233/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

233
OZNÁMENIE
Poštového regulačného úradu
Poštový regulačný úrad podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydal
výnos zo 14. mája 2009 č. 1/2009, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej poštovej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny styk.
Výnosom sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej poštovej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny styk.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2009.
Výnos je uverejnený v elektronickej podobe na internetovej adrese www.posturad.sk a možno doň nazrieť na Poštovom regulačnom úrade.