230/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

230
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 3. júna 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „v učilištiach“ nahrádzajú slovami „v materských školách, v jazykových školách“.
2.
V § 1 ods. 2 druhá veta znie: „Zároveň deleguje svojich zástupcov do rady školy zriaďovateľ.“.
3.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na delegovanie zástupcov podľa odseku 2“.
4.
V § 1 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.
5.
§ 2 až 4 znejú:
㤠2
V základných školách, v špeciálnych základných školách, v materských školách, v špeciálnych materských školách, v základných umeleckých školách, v školských internátoch a v centrách voľného času radu školy tvoria
a)
dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
b)
jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
c)
štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia a
d)
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
§ 3
(1)
V stredných školách, v špeciálnych stredných školách, v odborných učilištiach a v praktických školách radu školy tvoria
a)
dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
b)
jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
c)
traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,
d)
jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou a
e)
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
(2)
V odborných učilištiach a v praktických školách je rada školy bez zvoleného zástupcu žiakov školy a zvyšuje sa počet zvolených zástupcov pedagogických zamestnancov na troch.
§ 4
V liečebno-výchovných sanatóriách, v diagnostických centrách, v reedukačných centrách, v jazykových školách a v školách pri zdravotníckych zariadeniach je rada školy bez zástupcov rodičov a tvoria ju
a)
štyria zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
b)
jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia a
c)
šiesti delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 25 ods. 10 a 11 zákona č. 596/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 25 ods. 9 a 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2008 Z. z.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 25 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 25 ods. 9 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2008 Z. z.“.
8.
V § 8 ods. 5 sa slová „ ,samosprávny kraj alebo krajský školský úrad“ nahrádzajú slovami „alebo samosprávny kraj“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júna 2009.
Ján Mikolaj v. r.