22/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 15. januára 2009 č. 1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie č. 384/2002 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005 (oznámenie č. 214/2005 Z. z.) a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2006 (oznámenie č. 236/2006 Z. z.).
Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o nebezpečných chemických látkach s predpísanou klasifikáciou, označením a vymedzením koncentračných limitov.
Týmto výnosom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Komisie 2008/58/ES z 21. augusta 2008, ktorou sa po tridsiaty raz prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. EÚ L 246, 15. 9. 2008).
Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.