249/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

249
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 ods. 8 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
výnos zo 4. júna 2009 č. MF/12916/2009-32, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice.
Tento výnos určuje pre rôzne skupiny klientov výšku denných limitov zostatkov peňažných prostriedkov v pokladnici. Každá skupina klientov má ustanovené dva záväzné denné limity zostatkov hotovosti, a to limit finančných prostriedkov v domácej mene a limit finančných prostriedkov v cudzej mene. Tento limit nie je možné prekročiť s výnimkou dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 tohto výnosu, ktoré oprávňujú klienta ponechať si v pokladnici vyššiu finančnú sumu, aká mu je stanovená v § 2 ods. 1. Ak má klient finančné prostriedky v hotovosti vedené vo viacerých pokladniciach, limit finančných prostriedkov uvedený v § 2 ods. 1 tohto výnosu sa vzťahuje na všetky pokladnice spolu. Ak má klient vnútorné organizačné jednotky, zostatky peňažných prostriedkov v hotovosti týchto vnútorných organizačných jednotiek sa započítavajú do denného limitu zostatku tohto klienta.
Výnos nahrádza doterajší výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. apríla 2007 č. MF/012267/2007-32, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (oznámenie č. 222/2007 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2009.
Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.