228/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

228
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2009,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na tlmenie afrického moru koní
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na tlmenie afrického moru koní sa mení takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2 a 6 znejú:
„1)
§ 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
2)
§ 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
6)
§ 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.“.
3.
V § 4 sa odsek 5 vypúšťa.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
4.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Príslušný orgán môže požiadať o zmenu pásiem uvedených v odsekoch 2 až 4 Európske spoločenstvo.“.
5.
V § 9 sa odsek 2 vypúšťa. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
6.
§ 12 sa vypúšťa.
7.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Laboratórne vyšetrenie zamerané na zistenie afrického moru koní sa vykonáva pre Slovenskú republiku v laboratóriu uvedenom v prílohe č. 2 časti A, ktoré slúži ako národné laboratórium, a jeho funkcie a povinnosti sú uvedené v prílohe č. 2 časti B.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
8.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 309/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 92/35/EHS z 29. apríla 1992, ktorou sa ustanovujú pravidlá kontroly a opatrenia na kontrolu afrického moru koní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12) v znení nariadenia Rady 2003/806/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 04).
2. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.
9.
Príloha č. 2 časť A znie:
„A. NÁRODNÉ LABORATÓRIUM SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE AFRICKÝ MOR KONÍ
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Pod dráhami 918
960 86 Zvolen“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.