248/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2009 do 30.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

248
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 116 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 16. júna 2009 č. 3/2009 o spôsobe určenia hodnoty majetku v podielovom fonde.
Opatrenie ustanovuje spôsob určenia hodnoty majetku v podielovom fonde. Účelom opatrenia je detailnejšie upraviť oceňovanie jednotlivých zložiek majetku v podielovom fonde a súčasne zjednotiť pravidlá oceňovania majetku v podielových fondoch.
Opatrením sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 611/2003 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom fonde.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2009.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.