom, ak sú uvedené názvy z historického hľadiska známe.
(4)
Odroda na zachovanie sa do Štátnej odrodovej knihy nezapíše, ak je
a)
v spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov8) už uvedená ako iná odroda ako odroda na zachovanie alebo bola z týchto katalógov vyňatá počas posledných dvoch rokov alebo posledných dvoch rokov od uplynutia lehoty stanovenej podľa osobitného predpisu,9)
b)
právne chránená alebo je podaná prihláška na právnu ochranu.10)
(5)
Kontrolný ústav zapíše odrodu na zachovanie u druhov zelenín ako odrodu, ktorej osivo môže byť uvádzané na trh ako
a)
certifikované osivo odrody na zachovanie alebo overené štandardné osivo odrody na zachovanie,
b)
len overené štandardné osivo odrody na zachovanie.
(6)
Odseky 1 až 4 sa primerane vzťahujú na zápis odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach do Štátnej odrodovej knihy.
(7)
Kontrolný ústav zapíše odrodu vyšľachtenú na pestovanie v určitých podmienkach ako odrodu, ktorej osivo môže byť overené a uvádzané na trh ako štandardné osivo odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach.
Podmienky uvádzania zmesi na zachovanie na trh
§ 4a
(1)
Zmes na zachovanie môže obsahovať osivá krmovín podľa osobitného predpisu2b) a osivá iných druhov rastlín.
(2)
Na osivo odrody na zachovanie, ktoré je zložkou zmesi na zachovanie, sa vzťahujú požiadavky podľa § 6, 6a, 8 a 9 ods. 1 až 5.
(3)
Kontrolný ústav na žiadosť dodávateľa povolí uvádzanie zmesi na zachovanie na trh, ak zmes na zachovanie spĺňa požiadavky podľa § 4b a 4c.
(4)
Dodávateľ podáva žiadosť podľa odseku 3 kontrolnému ústavu, pričom v nej uvedie
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu dodávateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo dodávateľa, ak ide o právnickú osobu,
b)
údaj, či ide o osivo podľa § 2 ods. 1 písm. h) alebo i),
c)
hmotnostný percentuálny podiel zložiek druhov alebo poddruhov rastlín; ak ide o priamo zbieranú zmes, uvádza sa aspoň hmotnostný percentuálny podiel zložiek druhov alebo poddruhov typických pre biotop na mieste zberu a dôležitých na zachovanie prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov,
d)
ak ide o zmes jednotlivo pestovaných druhov plodín, údaje o klíčivosti osiva krmovín a údaj, ktoré osivo krmovín nespĺňa požiadavky na klíčivosť podľa osobitného predpisu,10a)
e)
zdrojovú oblasť,
f)
miesto zberu, a ak ide o zmes jednotlivo pestovaných druhov plodín, aj miesto vypestovania rastlín,
g)
typ biotopu na mieste zberu,
h)
rok zberu,
i)
množstvo zmesi na zachovanie, na ktoré sa žiadosť vzťahuje,
j)
údaje potrebné na overenie plnenia požiadaviek podľa § 4b a 4c.
(5)
Kontrolný ústav v povolení podľa odseku 3 uvedie
a)
údaje podľa odseku 4 písm. a) až h),
b)
množstvo zmesi, na ktoré sa povolenie vzťahuje,
c)
vymedzenie oblasti, s ktorou je zmes na zachovanie prirodzene spojená (ďalej len „oblasť prirodzeného pôvodu“),
d)
obmedzenie uvádzania na trh v oblasti prirodzeného pôvodu.
§ 4b
(1)
Osivo zmesi na zachovanie, ktorá je priamo zbieranou zmesou, musí byť zozbierané vo svojej zdrojovej oblasti na mieste zberu, ktoré nebolo osiate 40 rokov pred dňom podania žiadosti dodávateľa podľa § 4a ods. 4.
(2)
Percentuálny podiel druhov alebo poddruhov, ktoré sú typické pre biotop na mieste zberu a sú dôležité na zachovanie prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov, v zmesi na zachovanie, ktorá je priamo zbieranou zmesou, musí byť primeraný účelu obnovy biotopu na mieste zberu.
(3)
Zmes na zachovanie, ktorá je priamo zbieranou zmesou, nesmie obsahovať
a)
viac ako 1 % hmotnosti osiva druhov a poddruhov rastlín, ktoré nie sú zložkami zmesi podľa odseku 2,
b)
osivo druhov Avena fatua, Avena sterilis a rodu Cuscuta spp.,
c)
viac ako 0,05 % hmotnosti osiva druhov rodu Rumex spp. okrem druhov Rumex acetosella a Rumex maritimus.
(4)
Klíčivosť zložiek zmesi podľa odseku 2 musí byť dostatočná na obnovu biotopu na mieste zberu.
(5)
Kontrolný ústav vykonáva vizuálne kontroly na účely plnenia požiadaviek podľa odsekov 2 a 3 počas obdobia rastu na plánovanom mieste zberu priamo zbieranej zmesi a o vizuálnej kontrole vypracuje záznam.
§ 4c
(1)
Osivo zmesi na zachovanie, ktorá je zmesou jednotlivo pestovaných druhov plodín, musí pochádzať z rastlín vypestovaných z osiva zozbieraného vo svojej zdrojovej oblasti na mieste zberu, ktoré nebolo osiate 40 rokov pred dňom podania žiadosti dodávateľa podľa § 4a ods. 4.
(2)
Osivo zmesi na zachovanie, ktorá je zmesou jednotlivo pestovaných druhov plodín, musí byť osivom druhov alebo poddruhov, ktoré sú typické pre biotop na mieste zberu a ktoré sú dôležité na zachovanie prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov.
(3)
Osivá krmovín podľa osobitného predpisu,1) ktoré sú zložkami zmesi na zachovanie, ktorá je zmesou jednotlivo pestovaných druhov plodín, musia pred zmiešaním spĺňať požiadavky na obchodné osivo uvedené v osobitnom predpise.10a)
(4)
Kontrolný ústav po podaní žiadosti podľa § 4a ods. 4 zisťuje plnenie požiadaviek podľa odsekov 2 a 3 na základe skúšky vykonanej úradne alebo pod úradným dohľadom podľa medzinárodných metód, alebo ak také metódy neexistujú, inými vhodnými metódami. Na účely tejto skúšky sa odoberajú vzorky z homogénnych dávok podľa požiadaviek na hmotnosť dávky a hmotnosť vzorky ustanovených v osobitnom predpise.10b)
(5)
Osivo zmesi na zachovanie, ktorá je zmesou jednotlivo pestovaných druhov plodín, možno získavať z rastlín vypestovaných najviac v piatich generáciách.
§ 5
Oblasť pôvodu a oblasť prirodzeného pôvodu
(1)
Súčasťou zápisu odrody na zachovanie je aj vymedzenie oblasti alebo oblastí, v ktorých sa odroda z historického hľadiska pestovala a kde sa prirodzene prispôsobila (ďalej len „oblasť pôvodu“), na základe informácie od orgánov ochrany genetických zdrojov rastlín.6)
(2)
Oblasť prirodzeného pôvodu kontrolný ústav vymedzí podľa informácie od orgánov ochrany genetických zdrojov rastlín.
(3)
Ak sa oblasť pôvodu odrody na zachovanie alebo oblasť prirodzeného pôvodu zmesi na zachovanie nachádza aj v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“), určí sa oblasť pôvodu odrody na zachovanie alebo oblasť prirodzeného pôvodu zmesi na zachovanie spoločnou dohodou dotknutých členských štátov.
(4)
O ustanovení oblasti pôvodu odrody na zachovanie podľa odseku 1 informuje Komisiu európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) kontrolný ústav.
§ 6
Uznávanie osiva
(1)
Osivo odrody na zachovanie sa môže uvádzať na trh, ak spĺňa požiadavky na uznávanie certifikovaného osiva ustanovené v osobitných predpisoch2) pre príslušný druh poľných plodín pestovaných rastlín a zelenín.1)
(2)
Osivo pochádza z osiva vyprodukovaného podľa ustanovených postupov na udržiavanie odrody na zachovanie.
(3)
Osivo, okrem osiva ryže siatej Oryza sativa, musí spĺňať požiadavky na uznávanie certifikovaného osiva podľa osobitných predpisov11) s výnimkou požiadaviek týkajúcich sa minimálnej odrodovej čistoty a požiadaviek na vykonávanie skúšok úradne alebo pod úradným dohľadom.
(4)
Osivo Oryza sativa musí spĺňať požiadavky na uznávanie certifikovaného osiva druhej generácie12) s výnimkou požiadaviek týkajúcich sa minimálnej odrodovej čistoty a požiadaviek na vykonávanie skúšok úradne alebo pod úradným dohľadom.
(5)
Sadivo zemiakov na zachovanie môže byť uznané, aj keď nespĺňa požiadavky osobitných predpisov.13)
(6)
Osivo odrody na zachovanie musí mať dostatočnú odrodovú čistotu.
§ 6a
Overovanie osiva
Osivo odrody na zachovanie a osivo odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach sa môže overovať a uvádzať na trh ako štandardné osivo, ak spĺňa požiadavky na príslušný druh zelenín ustanovené v osobitných predpisoch,2a) okrem požiadaviek týkajúcich sa minimálnej odrodovej čistoty, a ak má dostatočnú odrodovú čistotu.
§ 7
Oblasť produkcie osiva
(1)
Produkovať osivo odrody na zachovanie možno len v oblasti pôvodu. Ak podmienky na uznávanie podľa § 6 ods. 3 nemôžu byť v tej oblasti splnené, môžu byť určené dodatočné oblasti na produkciu osiva, pričom sa zohľadnia informácie od orgánov ochrany genetických zdrojov rastlín.6) Osivo vyprodukované v týchto dodatočných oblastiach na produkciu osiva však môže byť použité iba v oblastiach pôvodu.
(2)
O dodatočných oblastiach, v ktorých kontrolný ústav uvažuje schváliť produkciu osiva podľa odseku 1, informuje Komisiu a zodpovedné orgány iných členských štátov.
(3)
Kontrolný ústav schváli dodatočnú oblasť produkcie osiva, ak Komisia ani zodpovedné orgány iných členských štátov v lehote 20 pracovných dní od doručenia informácie podľa odseku 2 nepožiadajú o postúpenie veci Stálemu výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo.
(4)
Osivo zmesi na zachovanie možno zbierať len v zdrojovej oblasti, ktorá sa nachádza v oblasti prirodzeného pôvodu.
§ 8
Skúšanie osiva
(1)
Osivo odrody na zachovanie musí spĺňať požiadavky na uznávanie podľa § 6 alebo požiadavky na overovanie podľa § 6a a osivo odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach musí spĺňať požiadavky na overovanie podľa § 6a na základe skúšok vykonaných podľa medzinárodných metód alebo ak takéto metódy neexistujú, inými vhodnými metódami.
(2)
Na účely skúšky osiva odrody podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky z homogénnych dávok podľa požiadaviek na hmotnosť dávky a hmotnosť vzorky ustanovených v osobitných predpisoch.14)
§ 9
Podmienky uvádzania na trh
(1)
Osivo odrody na zachovanie môže dodávateľ uviesť na trh len v oblasti pôvodu, ak je vyprodukované v oblasti pôvodu alebo v oblasti uvedenej v § 7.
(2)
Osivo odrody na zachovanie môže dodávateľ na základe výnimky uvádzať na trh aj v ďalších oblastiach, ak tieto oblasti sú porovnateľné s oblasťami pôvodu, ak ide o prírodné a poloprírodné prostredie tejto odrody; podmienkou je produkcia väčšieho množstva osiva ako množstva osiva ustanoveného v § 10, ktoré sa rezervuje na zachovanie odrody v oblasti pôvodu.
(3)
O zámere umiestňovať osivo na zachovanie odrody na trh do inej oblasti ako oblasti pôvodu informuje kontrolný ústav Komisiu a ostatné členské štáty.
(4)
Pri schválení ďalších oblastí na produkciu osiva podľa § 7 sa výnimka podľa odseku 2 neuplatňuje.
(5)
Zmes na zachovanie môže dodávateľ uvádzať na trh len v oblasti prirodzeného pôvodu.
(6)
Dodávateľ, ktorý osivo odrody na zachovanie alebo osivo odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach uvádza na trh v oblasti pôvodu odrody, a dodávateľ, ktorý uvádza na trh zmes na zachovanie, je povinný predložiť kontrolnému ústavu správu o množstve osiva každej odrody na zachovanie, každej odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach a každej zmesi na zachovanie, ktoré uviedol na trh, za každú pestovateľskú sezónu.
(7)
Kontrolný ústav oznamuje Komisii a iným členským štátom údaje podľa odseku 6, ak o to požiadajú.
§ 10
Obmedzenia týkajúce sa množstva
(1)
Uvádzať na trh osivo odrody na zachovanie je možné len v množstve, ktoré neprekračuje 0,5 % osiva rovnakého druhu počas jednej pestovateľskej sezóny, alebo v množstve, ktoré je potrebné na výsev 100 ha, podľa toho, ktoré množstvo je väčšie.
(2)
Pri druhoch Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus a Helianthus annuus množstvo uvedené na trh nesmie prekročiť 0,3 % alebo množstvo, ktoré je potrebné na výsev 100 ha, podľa toho, ktoré množstvo je väčšie.
(3)
Kontrolný ústav povolí uvádzať na trh také množstvo osiva odrôd na zachovanie jedného druhu poľných plodín, ktoré neprekročí 10 % osiva daného druhu používaného ročne; ak je toto množstvo osiva nižšie, ako je potrebné na výsev 100 ha, kontrolný ústav povolí v súčte také množstvo daného druhu, ktoré je potrebné na výsev 100 ha.
(4)
Kontrolný ústav povolí uvádzať na trh ročne najviac také množstvo osiva zelenín z každej odrody na zachovanie, ktoré neprekročí množstvo osiva potrebné na produkciu zeleniny na rozlohe ustanovenej pre jednotlivé druhy zelenín v prílohe č. 1.
(5)
Kontrolný ústav povolí uvádzať na trh osivo odrôd vyšľachtených na pestovanie v určitých podmienkach len v malých baleniach, ktorých hmotnosť neprekročí maximálnu čistú hmotnosť podľa prílohy č. 2.
(6)
Kontrolný ústav povolí uvádzať na trh ročne osivo zmesi na zachovanie najviac s hmotnosťou, ktorá neprekročí 5 % celkovej hmotnosti všetkých zmesí osív krmovín, ktoré boli v príslušnom roku uvedené na trh podľa osobitného predpisu.14a)
§ 11
Uplatňovanie obmedzení týkajúcich sa množstva
(1)
Dodávateľ pred začiatkom každej pestovateľskej sezóny oznamuje kontrolnému ústavu
a)
veľkosť a umiestnenie plochy na produkciu osiva odrody na zachovanie,
b)
množstvo osiva zmesi na zachovanie, ktorá je priamo zbieranou zmesou, o ktorej povolenie na uvedenie na trh plánuje požiadať vrátane rozlohy a lokality miest zberu,
c)
množstvo osiva zmesi na zachovanie, ktorá je zmesou jednotlivo pestovaných druhov plodín, o ktorej povolenie na uvedenie na trh plánuje požiadať vrátane rozlohy a lokality miest zberu a rozlohy a lokality pestovania rastlín.
(2)
Ak na základe oznámení podľa odseku 1 kontrolný ústav15) zistí, že množstvá podľa odseku 1 prekračujú množstvá ustanovené v § 10, oznámi každému dodávateľovi množstvo, ktoré môže uviesť na trh počas danej pestovateľskej sezóny.
§ 12
Uzatváranie obalov a kontajnerov
(1)
Osivo sa môže uvádzať na trh len v uzavretých obaloch alebo kontajneroch zabezpečených uzáverom.
(2)
Obaly a kontajnery s osivom musia byť uzavreté takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez poškodenia uzáveru alebo bez zanechania stopy po manipulácii na náveske dodávateľa, na obale alebo na kontajneri.
(3)
Na zabezpečenie uzatvorenia podľa odseku 2 musí uzáver obsahovať aspoň návesku alebo na ňom musí byť umiestnená pečať.
§ 13
Označovanie
(1)
Na obaloch alebo kontajneroch s osivom odrody na zachovanie musí byť umiestnená náveska dodávateľa alebo vytlačené alebo označené oznámenie, ktoré obsahuje
a)
slová „Pravidlá a normy EÚ“,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo právnickej osoby zodpovednej za umiestňovanie návesky alebo jej identifikačnú značku,
c)
rok zapečatenia vyjadrený slovami „uzatvorené (rok)“ alebo, okrem sadiva zemiakov, rok posledného odberu vzoriek na účely poslednej skúšky klíčivosti vyjadrený slovami „odber vzorky (rok)“,
d)
druh,
e)
pomenovanie odrody na zachovanie,
f)
slová „odroda na zachovanie“ pri poľných plodinách a slová „certifikované osivo odrody na zachovanie“ alebo „štandardné osivo odrody na zachovanie“ pri osivách zelenín,
g)
oblasť pôvodu,
h)
oblasť produkcie osiva, ak je rozdielna ako oblasť pôvodu,
i)
referenčné číslo dávky, ktoré uvádza osoba zodpovedná za umiestňovanie návesky,
j)
deklarovanú netto alebo brutto hmotnosť alebo, okrem sadiva zemiakov, vyhlásený počet semien,
k)
v prípade uvádzania hmotnosti a použitia granulovaných pesticídov, látok vo forme peliet alebo iných pevných prídavných látok povahu chemického ošetrenia prídavnej látky a zároveň približný pomer medzi hmotnosťou zhluku čistého osiva a celkovou hmotnosťou okrem sadiva zemiakov.
(2)
Na obale s osivom odrody vyšľachtenej na pestovanie v určitých podmienkach musí byť umiestnená náveska dodávateľa alebo vytlačené oznámenie, ktoré obsahuje údaje podľa odseku 1 okrem písmen f), g) a h), a slová „odroda vyšľachtená na pestovanie v určitých podmienkach“.
(3)
Na obaloch a kontajneroch so zmesou na zachovanie musí byť umiestnená náveska dodávateľa alebo vytlačené oznámenie, ktoré obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. a), b) a i) a
a)
rok uzatvorenia vyjadrený slovami „uzatvorené (rok)“,
b)
údaj, či ide o osivo podľa § 2 ods. 1 písm. h) alebo i),
c)
oblasť prirodzeného pôvodu,
d)
zdrojovú oblasť,
e)
miesto zberu,
f)
biotop na mieste zberu,
g)
slová „zmes na zachovanie osív krmovín určená na použitie v oblasti s rovnakým typom biotopu, ako je na mieste zberu bez zohľadnenia biotických podmienok“,
h)
hmotnostný percentuálny podiel druhov alebo poddruhov; ak ide o priamo zbieranú zmes, uvádza sa aspoň hmotnostný percentuálny podiel zložiek druhov alebo poddruhov typických pre biotop na mieste zberu a dôležitých na zachovanie prírodného prostredia v rámci ochrany genetických zdrojov,
i)
deklarovanú netto alebo brutto hmotnosť,
j)
ak balenie obsahuje granulované pesticídy, látky vo forme peliet alebo iné pevné doplnkové látky, pôvod týchto doplnkových látok a približný pomer medzi hmotnosťou čistého osiva alebo zhlukov čistého osiva a celkovou hmotnosťou,
k)
ak ide o zmes jednotlivo pestovaných druhov plodín, ktorá obsahuje osivo krmovín, údaje o klíčivosti osiva krmovín a údaj, ktoré osivo krmovín nespĺňa požiadavky na klíčivosť podľa osobitného predpisu;10a) ak je počet odrôd krmovín vyšší ako päť, postačuje údaj o ich spoločnej priemernej klíčivosti.
Záverečné ustanovenia
§ 13a
Kontrolný ústav oznamuje Komisii orgány ochrany genetických zdrojov rastlín.6)
§ 14
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 15
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. júna 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 215/2009 Z. z.
Obmedzenia týkajúce sa plochy na pestovanie osiva zelenín odrôd na zachovanie
Botanický názov Maximálna rozloha na pestovanie
osiva pre každú odrodu na zachovanie

[ha]
Allium cepa L. – skupina Cepa
(Cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená)

Brassica oleracea L.
(Kel kučeravý, karfiol, brokolica, kel ružičkový, kel hlávkový, kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená, kaleráb)

Brassica rapa L.
(Kapusta pekinská /čínska, okrúhlica)

Capsicum annuum L.
(Paprika ročná)

Cichorium intybus L.
[Čakanka obyčajná, čakanka obyčajná siata listnatá (šalátová), čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)]

Cucumis melo L.
(Melón cukrový)

Cucurbita maxima Duchesne
(Tekvica obrovská)

Cynara cardunculus L.
(Artičoka kardová, artičoka zeleninová)

Daucus carota L.
(Mrkva obyčajná, mrkva obyčajná kŕmna)

Lactuca sativa L.
(Šalát siaty)

Solanum lycopersicum L.
(Rajčiak jedlý)

Phaseolus vulgaris L.
(Fazuľa záhradná kríčkovitá, fazuľa záhradná tyčová)

Pisum sativum L. (partim)
(Hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý, hrach siaty pravý cukrový)

Vicia faba L. (partim)
(Bôb obyčajný)

40
Allium cepa L. – skupina Aggregatum
(Šalotka)

Allium porrum L.
(Pór pestovaný)

Allium sativum L.
(Cesnak kuchynský)

Beta vulgaris L.
[Repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej, repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)]

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
(Dyňa červená)

Cucumis sativus L.
(Uhorka siata šalátová, uhorka siata nakladačka)
Cucurbita pepo L.
(Tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová)

Foeniculum vulgare Mill.
(Fenikel obyčajný)

Solanum melongena L.
[Ľuľok baklažánový (baklažán)]

Spinacia oleracea L.
(Špenát siaty)

20
Allium fistulosum L.
(Cibuľa zimná)

Allium schoenoprasum L.
[Cesnak pažítkový (pažítka)]

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
(Trebuľka voňavá)

Apium graveolens
L.
(Zeler voňavý stopkový, zeler voňavý buľvový)

Asparagus officinalis L.
[Asparágus lekársky (špargľa)]

Cichorium endivia L.
(Čakanka štrbáková pravá kučeravá, čakanka štrbáková pravá širokolistá)

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
(Petržlen záhradný)

Phaseolus coccineus L.
(Fazuľa šarlátová)

Raphanus sativus L.
[Reďkev siata pravá (reďkovka), reďkev siata čierna]

Rheum rhabarbarum L.
(Rebarbora vlnitá)

Scorzonera hispanica L.
(Hadomor španielsky)

Valerianella locusta (L.) Laterr.
(Valeriánka poľná)

Zea mays L. (partim)
(Kukurica siata cukrová, kukurica siata pukancová)

10
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 215/2009 Z. z.
Maximálna čistá hmotnosť balenia osiva odrôd zelenín vyšľachtených na pestovanie v určitých podmienkach
Botanický názov Maximálna čistá hmotnosť balenia
pre jednotlivé druhy osív odrôd

[g]
Phaseolus coccineus L.
(Fazuľa šarlátová)

Phaseolus vulgaris L.
(Fazuľa záhradná kríčkovitá, fazuľa záhradná tyčová)

Pisum sativum L. (partim)
(Hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý,
hrach siaty pravý cukrový)

Vicia faba L. (partim)
(Bôb obyčajný)

Spinacia oleracea L.
(Špenát siaty)

Zea mays L. (partim)
(Kukurica siata cukrová, kukurica siata pukancová)

250
Allium cepa L. (skupina Cepa, skupina Aggregatum)
(Šalotka, cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená)

Allium fistulosum L.
(Cibuľa zimná)

Allium porrum L.
(Pór pestovaný)

Allium sativum L.
(Cesnak kuchynský)

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
(Trebuľka voňavá)

Beta vulgaris L.
[Repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej, repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)]

Brassica rapa L. (Kapusta pekinská /čínska, okrúhlica)

Cucumis sativus
L.
(Uhorka siata šalátová, uhorka siata nakladačka)

Cucurbita maxima Duchesne L.
(Tekvica obrovská)
Cucurbita pepo L.
[Tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová]

Daucus carota L.
(Mrkva obyčajná, mrkva obyčajná kŕmna)

Lactuca sativa L.
(Šalát siaty)

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
(Petržlen záhradný)

Raphanus sativus L.
[Reďkev siata pravá (reďkovka), reďkev siata čierna]

Scorzonera hispanica L.
(Hadomor španielsky)

Valerianella locusta (L.) Laterr.
(Valeriánka poľná)

25
Allium schoenoprasum L.
[Cesnak pažítkový (pažítka)]

Apium graveolens L.
(Zeler voňavý stopkový, zeler voňavý buľvový)

Asparagus officinalis L.
[Asparágus lekársky (špargľa)]

Brassica oleracea L. (all)
(Kel kučeravý, karfiol, brokolica, kel ružičkový, kel hlávkový, kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená, kaleráb)

Capsicum annuum L.
(Paprika ročná)

Cichorium endivia L.
(Čakanka štrbáková pravá kučeravá, čakanka štrbáková pravá širokolistá)

Cichorium intybus L.
[Čakanka obyčajná, čakanka obyčajná siata listnatá (šalátová), čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)]

Citrullus lanatus
(Thunb.) Matsum. et Nakai
(Dyňa červená)

Cucumis melo L.
(Melón cukrový)

Cynara cardunculus L.
(Artičoka kardová, artičoka zeleninová)

Solanum lycopersicum L.
(Rajčiak jedlý)

Foeniculum vulgare Mill.
(Fenikel obyčajný)

Rheum rhabarbarum L.
(Rebarbora vlnitá)

Solanum melongena L.
[Ľuľok baklažánový (baklažán)]

5
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 215/2009 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Komisie 2008/62/ES z 20. júna 2008, ktorou sa stanovujú určité výnimky pre zápis poľnohospodárskych druhov a odrôd, ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvedenie osiva a sadiva zemiakov týchto druhov a odrôd na trh (Ú. v. EÚ L 162, 21. 6. 2008).
2. Smernica Komisie 2009/145/ES z 26. novembra 2009, ktorou sa stanovujú určité výnimky pre schvaľovanie krajových odrôd a odrôd zeleniny, ktoré sa tradične pestovali v určitých oblastiach a regiónoch a sú ohrozené genetickou eróziou, a odrôd zeleniny, ktoré nemajú vlastnú hodnotu pre komerčné pestovanie plodín, ale sú vyšľachtené na pestovanie v určitých podmienkach, a pre uvádzanie osiva týchto krajových odrôd a odrôd na trh (Ú. v. EÚ L 312, 27. 11. 2009).
3. Smernica Komisie 2010/60/EÚ z 30. augusta 2010, ktorou sa stanovujú určité výnimky, pokiaľ ide o uvádzanie na trh zmesí osiva krmovín určených na zachovanie prírodného prostredia (Ú. v. EÚ L 228, 31. 8. 2010).
4. Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo 7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a smernica Komisie 2009/145/ES, pokiaľ ide o botanický názov rajčiakov (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2013).
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh.
2a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov.
2b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 17 ods. 1 a § 27 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
3)
Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2000 zo 4. mája 2000, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29) v platnom znení.
6)
§ 23 zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.
7)
§ 4 zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
10)
Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín.
Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 16) v platnom znení.
14a)
Rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2004 o podmienkach umiestnenia na trh zmesí osív určených na použitie ako krmovina (2004/371/ES) (Mimoriadne vydanie EÚ, kap. 3/zv. 44).
15)
§ 4 písm. m) zákona č. 597/2006 Z. z. znení zákona č. 467/2008 Z. z.