253/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 17. júna 2009 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2009 z 27. mája 2009 uzatvorená medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
2. Dodatok č. 6 z 2. júna 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 29. apríla 2002 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 2 z 5. decembra 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 28. marca 2007 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom zamestnancov obrany
a
Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.
4. Dodatok č. 2 z 1. apríla 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 zo 7. mája 2008 uzatvorenej medzi OZ potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.
5. Dodatok č. 7 zo 7. mája 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 29. apríla 2002 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.
6. Dodatok č. 2 z 13. mája 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 13. marca 2008 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
7. Dodatok č. 2 z 15. mája 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 31. januára 2008 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.