237/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. januára 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. zj) sa v prvej vete na konci pripájajú tieto slová: „a ekonomickej úrovne spoločnosti“.
2.
V § 2 písmeno zr) znie:
„zr) podstatná rekonštrukcia dopravnej stavby a súvisiacej dopravnej infraštruktúry je rekonštrukcia, v dôsledku ktorej je možné predpokladať zmenu posudzovanej hodnoty hluku v súvisiacom vonkajšom prostredí o viac ako 1 dB bez protihlukových úprav,“.
3.
V § 2 písm. zs) sa vypúšťa bod i).
Doterajšie body ii) a iii) sa označujú ako body 1 a 2.
4.
V prílohe bode 1.5 sa slovo „hodnotení“ nahrádza slovom „objektivizácii“.
5.
V prílohe tabuľke č. 1 v kategórii územia II v opise chráneného územia sa slová „rekreačné územie“ nahrádzajú slovami „vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území“.
6.
V prílohe tabuľke č. 1 v časti Poznámky k tabuľke písmene a) sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o sezónne zariadenia, hluk sa hodnotí pri podmienkach, ktoré je možné pri ich prevádzke predpokladať.“.
7.
V prílohe bod 1.9 znie:
„1.9 Na základe stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva sa môžu umiestňovať nové budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie okrem škôl, škôlok, nemocničných izieb a účelovo podobných budov aj v území, kde hluk z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II, alebo v území, kde takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať,
a)
ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia,12)
b)
ak posudzovaná hodnota hluku z dopravy v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v blízkosti budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III o viac ako 5 dB.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2009.
Richard Raši v. r.