229/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že svojím rozhodnutím č. 369 zo 4. decembra 2008 schválilo skončenie platnosti Dohody o bezplatnom recipročnom liečení pracovníkov československých a juhoslovanských diplomatických a konzulárnych úradníkov.
Platnosť dohody sa skončí 16. januára 2010 v súlade s článkom 56 ods. 2 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.