221/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2006 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.“.
3.
V § 2 ods. 1 sa nad slovami „členskými štátmi“ vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú:
„3)
§ 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.
4)
§ 6 ods. 2 písm. j) tretí bod a § 8 ods. 3 písm. h) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.
5)
§ 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.“.
6.
V § 4 ods. 1 sa nad slovami „na trh“ vypúšťa odkaz 7 vrátane poznámky pod čiarou.
7.
V § 4 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
8.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
9.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vydávanom hlavným veterinárnym lekárom a aktualizovanom v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev a Európskej únie“.
10.
V § 7 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 21 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.“.
12.
§ 8 znie:
㤠8
Dovoz embryí možno povoliť, ak ich zaslal tím na odber embryí alebo tím na produkciu embryí, ktorý sa nachádza v jednej z tretích krajín zapísaných do zoznamu podľa § 7 a
a)
spĺňa podmienky
1.
na schválenie tímov na odber embryí alebo tímov na produkciu embryí podľa prílohy č. 2 časti A,
2.
týkajúce sa odberu, spracovania, skladovania a prepravy embryí takýmito tímami podľa prílohy č. 2 časti B,
b)
príslušný orgán tretej krajiny ho úradne schválil na účely vývozu do Európskeho spoločenstva,
c)
najmenej dvakrát do roka je predmetom inšpekcií úradného veterinárneho lekára tretej krajiny.“.
13.
V § 9 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
14.
V § 10 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „vystaveného a podpísaného úradným veterinárom tretej krajiny odberu“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „ktorého vzor vydáva hlavný veterinárny lekár,“.
15.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:
„11)
§ 35 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z.
12)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín.“.
16.
V § 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v osobitnom predpise11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.“.
17.
V § 13 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
18.
V § 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
19.
V § 13 sa vypúšťa odsek 3.
20.
Príloha č. 1 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.