216/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

216
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová: „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 5, 7, 9, 10, 13 znejú:
„1)
§ 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
2)
§ 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.
3)
§ 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
4)
§ 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
5)
Príloha č. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
7)
§ 6 zákona č. 39/2007 Z. z.
9)
§ 6 ods. 2 písm. j) a § 8 ods. 3 písm. i) zákona č 39/2007 Z. z.
10)
§ 41 ods. 14 zákona č. 39/2007 Z. z.
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny.“.
5.
§ 4 znie:
㤠4
Národné referenčné laboratórium pre vtáčie nákazy zodpovedné za koordináciu diagnostických metód stanovených v tomto nariadení vlády a ich používanie schválenými laboratóriami na území Slovenskej republiky je uvedené v prílohe č. 3 častiach I a II.“.
6.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a zverejnenom hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky“.
7.
V § 20 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
8.
V § 21 sa vypúšťa odsek 3.
9.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
10.
§ 24 a 25 sa vypúšťajú.
11.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11) v znení
– smernice Rady 91/494/EHS z 26. júna 1991 o zdravotných podmienkach zvierat, ktorými sa riadi obchod vo vnútri Európskeho spoločenstva a dovozy čerstvého hydinového mäsa z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 268, 24. 9. 1991),
– smernice Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 korigendum k smernici Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcej princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Ú. v. EÚ L 268, 24. 9. 1991),
– rozhodnutia Komisie 92/369/EHS z 24. júna 1992, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Rady 90/539/EHS o veterinárnych podmienkach, ktorými sa upravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o podmienky vakcinácie hydiny (Ú. v. EÚ L 195, 14. 7. 1992),
– smernice Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 268, 14. 9. 1992),
– smernice Rady 93/120/ES z 22. decembra 1993, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/539/EHS o zdravotných podmienkach zvierat, ktorými sa riadi obchod vo vnútri Spoločenstva a dovozy hydiny a násadových vajec z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 340, 31.12.1993),
– smernice Rady 1999/90/ES z 15. novembra 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/539/EHS o podmienkach týkajúcich sa zdravia zvierat, ktorými sa riadi obchod vo vnútri Spoločenstva a dovozy čerstvého hydinového mäsa a násadových vajec z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 300, 23. 11. 1999),
– rozhodnutia Komisie 2000/505/ES z 25. júla 2000, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 90/539/EHS o podmienkach týkajúcich sa zdravia zvierat, ktorými sa riadi obchod vo vnútri Spoločenstva a dovoz hydiny a násadových vajec z tretích krajín a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 96/482/ES, ktorým sa stanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat a veterinárne certifikáty pre dovoz hydiny a násadových vajec okrem vtákov skupiny bežcov a ich vajec z tretích krajín vrátane opatrení týkajúcich sa zdravia zvierat, ktoré sa musia uplatňovať po takom dovoze (Ú. v. L 201, 9. 8. 2000),
– rozhodnutia Komisie 2001/867/ES z 3. decembra 2001, ktoré mení a dopĺňa smernicu Rady 90/539/EHS o zdravotných certifikátoch pre obchod s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 323, 7. 12. 2001),
– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa k rozhodnutiu 1999/468/ES prispôsobujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (kvalifikovaná väčšina) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),
– rozhodnutia Komisie 2006/911/ES z 5. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutie 2001/618/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov (Ú. v. L 346, 9. 12. 2006),
– smernice Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov) (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),
– rozhodnutia Komisie 2007/594/ES z 29. augusta 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 90/539/EHS, pokiaľ ide o vzory veterinárnych osvedčení pre obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva s cieľom zohľadniť určité požiadavky verejného zdravia (Ú. v. L 227, 31. 8. 2007),
– rozhodnutia Komisie 2007/729/ES zo 7. novembra 2007 2007/729/ES: Rozhodnutie Komisie zo 7. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutia 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov (Ú. v. L 294, 13. 11. 2007).
2. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.
12.
V prílohe č. 2 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 43 zákona č. 39/2007 Z. z.“.
13.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.
I. Národné referenčné laboratórium chorôb hydiny (infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis) je
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Botanická 15
Bratislava
II. Národné referenčné laboratórium pseudomoru hydiny a Národné referenčné laboratórium moru hydiny je
Štátny veterinárny ústav
Pod dráhami 918
Zvolen
III. Národné referenčné laboratórium pre vtáčie nákazy je zodpovedné za koordináciu diagnostických metód ustanovených v tomto nariadení vlády. Na tento účel
a) môže poskytovať schváleným laboratóriám činidlá potrebné na diagnostické testovanie,
b) sleduje kvalitu činidiel, ktoré používajú laboratóriá schválené na účely vykonávania diagnostických testov ustanovených v tomto nariadení vlády,
c) organizuje porovnávacie testy.“.
14.
V prílohe č. 4 poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 9 zákona č. 39/2009 Z. z.“.
15.
V prílohe č. 6 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 626/2004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.