226/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2009,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín sa mení takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.
2.
V § 1 ods. 2 sa odkaz 2 nad slovom „štátmi“ vypúšťa a za slovo „štátmi“ sa vkladajú slová „Európskej únie (ďalej len „členský štát“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 3, 5 až 10 znejú:
„1)
§ 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
3)
§ 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.
5)
§ 6 ods. 2 písm. j) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.
6)
§ 8 ods. 3 písm. h) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.
7)
§ 6 ods. 2 písm. l) zákona č. 39/2007 Z. z.
8)
§ 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
9)
§ 41 ods. 14 zákona č. 39/2007 Z. z.
10)
§ 41 ods. 14 a 15 zákona č. 39/2007 Z. z.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa slová „§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín“ nahrádzajú slovami „§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev“.
5.
V § 4 odsek 4 sa vypúšťa.
6.
§ 8 znie:
㤠8
Dovoz spermy pochádzajúcej z tretej krajiny možno povoliť12) len vtedy, ak je odoslaná z inseminačnej stanice, ktorá sa nachádza v tretej krajine zapísanej do zoznamu uvedeného v § 7 a za ktorú sa príslušný orgán dotknutej tretej krajiny môže zaručiť, že
a)
spĺňa podmienky
1.
na schválenie inseminačných staníc pre odber spermy uvedené v prílohe č. 2 časti 1,
2.
týkajúce sa dozoru v inseminačnej stanici pre odber spermy uvedené v prílohe č. 2 časti 2,
b)
spermu úradne schválil na účely vývozu do Európskych spoločenstiev,
c)
sperma je pod dohľadom úradného veterinárneho lekára inseminačnej stanice,
d)
najmenej dvakrát do roka je sperma predmetom inšpekcie úradného veterinárneho lekára tretej krajiny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
§ 21 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Nariadenie (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 39).“.
7.
V § 10 odsek 2 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
8.
§ 15 odsek 2 znie:
„(2)
Organizácia kontrol a opatrenia na ne nadväzujúce, ako aj bezpečnostné opatrenia sa vykonávajú podľa osobitného predpisu.16)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.“.
9.
V § 16 odsek 3 sa vypúšťa.
10.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v znení
– rozhodnutia Komisie 1999/608/ES z 10. septembra 1999, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Rady 90/429/EHS, ktorá stanovuje požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pre obchodovanie so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (Ú. v. ES L 242, 14. 9. 1999),
– rozhodnutia Komisie 2000/39/ES zo 16. decembra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa príloha B k smernici Rady 90/429/EHS, ktorá stanovuje požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pre obchodovanie so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoz (Ú. v. ES L 13, 19. 1. 2000),
– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa k rozhodnutiu 1999/468/ES prispôsobujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (kvalifikovaná väčšina) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).
2. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.