255/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

255
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2004 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v súlade s článkom 8 ods. 3 dohody (oznámenie č. 761/2002 Z. z.).