220/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

220
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 40/2005 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 40/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.“.
3.
V § 1 ods. 2 nad slovom „štátmi“ sa vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 14 znejú:
„3)
§ 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.
4)
§ 6 ods. 2 písm. j) a § 8 ods. 3 písm. h) zákona č. 39/2007 Z. z.
5)
§ 10 ods. 3 až 6 zákona č. 39/2007 Z. z.
6)
§ 15 zákona č. 39/2007 Z. z.
7)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.
8)
§ 6 ods. 2 písm. j) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.
9)
§ 8 ods. 3 písm. h) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.
10)
§ 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
11)
§ 6 ods. 2 písm. l) zákona č. 39/2007 Z. z.
12)
§ 39 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z.
13)
§ 39 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z.
14)
§ 21 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z.“.
5.
§ 7 sa vypúšťa.
6.
§ 9 znie:
㤠9
Dovoz spermy pochádzajúcej z tretej krajiny uvedenej v zozname podľa § 8 možno povoliť,15) ak
a)
spĺňa podmienky
1.
na úradné schválenie inseminačných staníc na odber spermy alebo inseminačných staníc na skladovanie spermy uvedené v prílohe č. 2 časti A,
2.
týkajúce sa úradného dozoru v inseminačných staniciach na odber spermy alebo inseminačných staniciach na skladovanie spermy uvedené v prílohe č. 2 časti B,
b)
príslušný orgán tretej krajiny úradne schválil spermu na účely vývozu do Európskeho spoločenstva,
c)
je sperma pod dohľadom úradného veterinárneho lekára inseminačnej stanice,
d)
najmenej dvakrát do roka je sperma predmetom inšpekcií úradného veterinárneho lekára tretej krajiny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
§ 21 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.
7.
V § 10 sa odsek 2 vypúšťa. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
8.
V § 12 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 znejú:
„18)
§ 35 zákona č. 39/2007 Z. z.
19)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.“.
10.
Doterajší text prílohy č. 1 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Rady 2008 /73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.
11.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa posledná veta.
12.
V prílohe č. 2 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 6 ods. 2 písm. j) druhý bod a § 8 ods. 3 písm. h) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.