218/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

218
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2009,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny sa mení takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 5, 7, 8, 12 až 16 znejú:
„4)
§ 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
5)
§ 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
7)
§ 8 zákona č. 39/2007 Z. z.
8)
§ 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.
12)
§ 8 ods. 3 písm. f) a § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z.
13)
§ 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z.
14)
§ 6 ods. 2 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z.
15)
§ 15 zákona č. 39/2007 Z. z.
16)
§ 9 zákona č. 39/2007 Z. z.“.
3.
V § 4 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu,9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
4.
V § 9 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu,11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
5.
V § 14 ods. 3 v prvej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „referenčné laboratóriá členských štátov sú uvedené v prílohe č. 5 v bode I“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „v bode II“.
6.
V § 14 ods. 5 sa slová „uvedenými v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „členských štátov“.
7.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 92/66/EHS zo 14. júla 1992 zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa rozhodnutiu 1999/468/ES prispôsobujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (kvalifikovaná väčšina) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),
– smernice Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov) (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
2. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.
8.
Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.
NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM PRE DIAGNOSTIKU PSEUDOMORU HYDINY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Štátny veterinárny ústav
Pod dráhami 918
960 86 Zvolen“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.