251/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. júna 2009
o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru
Vláda Slovenskej republiky podľa § 78 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore nariaďuje:
§ 1
Osobe, ktorá poskytla pomoc Policajnému zboru alebo príslušníkom Policajného zboru na ich žiadosť alebo s ich vedomím a utrpela v tejto súvislosti ujmu na zdraví, patrí jednorazové mimoriadne odškodnenie vo výške od 1 660 eur do 35 000 eur podľa stupňa ujmy na zdraví, miery sťaženia spoločenského uplatnenia a poskytnutej pomoci.
§ 2
Osobám, ktoré boli odkázané výživou na osobu, ktorá poskytla pomoc Policajnému zboru alebo príslušníkom Policajného zboru na ich žiadosť alebo s ich vedomím a utrpela v tejto súvislosti ujmu na zdraví, ktorej následkom zomrela, možno priznať jednorazové mimoriadne odškodnenie do výšky 35 000 eur.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/1992 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2009.
Robert Fico v. r.