232/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 9 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 25. mája 2009 č. 01158/2009/SCLVD/z.21279/M, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 19. júla 2004 č. 1547/M-2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov Štátnej plavebnej správy (oznámenie č. 444/2004 Z. z.).
Výnosom sa rozširuje zoznam prípustných súčastí služobnej rovnošaty o čiapku medzinárodnej organizácie Aquapol so šiltom a označenie zamestnancov vykonávajúcich štátny odborný dozor odznakom Štátnej plavebnej správy a preukazom, určuje sa spôsob nosenia odznaku na služobnej rovnošate, dopĺňajú sa obsahové náležitosti preukazu a upravuje sa hodnostné označenie zamestnancov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2009.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 5/2009.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.