222/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

222
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2009,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných sa mení takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 8, 9, 11, 12 a 17 až 21 znejú:
„1)
§ 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
8)
§ 6 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.
9)
§ 14 zákona č. 39/2007 Z. z.
11)
§ 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.
12)
§ 16 zákona č. 39/2007 Z. z.
17)
§ 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z.
18)
§ 5 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z.
19)
§ 15 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z. z.
20)
§ 6 ods. 2 písm. n) zákona č. 39/2007 Z. z.
21)
§ 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.“.
3.
V § 2 písm. p) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
4.
V § 10 ods. 4 písm. f) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu15)“ a slová „v súlade s osobitným predpisom16)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 sa vypúšťajú.
5.
V § 20 sa vypúšťa odsek 3.
6.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 277/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12) v znení
– rozhodnutia Komisie 2006/911 z 5. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutie 2001/618/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov (Ú. v. EÚ L 346, 9. 12. 2006),
– smernice Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov) (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),
– rozhodnutia Komisie 2007/729/ES zo 7. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutia 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov (Ú. v. EÚ L 294, 13. 11. 2007).
2. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.
7.
Nadpis v prílohe č. 5 znie: „Povinnosti národných laboratórií pre africký mor ošípaných“.
8.
V prílohe č. 5 sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.