244/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

244
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 10. júna 2009
o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Subjektom, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom, sú Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júna 2009.
Ľubomír Jahnátek v. r.