25/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 26. januára 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 10 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly sa mení takto:
1.
V § 1 písm. a) sa slová „štyri Sk“ nahrádzajú slovami „0,13 eura“.
2.
V § 1 písm. b) sa slová „osem Sk“ nahrádzajú slovami „0,27 eura“.
3.
V § 1 písm. c) sa slová „1 200 Sk“ nahrádzajú slovami „40 eur“.
4.
V § 2 ods. 2 sa slová „nula Sk“ nahrádzajú slovami „0 eur“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
Ján Chrbet v. r.