217/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 14.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

217
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2009,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 275/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 275/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec sa mení takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov,“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 6 znejú:
„1)
§ 4 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
2)
§ 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
3)
§ 12 ods. 2 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z.
4)
§ 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z.
5)
§ 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.
6)
§ 6 ods. 2 písm. n) zákona č. 39/2007 Z. z.“.
3.
V § 4 sa odsek 5 vypúšťa.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
4.
V § 8 sa odsek 5 vypúšťa.
5.
V § 9 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „o výnimkách zo zákazu, najmä pre zvieratá v časti pásma bez cirkulácie vírusu alebo bez výskytu vektorov môže rozhodnúť príslušný orgán len v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev“.
6.
§ 11 až 13 sa vypúšťajú.
7.
V § 15 ods. 1 sa slová „v prílohe č. 2 časti A pätnástom bode“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2 časti A“.
8.
V § 16 odseky 3 a 4 sa vypúšťajú.
9.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 275/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúca špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka ( Ú. v. EÚ L 327, 22. 12. 2000).
2. Smernica Rady 2000/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.
10.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 275/2003 Z. z.
A. NÁRODNÉ LABORATÓRIUM PRE ZHUBNÚ KATARÁLNU HORÚČKU OVIEC
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Pod dráhami 918
960 86 Zvolen
B. ÚLOHY NÁRODNÉHO LABORATÓRIA PRE ZHUBNÚ KATARÁLNU HORÚČKU OVIEC
Národné laboratórium pre zhubnú katarálnu horúčku oviec je zodpovedné za koordináciu noriem a diagnostických metód ustanovených každým diagnostickým laboratóriom v štáte za používanie reagentov a za testovanie vakcín.
Na tento účel
a) môže dodávať diagnostické reagenty do diagnostických laboratórií, ktoré ich potrebujú,
b) môže kontrolovať kvalitu všetkých diagnostických reagentov používaných v štáte,
c) v pravidelných intervaloch organizuje porovnávacie testy,
d) uchováva izoláty vírusu zhubnej katarálnej horúčky oviec odobraté z potvrdených prípadov v štáte,
e) zabezpečí potvrdenie pozitívnych výsledkov získaných v regionálnych diagnostických laboratóriách.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.