223/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.08.2009 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 sa slová „ktorá ešte nebola zaradená do zoznamu povolených účinných látok, možno“ nahrádzajú slovami „o ktorej zaradení do zoznamu povolených účinných látok alebo nezaradení do zoznamu povolených účinných látok sa ešte nerozhodlo, sa môže“.
2.
V § 10 sa slová „registrácia súbežného prípravku“, „rozhodnutie o registrácii súbežného prípravku“ a „rozhodnutie o registrácii“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „povolenie na dovoz súbežného prípravku“ v príslušnom tvare; slovo „zaregistrované“ sa nahrádza slovom „povolené“ a slová „registračné čísla“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „čísla povolení“ v príslušnom tvare.
3.
V prílohe č. 1 riadok č. 82 znie:
„č. 82
Pyraclostrobin
CAS číslo: 175013-18-0
CIPAC číslo: 657
metyl
N-(2-{[1-(4-chlorofenyl)-
1 H-pyrazol- 3 -yl] oxymetyl}
fenyl)
N-metoxy karbamát
975
 
Výrobná nečistota dimetylsulfát (DMS) sa z toxikolo-gického hľadiska pokladá za rizikovú a jej koncentrácia v technickom produkte nesmie prekročiť 0,0001 %.
1. 6.
2004
 
31. 5.
2014
 
Môže sa registrovať a používať len ako fungicíd alebo rastový regulátor rastlín.
 
Kontrolný ústav a odborné pracoviská pri rozhodovaní podľa jednotných zásad zohľadnia závery revíznej správy o pyra- clostrobine, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. novembra 2003, a najmä jej prílohy I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení referenčné laboratórium musí venovať:
– osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, najmä rýb,
– osobitnú pozornosť ochrane suchozemských článkonožcov a dážďoviek.
Odborné pracoviská vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
Kontrolný ústav oznámi Komisii špecifikáciu komerčne vyrábanej technickej účinnej látky.“
4.
Príloha č. 1 sa dopĺňa riadkami č. 276 až 280, ktoré znejú:
„č. 276
Bensulfuron
CAS č. 83055-99-6
CIPAC č. 502.201
kyselina 2-{{{{[(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)amino]karbonyl}amino}
sulfonyl}metyl}benzoová
(bensulfuron)
 
metyl-2-{{{{[(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)amino]karbonyl}amino}
sulfonyl}metyl}benzoát
(bensulfuron-metyl)
≥ 975 1. 11. 2009 31. 10. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa bensulfuronu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 8. decembra <?xml:namespace prefix = st1 />2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii
– ďalšie štúdie o špecifikácii,
– ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu a rýchlosti degradácie bensulfuron-metylu za aeróbnych podmienok v zaplavenej pôde,
– informácie týkajúce sa relevancie metabolitov na posúdenie rizika pre spotrebiteľa.
Držiteľ registrácie predloží tieto štúdie kontrolnému ústavu a Komisii do 31. októbra 2011.
č. 277
Nátrium-5-nitroguajakolát
(Sodium 5-nitroguaiacolate)
 
č. CAS 67233-85-6
č. CIPAC nepridelené
nátrium-2-metoxy-5-nitrofenolát
 
≥ 980
 
1. 11. 2009 31. 10. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa nátrium-5-nitroguajakolátu, nátrium-2-nitrofenolátu a nátrium-4-nitrofenolátu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 2. decembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí:
– kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva venovať pozornosť ochrane operátorov a bezpečnosti pracovníkov a v odbornom posudku  predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav venovať pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie do 31. októbra 2011 predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie štúdie týkajúce sa rizika pre podzemnú vodu.
č. 278
Nátrium-2-nitrofenolát (Sodium o-nitrophenolate)
 
č. CAS 824-39-5
č. CIPAC nepridelené
 
nátrium-2-nitrofenolát; nátrium-o-
nitrofenolát
 
≥ 980
 
Z toxikolo-gického hľadiska vyvolávajú
obavy tieto nečistoty:
 
fenol
 
max. obsah:
0,1 g/kg
 
2,4-dinitrofenol
 
max. obsah:
0,14 g/kg
 
2,6-dinitrofenol
 
max. obsah:
0,32 g/kg
1. 11. 2009 31. 10. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa nátrium-5-nitroguajakolátu, nátrium-2-nitrofenolátu a nátrium-4-nitrofenolátu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 2. decembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí:
– kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov a bezpečnosti pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav venovať pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie do 31. októbra 2011 predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie štúdie týkajúce sa rizika pre podzemnú vodu.
č. 279
Nátrium-4-nitrofenolát (Sodium p-nitrophenolate)
 
č. CAS 824-78-2
č. CIPAC nepridelené
nátrium-4-nitrofenolát;
nátrium-p-nitrofenolát
 
≥ 998
 
Z toxikolo-gického hľadiska vyvolávajú
obavy tieto nečistoty:
 
Fenol
 
max. obsah:
0,1 g/kg
 
2,4-dinitrofenol
 
max. obsah:
0,07 g/kg
 
2,6-dinitrofenol
 
max. obsah:
0,09 g/kg
 
1. 11. 2009 31. 10. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa nátrium-5-nitroguajakolátu, nátrium-2-nitrofenolátu a nátrium-4-nitrofenolátu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 2. decembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí:
– kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov a bezpečnosti pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav venovať pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka  použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie do 31. októbra 2011 predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie štúdie týkajúce sa rizika pre podzemnú vodu.
č. 280
Tebufenpyrad
č. CAS 119168-77-3
č. CIPAC 725
N-(4-terc-butylbenzyl)-4-chlór-3-etyl-1-metylpyrazol-5-karboxamid ≥ 980 1. 11. 2009 31. 10. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako insekticíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú tebufenpyrad, v inej formulácii  ako vrecúška rozpustné vo vode, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa tebufenpyradu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 2. decembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku uložiť používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane hmyzožravých vtákov a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a  Komisii:
– ďalšie informácie, ktoré potvrdia neprítomnosť relevantných nečistôt,
– ďalšie informácie týkajúce sa rizika pre hmyzožravé vtáky.

Držiteľ registrácie poskytne takéto štúdie kontrolnému ústavu a Komisii do 31. októbra 2011.“
5.
Príloha č. 2 sa dopĺňa riadkami č. 276 až 280, ktoré znejú
„276 Bensulfuron 30. apríl 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky bensulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009. Nerelevantné
277 Nátrium-5-nitroguajakolát
(Sodium 5-nitroguaiacolate)
30. apríl 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky nátrium-5-nitroguajakolát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009. Nerelevantné
278 Nátrium-2-nitrofenolát (Sodium
o-nitrophenolate)
30. apríl 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky nátrium-2-nitrofenolát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009. Nerelevantné
279 Nátrium-4-nitrofenolát (Sodium
p-nitrophenolate)
30. apríl 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky nátrium-4-nitrofenolát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009. Nerelevantné
280 Tebufenpyrad 30. apríl 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tebufenpyrad spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2009. Nerelevantné“
6.
Príloha č. 9 znie:
„Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 373/2008 Z. z.
ŽIADOSŤ O POVOLENIE SÚBEŽNÉHO PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN, KTORÝ BUDE UVÁDZANÝ NA TRH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VZOR A
ŽIADOSŤ O POVOLENIE SÚBEŽNÉHO PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN, KTORÝ BUDE DOVÁŽANÝ NA OSOBNÚ SPOTREBU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
VZOR B
7.
Príloha č. 11 sa dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:
„7.
Smernica Komisie 2009/11/ES z 18. februára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/414/EHS s cieľom zaradiť bensulfuron, nátrium-5-nitroguajakolát, nátrium-2-nitrofenolát, nátrium-4-nitrofenolát a tebufenpyrad ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 48, 19. 2. 2009),
8.
Smernica Komisie 2009/25/ES z 2. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o rozšírenie použitia účinnej látky pyraklostrobín (Ú. v. EÚ L 91, 3. 4. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 4. augusta 2009.
Robert Fico v. r.