264/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

264
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. júna 2009
o podporných opatreniach v pôdohospodárstve
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje niektoré podporné opatrenia v pôdohospodárstve formou dotácií.
Dotácie v poľnohospodárskej prvovýrobe
§ 2
Dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
(1)
Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe založenej podľa osobitných predpisov1) na zabezpečenie účasti chovateľov hospodárskych zvierat2) (ďalej len „chovateľ“) a pestovateľov poľnohospodárskych plodín2) (ďalej len „pestovateľ“) na poľnohospodárskych výstavách, veľtrhoch a chovateľských dňoch (ďalej len „výstava“).
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na výstavy hospodárskych zvierat3) a na výstavy poľnohospodárskych plodín schválené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v príslušnom kalendárnom roku, okrem sladkovodných rýb.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov.
(4)
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na
a)
účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1.
registračný poplatok,
2.
výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3.
zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4.
zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b)
prenájom výstavných priestorov.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
Dotácia na ocenenie na výstavách
(1)
Dotáciu na ocenenie na výstavách organizovaných na území Slovenskej republiky v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť podniku4) vo výške podľa prílohy č. 2, ak sa v súťaži na výstave hospodárske zviera alebo poľnohospodárska plodina umiestnili na ocenenom mieste.
(2)
Dotácia poskytnutá podľa odseku 1 nesmie presiahnuť určený limit uvedený v osobitných predpisoch.4)
(3)
Dotáciu možno poskytnúť podniku, ktorý predložil Pôdohospodárskej platobnej agentúre5) (ďalej len „platobná agentúra“) vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku, pričom neporušil podmienku podľa odseku 2.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
výpočet celkovej hodnoty ocenení na výstave podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,
b)
potvrdenie organizátora súťaže na výstave o umiestnení hospodárskych zvierat alebo poľnohospodárskych plodín v súťaži podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4,
c)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
§ 4
Dotácia pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách
(1)
Dotáciu na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť podniku4) do 100 % oprávnených nákladov.
(2)
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na
a)
účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1.
registračný poplatok,
2.
výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3.
zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4.
zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b)
prenájom výstavných priestorov.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6,
b)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
§ 5
Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
(1)
Dotáciu možno poskytnúť do 100 % administratívnych nákladov6) na založenie a vedenie plemennej knihy7) a plemenárskej evidencie8) uznanej chovateľskej organizácii9) alebo poverenej plemenárskej organizácii.10)
(2)
Administratívne náklady sa určia podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na
a)
vedenie a využívanie údajov o hospodárskych zvieratách v plemennej knihe a plemenárskej evidencii,
b)
zabezpečenie tlače a vydávanie plemenárskych dokumentov a informačných materiálov pre chovateľov hospodárskych zvierat,
c)
hodnotenie zvierat,
d)
propagáciu jednotlivých plemien a plemenárskych údajov na internetových stránkach jednotlivých uznaných chovateľských organizácií alebo poverených plemenárskych organizácií.
(4)
Oprávnenými nákladmi sú náklady na
a)
mzdy vrátane poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie11) bezprostredne súvisiace so založením a s vedením plemennej knihy a plemenárskej evidencie, ak sú jednotlivé činnosti vykonávané vlastnými zamestnancami,
b)
materiál súvisiaci s činnosťami podľa odseku 3,
c)
dodávateľské služby.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7.
§ 6
Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
(1)
Dotáciu na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat12) (ďalej len „testovanie“) možno poskytnúť poverenej plemenárskej organizácii alebo uznanej chovateľskej organizácii do 70 % nákladov na testovanie.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť na testovanie týchto zvierat:
a)
hovädzí dobytok
1.
kontrola mliekovej úžitkovosti okrem kontroly kvality mlieka,
2.
kontrola dedičnosti úžitkových vlastností,
3.
kontrola mäsovej úžitkovosti,
4.
kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty,
5.
kontrola zdravia, genetické hodnotenie zdravia a testovanie zdravia,
6.
overovanie pôvodu,
b)
kone
1.
genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností,
2.
kontrola úžitkovosti, ktorá sa vykonáva pri skúškach výkonnosti,
3.
kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia,
4.
overovanie pôvodu,
c)
ošípané
1.
kontrola reprodukčnej úžitkovosti,
2.
kontrola dedičnosti úžitkových vlastností,
3.
kontrola vlastnej úžitkovosti,
4.
kontrola úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty vrátane skúšok kvality mäsa vykonávaných v staničných testoch,
5.
kontrola zdravia,
6.
overovanie pôvodu,
7.
analýza genetických markerov na zisťovanie plodnosti, intenzity rastu a stresu citlivosti,
8.
overenie prasníc materských plemien a kancov na stres citlivosti,
d)
ovce a kozy
1.
kontrola reprodukčných vlastností, mliekovej úžitkovosti a intenzity rastu jahniat pri dojných a kombinovaných plemenách oviec,
2.
kontrola reprodukčných vlastností a intenzity rastu jahniat pri nedojných plemenách oviec,
3.
kontrola mliekovej úžitkovosti dojných kôz a intenzity rastu kozliat,
4.
kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty oviec,
5.
overovanie pôvodu,
6.
genetické hodnotenie, kontrola zdravia a testovanie zdravia oviec a kôz,
7.
testovanie plemenných zvierat na TSE,
e)
hydina
1.
kontrola reprodukčných vlastností, rastovej intenzity, výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty v šľachtiteľských chovoch,
2.
overovanie pôvodu v šľachtiteľských chovoch,
3.
kontrola zdravia a genetické hodnotenie zdravia,
f)
včely medonosné
1.
kontrola mednej úžitkovosti a produkcie vosku,
2.
kontrola zdravia dospelých včiel a zdravia včelieho plodu,
g)
králiky a kožušinové zvieratá
1.
kontrola úžitkových reprodukčných vlastností, výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty,
2.
overovanie pôvodu,
h)
bežce
1.
kontrola úžitkovosti reprodukčných vlastností, rastovej intenzity, výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty,
2.
kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia,
3.
overovanie pôvodu.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je predpokladaný rozsah testovania a celkové náklady na testovanie zvierat, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.
§ 7
Dotácia na odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov
(1)
Dotáciu na zabezpečenie odstraňovania živočíšnych vedľajších produktov13) kategórie 2 možno poskytnúť prevádzkarni do 100 % nákladov.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je kalkulácia predpokladaných nákladov na odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov kategórie 2, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 9.
§ 8
Dotácia na zvýšenie kvality mäsa jatočných kurčiat
(1)
Dotáciu na zvýšenie kvality mäsa jatočných kurčiat možno poskytnúť podniku14) podľa osobitného predpisu15) do 100 % hodnoty aplikovaných vitamínov, esenciálnych aminokyselín a mikroprvkov použitých pri ich chove.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
odporúčanie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na aplikáciu vitamínov, esenciálnych aminokyselín a mikroprvkov pri chove jatočných kurčiat,
b)
výpočet predpokladanej hodnoty aplikovaných vitamínov, esenciálnych aminokyselín a mikroprvkov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10,
c)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
§ 9
Dotácia na včelstvá
(1)
Dotáciu na včelstvá možno poskytnúť podniku14) na päť a viac včelstiev.
(2)
Dotáciu na včelstvá podľa odseku 1 možno poskytnúť do desiatich eur na jedno včelstvo evidované v centrálnom registri zvierat16) k 31. máju príslušného kalendárneho roka.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
výpočet dotácie na stav včelstiev podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11,
b)
potvrdenie o počte včelstiev evidovaných v centrálnom registri zvierat k 31. máju príslušného kalendárneho roka vydané Centrom výskumu živočíšnej výroby,
c)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
§ 10
Dotácia na úhradu nákladov a strát na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
(1)
Dotáciu na úhradu nákladov a strát na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení podľa osobitného predpisu17) možno poskytnúť chovateľovi do 100 % vypočítaných nákladov alebo strát znížených o poistné plnenie, ak bol chovateľ poistený, najviac do 200 000 eur na jedného chovateľa v príslušnom kalendárnom roku.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť chovateľovi na úhradu nákladov a strát na hospodárskych zvieratách spôsobených chorobami,18) ktorých ohnisko bolo oficiálne uznané orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti19) a sú súčasťou verejného programu na úrovni Európskeho spoločenstva či na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni a sú uvedené v zozname veterinárnych ochorení Svetovej organizácie pre nákazy zvierat alebo v prílohe osobitného predpisu.20)
(3)
Dotáciu možno poskytnúť chovateľovi, ak
a)
splnil podmienky uvedené v osobitnom predpise,21)
b)
od vzniku straty uplynuli najviac štyri roky,22)
c)
žiadosť posúdilo ministerstvo.
(4)
Strata v dôsledku úhynu, ochorenia alebo zabitia zvierat sa vypočíta podľa osobitného predpisu.23) Náklady na čistenie, dezinfekciu budovy a zariadenia a na zničenie kontaminovaného zariadenia a krmiva sa vypočítajú podľa osobitných predpisov.24)
(5)
Výpočet straty je obsahom znaleckého posudku,25) ak strata podľa odseku 4 presiahne hodnotu 5 000 eur.
(6)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kópia znaleckého posudku, ak strata presiahla hodnotu 5 000 eur,
b)
kópia poistnej zmluvy na poistenie hospodárskych zvierat, na ktorých vznikla strata, alebo vyhlásenie chovateľa, že tieto hospodárske zvieratá nemá poistené,
c)
kópia dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené chorobami na hospodárskych zvieratách, ak je chovateľ poistený,
d)
kópia dokladu o nariadení opatrení podľa osobitného predpisu26) vydaná príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na ochorenie chorobami hospodárskych zvierat uvedenými v osobitných predpisoch,20)
e)
kópia dokladu o zrušení nariadených veterinárnych opatrení podľa osobitného predpisu26) vydaného príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
f)
obratová súpiska zvierat za mesiac, v ktorom bolo nariadené ich usmrtenie, ak ide o žiadateľa s podvojným účtovníctvom, alebo zápisnica z likvidácie zvierat, ak ide o žiadateľa s jednoduchým účtovníctvom a ak chovateľ nepredkladá znalecký posudok,
g)
doklad o registrácii chovu zvierat podľa osobitných predpisov,27)
h)
kalkulácia straty podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12, ak strata nepresiahla hodnotu 5 000 eur.
§ 11
Dotácia na úhradu nákladov a strát na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku vyhláseného rastlinolekárskeho opatrenia
(1)
Dotáciu na úhradu nákladov a strát na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku vyhláseného rastlinolekárskeho opatrenia podľa osobitného predpisu28) možno poskytnúť pestovateľovi do 100 % vypočítaných nákladov a strát znížených o poistné plnenie, ak bol pestovateľ poistený, pričom náklady alebo straty sa vypočítajú podľa osobitného predpisu23) len vo vzťahu k
a)
trhovej hodnote osiva a sadby,
b)
strate príjmu v čase plnenia rastlinolekárskych opatrení,
c)
nákladom na realizáciu vyhlásených karanténnych rastlinolekárskych opatrení.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť najviac do 32 500 eur na jedného pestovateľa v príslušnom kalendárnom roku.
(3)
Dotáciu možno poskytnúť pestovateľovi na úhradu nákladov a strát na poľnohospodárskych plodinách spôsobených chorobami rastlín, ktorých ohnisko bolo oficiálne uznané orgánom štátnej správy v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti28) a sú súčasťou verejného programu na úrovni Európskeho spoločenstva či na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.
(4)
Výpočet nákladov a strát podľa odseku 1 je obsahom znaleckého posudku, ak strata podľa odseku 1 presiahne hodnotu 5 000 eur.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kópia rozhodnutia o nariadenom rastlinolekárskom opatrení na predchádzanie výskytu a rozširovaniu škodlivých organizmov,29)
b)
kópia znaleckého posudku, ak strata presiahla hodnotu 5 000 eur,
c)
kópia poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych plodín, na ktorých vznikla strata, alebo vyhlásenie pestovateľa, že tieto poľnohospodárske plodiny nemá poistené,
d)
kópia dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené škodlivými organizmami na poľnohospodárskych plodinách, ak je pestovateľ poistený,
e)
kalkulácia straty podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13, ak strata nepresiahla hodnotu 5 000 eur,
f)
výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami.
§ 12
Dotácia na platby poistného v poľnohospodárstve
(1)
Dotáciu na platby poistného v poľnohospodárstve 30) možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi do 50 % ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti
a)
stratám na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku škodlivých organizmov a činiteľov,31)
b)
stratám na zvieratách v dôsledku nákazlivých chorôb uvedených v osobitnom predpise32) a prírodných katastrof,33)
c)
stratám na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám.34)
(2)
Oprávneným žiadateľom môže byť aj pestovateľ, ktorý si v príslušnom kalendárnom roku úrodu poistil prostredníctvom poistníka.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kópia poistnej zmluvy o poistení zvierat alebo poľnohospodárskych plodín uzatvorenej medzi poisteným a poisťovňou alebo kópia poistnej zmluvy o poistení osiva alebo poľnohospodárskych plodín uzatvorenej medzi poistníkom a poisťovňou,
b)
výpočet predpokladanej hodnoty poistného na príslušný kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14.
§ 13
Dotácia na investície chovateľovi a pestovateľovi
(1)
Dotáciu na investície chovateľovi a pestovateľovi možno poskytnúť do 40 % oprávnených nákladov. Najvyššia hodnota pomoci nesmie presiahnuť 400 000 eur za akékoľvek obdobie troch po sebe nasledujúcich fiškálnych rokov.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na
a)
kúpu a inštaláciu nového technického vybavenia alebo technologického vybavenia, materiálu a dodávateľské služby,
b)
výsadbu viacročných poľnohospodárskych plodín, kúpu sadbového materiálu viacročných poľnohospodárskych plodín a dodávateľské služby súvisiace s výsadbou.
(3)
Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť, ak chovateľ a pestovateľ splnil podmienky uvedené v osobitnom predpise35) a bude predmet dotácie užívať najmenej päť rokov.
(4)
Dotáciu podľa odseku 2 písm. b) možno poskytnúť, ak pestovateľ
a)
vykoná výsadbu na ploche väčšej ako 0,3 ha okrem výsadby orecha kráľovského, ktorá sa vykoná na ploche väčšej ako 1 ha,
b)
dodrží najnižšiu hustotu výsadby,
c)
dodrží zásady a opatrenia na obrábanie pôdy a pestovanie poľnohospodárskych plodín od orby až po zber úrody,
d)
nebude vykonávať výsadbu na kontaminovaných pôdach.
(5)
Za oprávnené náklady na investície podľa odseku 2 sa okrem nákladov uvedených v § 31 ods. 8 nepovažujú náklady na
a)
mzdy,
b)
dopravu,
c)
poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
d)
splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
e)
bankové poplatky, miestne dane a poplatky za vykonané finančné služby, clá, kurzové straty a výdavky na prenájom pôdy,
f)
kúpu výrobných práv,
g)
kúpu zvierat a jednoročných rastlín,
h)
výsadbu jednoročných rastlín.
(6)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 2 písm. a) okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
projekt, ktorý obsahuje
1.
názov projektu,
2.
identifikačné údaje žiadateľa,
3.
plánovaný zámer projektu,
4.
opis technického vybavenia a technologického vybavenia, ktorý bude predmetom dotácie,
5.
plánovanú návratnosť investícií,
6.
plánovanú efektívnosť projektu,
7.
zoznam stavebných prác, ktoré súvisia s výstavbou, modernizáciou, rekonštrukciou a obnovou poľnohospodárskych objektov,
8.
podrobnú kalkuláciu predpokladaných celkových nákladov,
9.
podrobnú kalkuláciu predpokladaných oprávnených nákladov,
10.
vlastné zdroje financovania projektu,
11.
cudzie zdroje financovania projektu, z toho požadovanú čiastku dotácie,
12.
preukázanie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,35)
13.
právoplatné stavebné povolenie, ak sa nevyžaduje stavebné povolenie, vyjadrenie príslušného stavebného úradu, ak je predmetom financovania výstavba alebo technické zhodnotenie stavby,
14.
vyhlásenie chovateľa alebo pestovateľa, že s predmetom dotácie bude podnikať najmenej päť rokov,
b)
odporúčanie odbornej komisie vymenovanej ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na posudzovanie projektu.
(7)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 2 písm. b) okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
výpis z listu vlastníctva alebo kópia zmluvy o nájme alebo iný doklad oprávňujúci užívať poľnohospodársku pôdu na účely podľa odseku 2 písm. b) najmenej päť rokov, na ktorý bola poskytnutá dotácia,
b)
projekt, ktorý obsahuje
1.
názov projektu,
2.
identifikačné údaje žiadateľa,
3.
vymedzenie územia kraja, okresu, katastrálneho územia, v ktorom sa bude projekt vykonávať, vrátane charakteristiky územia s uvedením prírodných, pôdnych a klimatických pomerov,
4.
celkovú výmeru pozemku v hektároch
4.1. pôdneho bloku,
4.2. dielu pôdneho bloku,
4.3. parcely,
4.4. štvorca,
5.
druh plodiny,
6.
plánovaný zámer projektu,
7.
plánovanú návratnosť investícií,
8.
plánovanú efektívnosť projektu,
9.
podrobnú kalkuláciu predpokladaných celkových nákladov,
10.
podrobnú kalkuláciu predpokladaných oprávnených nákladov,
11.
vlastné zdroje financovania projektu,
12.
cudzie zdroje financovania projektu, z toho požadovanú čiastku dotácie,
13.
preukázanie splnenia podmienok uvedených v odseku 4 a podľa osobitného predpisu,35)
14.
výpis z evidencie ovocných sadov,
15.
vyhlásenie pestovateľa, že s predmetom dotácie bude podnikať najmenej päť rokov,
c)
odporúčanie odbornej komisie vymenovanej ministrom na posudzovanie projektu.
(8)
Ak žiadateľ nedodrží minimálnu hustotu výsadby v období najmenej piatich rokov z dôvodu pôsobenia nepriaznivých poveternostných udalostí, prírodných katastrof alebo opatrení vyhlásených kontrolným ústavom, podmienky poskytnutia dotácie sa považujú za splnené.
§ 14
Dotácia na zabezpečenie prevádzky závlahovej infraštruktúry vo vlastníctve štátu
(1)
Dotáciu na zabezpečenie prevádzky závlahovej infraštruktúry vo vlastníctve štátu možno poskytnúť podniku do 100 % nákladov podľa osobitného predpisu,36) najviac do 82 000 eur na jeden podnik v príslušnom kalendárnom roku.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podniku,37) ktorý uzatvoril zmluvu o nájme so správcom závlahovej infraštruktúry (ďalej len „správca“).
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na
a)
prípravu závlahovej infraštruktúry na závlahovú sezónu,
b)
opravy závlahovej infraštruktúry počas závlahovej sezóny,
c)
zazimovanie závlahovej infraštruktúry.
(4)
Oprávnenými nákladmi podľa odseku 3 sú náklady na
a)
mzdy,
b)
poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
c)
materiál súvisiaci s činnosťou podľa odseku 3,
d)
dodávateľské služby.
(5)
Za oprávnené náklady okrem nákladov uvedených v § 31 ods. 8 sa nepovažujú náklady na
a)
splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
b)
bankové poplatky, miestne dane a poplatky za vykonané finančné služby, clá, kurzové straty a výdavky na prenájom zavlažovanej pôdy,
c)
dodávku vody od vodného zdroja k odberným zariadeniam.
(6)
Dotáciu nemožno poskytnúť okrem podmienok uvedených v § 31 ods. 9 podniku, ktorý
a)
nemá uzatvorenú zmluvu o nájme závlahovej infraštruktúry so správcom,
b)
nemá uzatvorené zmluvy s pestovateľmi v závlahovom obvode prenajatej infraštruktúry o zabezpečení dodávky závlahovej vody,
c)
nepredložil správcovi a platobnej agentúre vyhlásenie o prijatej minimálnej pomoci počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku,
d)
nepredložil platobnej agentúre správcom potvrdený projekt udržania prevádzkyschopnosti závlahovej infraštruktúry.
(7)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
správcom potvrdený projekt na udržanie prevádzkyschopnosti závlahovej infraštruktúry, ktorý obsahuje
1.
názov projektu,
2.
identifikačné údaje žiadateľa,
3.
základné údaje o prenajatej závlahovej infraštruktúre, najmä stručný opis závlahovej infraštruktúry a jej technický stav,
4.
číslo odberného miesta elektrickej energie,
5.
zoznam odberateľov závlahovej vody,
6.
zoznam zavlažovaných pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov a ich výmeru s uvedením zavlažovaných poľnohospodárskych plodín,
7.
zoznam prác na zabezpečenie prevádzkyschopnosti závlahovej infraštruktúry a harmonogram ich realizácie,
8.
podrobnú kalkuláciu predpokladaných oprávnených nákladov,
9.
vlastné zdroje financovania projektu,
10.
cudzie zdroje financovania projektu, z toho požadovanú čiastku dotácie,
11.
prílohy, a to:
11.1. situáciu o prenajatej závlahovej infraštruktúre,
11.2. objektovú skladbu prenajatej závlahovej infraštruktúry,
11.3. technologickú kartu,
11.4. overenú kópiu zmluvy o nájme závlahovej infraštruktúry medzi podnikom a správcom,
11.5. kópie zmlúv o dodávke závlahovej vody medzi podnikom a odberateľmi,
b)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5,
c)
odporúčanie správcu k predloženému projektu.
Dotácie na spracovanie, odbyt a zvýšenie kvality poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
§ 15
Dotácia na účasť na výstave
(1)
Dotáciu na účasť na výstavách v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť podniku37) podľa osobitného predpisu36) na jednu výstavu do 100 % oprávnených nákladov, najviac do 3 320 eur.
(2)
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na
a)
účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1.
registračný poplatok,
2.
výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3.
zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4.
zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b)
prenájom výstavných priestorov.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov podniku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 15,
b)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
§ 16
Dotácia na zvýšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov chovateľov a pestovateľov
(1)
Dotáciu na zvýšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov chovateľov a pestovateľov podľa osobitného predpisu38) možno poskytnúť právnickej osobe založenej chovateľmi alebo pestovateľmi podľa osobitných predpisov.2)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % nákladov na
a)
porovnávanie senzorických vlastností výrobkov,
b)
analýzu konkurencieschopnosti a akceptovateľnosti výrobku spotrebiteľom,
c)
analýzu motivácie spotrebiteľského správania na trhu,
d)
vypracovanie návrhov a tvorby špecifikácie a jednotného dokumentu pre chránené zemepisné označenia alebo chránené označenia pôvodu a žiadosti o zápis zaručenej tradičnej špeciality vrátane odbornej pomoci pri ich príprave,
e)
školenie a poradenstvo39) v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva podľa osobitných predpisov,40)
f)
úhradu poplatkov certifikačnému orgánu pri zavedení a získaní systémov kvality,
g)
vypracovanie technických noriem,
h)
vypracovanie príručky kvality alebo systému založeného na analýze rizika a kritických kontrolných bodov (HACCP) a kontrolu ich aktuálnosti,
i)
školenie zamestnancov o uplatňovaní systémov kvality,
j)
vydanie certifikácie typu výrobku,
k)
kontrolu certifikovaného výrobku pred jeho uvedením na trh.41)
(3)
Oprávnenými nákladmi na činnosti podľa odseku 2 sú náklady na
a)
mzdy,
b)
materiál,
c)
poplatky podľa odseku 2 písm. f).
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kalkulácia predpokladaných nákladov, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 16,
b)
certifikát o udelení akreditácie na výkon činností podľa odseku 2 písm. a), e), h) až k),
c)
rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o žiadosti o zápis chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia alebo rozhodnutie ministerstva o zaradení výrobku do zoznamu zaručených tradičných špecialít podľa odseku 2 písm. a) až d), j) a k).
§ 17
Dotácia na zvýšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov pri ich spracovaní v podniku potravinárskeho priemyslu
(1)
Dotáciu na zvýšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov pri ich spracovaní možno poskytnúť podniku37) v potravinárskom priemysle podľa osobitného predpisu.36)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na tieto činnosti:
a)
porovnávanie senzorických vlastností výrobkov,
b)
analýzu konkurencieschopnosti a akceptovateľnosti výrobku spotrebiteľom,
c)
analýzu motivácie spotrebiteľského správania na trhu,
d)
vypracovanie návrhov a tvorby špecifikácie a jednotného dokumentu pre chránené zemepisné označenia alebo chránené označenia pôvodu a žiadosti o zápis zaručenej tradičnej špeciality vrátane odbornej pomoci pri ich príprave,
e)
školenie a poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva podľa osobitných predpisov,40)
f)
úhradu poplatkov certifikačnému orgánu pri zavedení a získaní systémov kvality,
g)
vypracovanie technických noriem,42)
h)
vypracovanie príručky kvality alebo systému založeného na analýze rizika a kritických kontrolných bodov (HACCP) a kontrolu ich aktuálnosti,
i)
školenie zamestnancov o uplatňovaní systémov kvality,
j)
vydanie certifikácie typu výrobku,
k)
kontrolu certifikovaného výrobku pred jeho uvedením na trh.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % vyfakturovaných činností uvedených v odseku 2.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kalkulácia predpokladanej hodnoty činností, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 17,
b)
certifikát o udelení akreditácie a certifikácie na výkon činností podľa odseku 2 písm. a), e), h) až k),
c)
rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o žiadosti o zápis chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia alebo rozhodnutie ministerstva o zaradení výrobku do zoznamu zaručených tradičných špecialít podľa odseku 2 písm. a) až d), j) a k),
d)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
Dotácie v lesnom hospodárstve
§ 18
Dotácia na pestovanie a ochranu lesov
(1)
Dotáciu na pestovanie a ochranu lesov zaradených v hospodárskych súboroch lesných typov podľa prílohy č. 18 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa.43)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov na
a)
obnovu lesa,44)
b)
ochranu a ošetrovanie mladých lesných porastov,45)
c)
výchovu lesa,46)
d)
ochranu lesa,47)
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa aj podľa osobitného predpisu,36) a to aj vtedy, ak les nie je zaradený v hospodárskych súboroch lesných typov podľa prílohy č. 18.
(4)
Za oprávnené náklady podľa odseku 2 sa považujú
a)
osobné náklady,
b)
spotreba materiálu,
c)
dodávateľské služby.
(5)
Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) sa považujú priame náklady na
a)
umelú obnovu lesa44) okrem nákladov na opakované zalesnenie,
b)
zalesnenie plôch po prírodných katastrofách.
(6)
Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. b) sa považujú priame náklady na
a)
okopávanie sadeníc a vyžínanie lesných kultúr,
b)
chemické ošetrenie a biologické ošetrenie lesných kultúr a nárastov.
(7)
Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. c) sa považujú priame náklady na prečistky.46)
(8)
Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. d) sa považujú priame náklady na oplocovanie mladých lesných porastov a likvidáciu nefunkčného oplotenia.
(9)
Dotáciu podľa odsekov 1 až 3 okrem podmienok uvedených v § 31 ods. 9 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa vtedy, ak sú navrhované opatrenia realizované podľa osobitného predpisu48) a sú súčasťou projektu, ktorý obsahuje
a)
názov projektu,
b)
identifikačné údaje žiadateľa,
c)
zoznam prác na pestovanie a ochranu lesa a ich harmonogram realizácie v členení podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa, v ktorom sa uvedie názov lesného celku49) a zoznam dielcov50) vrátane výmery,
d)
podrobnú kalkuláciu celkových predpokladaných nákladov,
e)
podrobnú kalkuláciu predpokladaných oprávnených nákladov,
f)
vlastné zdroje financovania projektu,
g)
cudzie zdroje financovania projektu, z toho požadovanú čiastku dotácie,
h)
grafický podklad s vyznačením miesta realizácie,
i)
kópiu listu vlastníctva alebo nájomnú zmluvu alebo iný doklad oprávňujúci užívať les.
(10)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
projekt,
b)
predpokladané oprávnené náklady na obnovu lesa a zalesňovanie, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 19,
c)
predpokladané oprávnené náklady na ošetrovanie kultúr, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 20,
d)
predpokladané oprávnené náklady na ochranu kultúr, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 21,
e)
predpokladané oprávnené náklady na prečistky, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 22,
f)
predpokladané oprávnené náklady na ochranu lesa, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 23, alebo
g)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, ak sa dotácia poskytuje podľa odseku 3.
§ 19
Dotácia na rozvoj rekreačných funkcií lesov
(1)
Dotáciu na rozvoj rekreačných funkcií lesov51) možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov na
a)
budovanie a údržbu lesných chodníkov,
b)
značenie a údržbu značenia lesných chodníkov,
c)
budovanie a údržbu turistických zariadení súvisiacich s infraštruktúrou pre návštevníkov lesa vrátane zariadení pre zdravotne postihnuté osoby.
(3)
Za oprávnené náklady podľa odseku 2 sa považujú osobné náklady, spotreba materiálu a úhrada služieb na jednotlivé činnosti uvedené v odseku 2.
(4)
Za oprávnené náklady sa nepovažujú náklady na vypracovanie projektu podľa odseku 5.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je projekt, ktorý obsahuje
a)
názov projektu,
b)
identifikačné údaje žiadateľa,
c)
zoznam prác a ich harmonogram realizácie v členení podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa, v ktorom sa uvedie názov lesného celku a zoznam dielcov vrátane výmery,
d)
podrobnú kalkuláciu celkových predpokladaných nákladov,
e)
podrobnú kalkuláciu predpokladaných oprávnených nákladov,
f)
vlastné zdroje financovania projektu,
g)
cudzie zdroje financovania projektu, z toho požadovanú čiastku dotácie,
h)
grafický podklad s vyznačením miesta realizácie,
i)
kópiu listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy alebo iný doklad oprávňujúci užívať les.
§ 20
Dotácia na platby poistného na lesné porasty alebo reprodukčný materiál v lesných škôlkach
(1)
Dotáciu na platby poistného36) na lesné porasty alebo reprodukčný materiál52) v lesných škôlkach možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa do 50 % ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti
a)
stratám spôsobeným prírodnými katastrofami na lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli,
b)
stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli.
(2)
Dotácia poskytnutá podľa odseku 1 nesmie presiahnuť určený limit uvedený v osobitnom predpise.36)
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kópia poistnej zmluvy,
b)
výpočet predpokladanej hodnoty poistného na lesy na príslušný kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 24,
c)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
§ 21
Dotácia na ochranu lesa ohrozeného škodlivými činiteľmi
(1)
Dotáciu na ochranu lesa ohrozeného škodlivými činiteľmi okrem opatrení, ktoré sú predmetom dotácie podľa § 18, možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa do 100 % oprávnených nákladov na realizáciu projektov preventívnych, nápravných a obranných opatrení.
(2)
Dotáciu podľa osobitného predpisu36) možno poskytnúť najviac do 200 000 eur v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Určený limit sa neuplatňuje, ak sa nepostupuje podľa osobitného predpisu.36)
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa najmä na metódy biologickej prevencie a mechanickej prevencie okrem prípadu, ak možno preukázať, že také metódy nie sú dostatočne účinné na boj proti príslušnej chorobe alebo škodcovi.
(4)
Za oprávnené náklady podľa odseku 1 sa považujú náklady na
a)
mzdy vrátane poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie bezprostredne súvisiace s uskutočnenými opatreniami, ak sú jednotlivé činnosti vykonávané vlastnými zamestnancami,
b)
materiál súvisiaci s činnosťami podľa odseku 1,
c)
dodávateľské služby,
d)
prevádzku obhospodarovateľa lesa, najmä na poplatky za energie, vodu, poštovné, telekomunikačné služby, nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb, údržbu kancelárskych a skladových priestorov a zariadení, prevádzku a údržbu motorových vozidiel v podiele k vykonávaným opatreniam.
(5)
Oprávnenými nákladmi na preventívne opatrenia sú náklady zamerané na udržanie alebo zlepšenie stavu lesov, predchádzanie výskytu škodlivých živočíchov, ochoreniu drevín spôsobených patogénnymi organizmami alebo na zabránenie poškodeniu drevín abiotickými činiteľmi prostredníctvom
a)
plecieho rubu, prestrihávania alebo prerezávania,
b)
odkôrňovania,
c)
odstraňovania zvyškov po ťažbe,
d)
asanácie naletených stromov a klasických lapákov,
e)
umiestňovania klasických lapákov,
f)
umiestňovania lapačov,
g)
ochrany a pestovania kvitnúcich rastlín ako zdrojov potravy pre dospelé parazitoidy,
h)
mechanickej ochrany proti zveri.
(6)
Oprávnenými nákladmi na nápravné opatrenia sú náklady zamerané na hnojenie alebo vápnenie v oblastiach, kde degradačný proces dosiahol taký stav, že nie sú vytvorené podmienky na existenciu lesných spoločenstiev. Opatrenia sa môžu vykonať letecky alebo pozemnou aplikáciou.
(7)
Oprávnenými nákladmi na obranné opatrenia sú náklady zamerané na odvrátenie priameho poškodenia stromov alebo porastov alebo na odvrátenie bezprostredného rizika poškodenia stromov alebo porastov prostredníctvom živých organizmov alebo produktov živých organizmov.
(8)
Za oprávnené náklady okrem nákladov uvedených v § 31 ods. 8 sa nepovažujú náklady na
a)
splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
b)
bankové poplatky, miestne dane a poplatky za vykonané finančné služby, clá, kurzové straty a výdavky na prenájom pôdy.
(9)
Dotáciu podľa odseku 1 okrem podmienok uvedených v § 31 ods. 9 možno poskytnúť, ak navrhované opatrenia sú podľa osobitného predpisu48) a sú súčasťou projektu, ktorý obsahuje
a)
názov projektu,
b)
identifikačné údaje žiadateľa,
c)
zoznam prác na ochranu lesa a ich harmonogram realizácie v členení podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa, v ktorom sa uvedie názov lesného celku a zoznam dielcov vrátane výmery,
d)
podrobnú kalkuláciu celkových predpokladaných nákladov,
e)
podrobnú kalkuláciu predpokladaných oprávnených nákladov,
f)
vlastné zdroje financovania projektu,
g)
cudzie zdroje financovania projektu, z toho požadovanú čiastku dotácie,
h)
grafický podklad s vyznačením miesta realizácie,
i)
kópiu listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy alebo iný doklad oprávňujúci užívať les.
(10)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, ak sa dotácia poskytne podľa odseku 2.
§ 22
Dotácia na záchranu a zachovanie genofondu lesných drevín
(1)
Dotáciu na záchranu a zachovanie genofondu lesných drevín možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa alebo správcovi zdroja lesného reprodukčného materiálu.53)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov na
a)
zakladanie, obhospodarovanie a ochranu génových základní,54)
b)
uznávanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu,55)
c)
zakladanie a obhospodarovanie semenných sadov56), semenných porastov57) a klonových archívov,58)
d)
vegetatívne množenie lesného reprodukčného materiálu,
e)
zber lesného reprodukčného materiálu z uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu, jeho spracovanie a uskladnenie,
f)
testovanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu, výskum a šľachtenie lesného reprodukčného materiálu.
(3)
Dotáciu podľa osobitného predpisu36) možno poskytnúť najviac do 200 000 eur v priebehu akéhokoľvek obdobia troch po sebe nasledujúcich fiškálnych rokov. Určený limit sa neuplatňuje, ak sa nepostupuje podľa osobitného predpisu.36)
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak projekt na činnosti podľa odseku 2 vykonáva obhospodarovateľ lesa alebo správca zdroja lesného reprodukčného materiálu v súlade s Národnou stratégiou ochrany biodiverzity.
(5)
Za oprávnené náklady na činnosti podľa odseku 2 sa považujú náklady na
a)
mzdy vrátane poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie bezprostredne súvisiace s uskutočnenými opatreniami, ak sú jednotlivé činnosti vykonávané vlastnými zamestnancami,
b)
materiál,
c)
prevádzku obhospodarovateľa lesa alebo správcu lesného reprodukčného materiálu, najmä na poplatky za energie, vodu, poštovné, telekomunikačné služby, nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb, údržbu kancelárskych a skladových priestorov a zariadenia, prevádzku a údržbu motorových vozidiel v podiele k vykonávaným opatreniam,
d)
dodávateľské služby.
(6)
Za oprávnené náklady okrem nákladov uvedených v § 31 ods. 8 sa nepovažujú náklady na
a)
splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
b)
bankové poplatky, miestne dane a poplatky za vykonané finančné služby, clá, kurzové straty a výdavky na prenájom pôdy.
(7)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
projekt na činnosti podľa odseku 2, ktorý obsahuje
1.
názov projektu,
2.
identifikačné údaje žiadateľa,
3.
zoznam prác podľa odseku 2 a harmonogram ich vykonania,
4.
podrobnú kalkuláciu celkových predpokladaných nákladov,
5.
podrobnú kalkuláciu predpokladaných oprávnených nákladov,
6.
vlastné zdroje financovania projektu,
7.
cudzie zdroje financovania projektu, z toho požadovanú čiastku dotácie,
8.
grafický podklad s vyznačením miesta realizácie,
9.
kópiu listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy alebo iný doklad oprávňujúci užívať les,
b)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, ak sa dotácia poskytne podľa odseku 3.
§ 23
Dotácia na účasť na výstavách
(1)
Dotáciu na účasť na výstavách v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť podniku37) lesného hospodárstva podľa osobitného predpisu36) do 100 % oprávnených nákladov.
(2)
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na
a)
účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1.
registračný poplatok,
2.
výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3.
zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4.
zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b)
prenájom výstavných priestorov.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
rozsah predpokladaných oprávnených nákladov podniku lesného hospodárstva na účasť na výstavách podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 25,
b)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
§ 24
Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach
(1)
Dotáciu možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach59) v príslušnom kalendárnom roku.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a)
100 % straty zníženej o poistné plnenie, ak je obhospodarovateľ lesa poistený proti prírodným katastrofám alebo nepriaznivým poveternostným udalostiam na príslušných lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach,
b)
40 % straty, ak obhospodarovateľ lesa nie je poistený proti prírodným katastrofám alebo nepriaznivým poveternostným udalostiam na príslušných lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa, ak do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku prírodnej katastrofy predloží platobnej agentúre oznámenie o strate na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobenej prírodnou katastrofou alebo nepriaznivou poveternostnou udalosťou. Vzor oznámenia o strate na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli spôsobenej prírodnou katastrofou alebo nepriaznivou poveternostnou udalosťou v lesných škôlkach je uvedený v prílohe č. 26.
(4)
Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znaleckého posudku.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je kópia
a)
znaleckého posudku,
b)
poistnej zmluvy na poistenie lesných porastov alebo reprodukčného materiálu v lesných škôlkach, na ktorých vznikla strata, alebo vyhlásenie obhospodarovateľa lesa, že lesné porasty alebo reprodukčný materiál v lesných škôlkach nemá poistené,
c)
záznamu komisie zloženej z jedného zástupcu platobnej agentúry a obvodného lesného úradu o vykonanej obhliadke lesných porastov a reprodukčného materiálu v lesných škôlkach poškodených prírodnou katastrofou alebo nepriaznivou poveternostnou udalosťou,
d)
dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach.
Dotácie v rybnom hospodárstve
§ 25
Dotácia na úhradu straty na rybách v dôsledku nariadeného opatrenia
(1)
Dotáciu na úhradu straty na rybách v dôsledku nariadeného opatrenia podľa osobitných predpisov60) možno poskytnúť chovateľovi rýb do 100 % vypočítanej straty zníženej o poistné plnenie, ak bol chovateľ rýb poistený, najviac do 30 000 eur na jedného chovateľa rýb v kalendárnom roku.
(2)
Dotácia nesmie presiahnuť 30 000 eur počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku, ak sa úhrada straty podľa odseku 1 poskytuje podľa osobitného predpisu.61)
(3)
Dotáciu možno poskytnúť chovateľovi rýb na úhradu straty na rybách spôsobenej chorobami, ktorých ohnisko bolo úradne uznané orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti19) a sú súčasťou verejného programu na úrovni Európskeho spoločenstva či na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni a sú uvedené v zozname veterinárnych ochorení Svetovej organizácie pre nákazy zvierat alebo v prílohe osobitných predpisov.20)
(4)
Výpočet straty podľa odseku 1 je obsahom znaleckého posudku, ak strata podľa odseku 1 presiahne 5 000 eur.
(5)
Dotáciu možno poskytnúť chovateľovi rýb, ak
a)
splnil podmienky uvedené v osobitnom predpise,21)
b)
od vzniku straty uplynuli najviac štyri roky.
(6)
Strata sa vypočíta len vo vzťahu k trhovej hodnote rýb uhynutých v dôsledku ochorenia alebo zabitých v dôsledku nariadených opatrení vydaných príslušným orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti.19)
(7)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odsekov 1 a 2 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kópia znaleckého posudku, ak strata presiahla hodnotu 5 000 eur,
b)
kópia poistnej zmluvy na poistenie rýb, na ktorých vznikla strata, alebo vyhlásenie chovateľa, že tieto ryby nemá poistené,
c)
kópia dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené chorobami rýb, ak je chovateľ poistený, alebo vyhlásenie chovateľa podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 27, že tieto ryby nemá poistené,
d)
kópia dokladu o nariadení opatrení podľa osobitného predpisu21) vydaná príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na ochorenie chorobami rýb uvedenými v osobitných predpisoch,20)
e)
kópia dokladu o zrušení nariadených veterinárnych opatrení podľa osobitného predpisu21) vydaného príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
f)
kópia skladovej karty podľa kategórií chovaných rýb, ak chovateľ rýb nepredkladá znalecký posudok,
g)
kópia osvedčenia na výkon chovu rýb,62)
h)
výpočet straty podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 28, ak chovateľ rýb nepredkladá znalecký posudok,
i)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, ak sa dotácia poskytuje podľa odseku 2.
§ 26
Dotácia na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb
(1)
Dotáciu na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb63) možno poskytnúť chovateľovi rýb v príslušnom kalendárnom roku na chov rýb osvedčený ministerstvom62) na jedno generačné stádo toho istého druhu, najmenej 150 kusov v jednej prevádzke podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a)
11 618 eur na pstruha potočného,
b)
15 933 eur na lipňa tymianového.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na chov pstruha dúhového podľa osobitného predpisu61) najviac do 10 000 eur v jednom fiškálnom roku.
(4)
Dotáciu možno poskytnúť, ak produkcia násad jedného generačného stáda evidovaného v chove chovateľa rýb dosiahne v rámci jedného rozmnožovacieho cyklu najmenej 100 000 kusov a bude použitá na zarybnenie rybárskych revírov,64) na ktorých majú pridelené organizácie určené v osobitnom predpise65) výkon rybárskeho práva.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kópia osvedčenia na výkon chovu rýb,62)
b)
výpočet predpokladanej dotácie na podporu genofondu – chov vybraných druhov rýb podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 29,
c)
potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy vo veterinárnej oblasti o veterinárnom dohľade nad prevádzkou,
d)
kópia dokladu o vedení základného stáda v investičnom majetku alebo kópia skladovej karty,
e)
zoznam účtovných dokladov potvrdzujúcich odpredaj násad organizáciám podľa odseku 5, vyprodukovaných generačným stádom v príslušnom období,
f)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
§ 27
Dotácia na chov rýb
(1)
Dotáciu na chov rýb možno poskytnúť chovateľovi rýb, ak sa zaviaže dodržať podmienky chovu rýb podľa osobitného predpisu.66)
(2)
Dotáciu možno poskytnúť, ak sa na rybníkoch a rybochovných zariadeniach67)
a)
nebude realizovať chov vodnej hydiny na hospodárske využitie,
b)
budú vykonávať v prípade výskytu inváznych druhov rýb, ako sú karas striebristý, hrúzovec sieťový a býčkovec amurský, primerané opatrenia na ich účinnú elimináciu,
c)
nebudú používať algicídy, herbicídy a insekticídy,
d)
budú používať len obilniny, registrované krmivá a medikované krmivá,
e)
nebude vykonávať letnenie, okrem opráv rybníkov a havarijných stavov,
f)
nebudú používať minerálne hnojivá.
(3)
Dotáciu podľa odsekov 1 a 2 možno poskytnúť chovateľovi rýb formou sadzby na jednu tonu vyprodukovanej produkcie rýb v predchádzajúcom kalendárnom roku, najviac do 332 eur/t. Pri nižšej produkcii rýb sa dotácia pomerne zníži.
(4)
Dotáciu podľa odsekov 1 a 2 možno poskytnúť aj podľa osobitného predpisu.61)
b)
nepoužívanie minerálnych hnojív,
c)
používanie maštaľného hnoja v množstve najviac 3 000 kg/ha/rok.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kópia osvedčenia na výkon chovu rýb,62)
b)
vyhlásenie chovateľa rýb, že bude dodržiavať podmienky podľa odseku 2,
c)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, ak sa dotácia poskytuje podľa odseku 4,
d)
notársky overená kópia dokladu o vlastníckom práve alebo užívacom práve k rybničnej ploche,
e)
potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy vo veterinárnej oblasti o veterinárnom dohľade nad prevádzkou,
f)
výpočet predpokladanej dotácie na chov rýb, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 30.
§ 28
Dotácia na poskytnutie tovarov a služieb pri eradikácii a prevencii ochorení zvierat a rýb
(1)
Dotáciu na poskytnutie tovarov a služieb pri eradikácii a prevencii ochorení zvierat a rýb môže poskytnúť chovateľovi a chovateľovi rýb Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky z pridelených prostriedkov z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % formou
a)
vakcíny,
b)
ostatných medikačných prípravkov,
c)
aplikácie vakcíny,
d)
aplikácie medikačných prípravkov,
e)
skríningu alebo analýzy ochorenia,
f)
odberu vzoriek na rozbor,
g)
rozboru odobratej vzorky,
h)
usmrcovania zvierat a rýb, ktoré môžu prenášať chorobu,
i)
opatrení na eradikáciu a prevenciu uvedených v pohotovostných plánoch alebo národných programoch eradikácie.
(3)
Dotáciu možno poskytnúť podľa národného pohotovostného plánu68) alebo národného programu eradikácie.69)
§ 29
Dotácia na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat a rýb
(1)
Dotáciu na eradikáciu a prevenciu ochorení hospodárskych zvierat a rýb možno poskytnúť podniku.61)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % nákladov na nákup vakcíny alebo ostatných medikačných prípravkov najviac do výšky vypočítanej zo stanovených limitných cien za jednu dávku vakcíny alebo medikačného prípravku, ktoré sa uverejňujú do 31. mája príslušného kalendárneho roka vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podľa národného pohotovostného plánu alebo národného programu eradikácie.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 je
a)
kópia schváleného individuálneho eradikačného plánu,
b)
zoznam účtovných dokladov o nákupe vakcíny alebo medikačných prípravkov,
c)
vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5,
d)
výpočet dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 31.
Ostatné dotácie
§ 30
Dotácia na mzdy
(1)
Dotáciu na mzdy možno poskytnúť chovateľovi, pestovateľovi, obhospodarovateľovi lesa a chovateľovi rýb do 50 % oprávnených nákladov, ak zamestnávajú jedného a viac znevýhodnených zamestnancov alebo značne znevýhodnených zamestnancov podľa osobitného predpisu.70)
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 31 ods. 4 sú doklady uvedené v prílohe č. 32.
§ 31
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Poskytovateľom dotácie podľa § 2 až 27, 29 a 30 je ministerstvo. Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto nariadenia vlády okrem § 28 sa predkladajú v príslušnom kalendárnom roku platobnej agentúre podľa vzoru, ktorý platobná agentúra uvedie ako súčasť výzvy na predkladanie žiadostí.
(2)
Ak sa poskytuje dotácia podľa § 28, žiadosťou sa rozumie národný pohotovostný plán alebo národný program eradikácie.
(3)
Dotáciu podľa § 2 až 27 a 29 a 30 možno poskytnúť na základe zmluvy medzi platobnou agentúrou a žiadateľom.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie je
a)
kópia výpisu z obchodného registra nie staršia ako 60 dní, ak ide o právnickú osobu,
b)
kópia výpisu zo živnostenského registra nie staršia ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu,
c)
kópia osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka71) s potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,72) ak ide o samostatne hospodáriaceho roľníka,
d)
kópia výpisu z registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou nie staršia ako 60 dní a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
e)
kópia výpisu z registra združení s právnou subjektivitou, nie staršia ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
f)
kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty,73)
g)
potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako 30 dní, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky na daniach,
h)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie v Sociálnej poisťovni a na poistnom na zdravotné poistenie v žiadnej zdravotnej poisťovni a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a že nemá nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie,
i)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vyporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
j)
vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,74)
k)
vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
l)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je proti nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(5)
Za oprávnené náklady sa považujú náklady, ktoré vznikli v príslušnom kalendárnom roku po predložení žiadosti o dotáciu platobnej agentúre.
(6)
Za oprávnené náklady sa považujú náklady, ktoré vznikli v príslušnom kalendárnom roku pred predložením žiadosti o dotáciu platobnej agentúre, ak sa dotácia poskytuje podľa § 3, 4, 8, 9, 14, 15, 17, § 18 ods. 3, § 20, § 21 ods. 2, § 22 ods. 3, § 23, § 26 ods. 3, § 27 ods. 4 a § 29, alebo ak sa dotácia poskytuje ako kompenzačná platba podľa § 10, 11, 24 a 25.
(7)
Za oprávnené náklady sa podľa § 10, 11 a 25 považujú aj náklady a straty, ktoré vznikli v predchádzajúcom kalendárnom roku, najneskôr do štyroch rokov od vzniku strát a nákladov.75)
(8)
Za oprávnený náklad sa nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak žiadateľ o dotáciu môže odpočítať daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.72)
(9)
Dotáciu podľa § 2 až 9, 12 až 24, 26, 27, 29 a 30 možno poskytnúť podniku, chovateľovi, pestovateľovi a chovateľovi rýb, ak nepoberá dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov a plní ostatné podmienky uvedené v osobitnom predpise.76)
(10)
Dotácia podľa § 2 až 9, 12 až 24, 26, 27, 29 a 30 sa vypočíta tak, že platobná agentúra na základe prijatých žiadostí spočíta všetky oprávnené požiadavky predložené podľa jednotlivých ustanovení tohto nariadenia vlády na poskytnutie dotácie v príslušnom kalendárnom roku, a ak súčet oprávnených požiadaviek prevyšuje disponibilný objem limitu finančných prostriedkov pre jednotlivé ustanovenia nariadenia vlády, platobná agentúra určí prepočítací koeficient, ktorým každému žiadateľovi prepočíta oprávnenú požiadavku na poskytnutie dotácie.
(11)
Žiadosti o dotácie podané pred 1. júlom 2009 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 32
Zoznam vykonávaných právnych aktov Európskych spoločenstiev
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 33.
§ 33
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2008 Z. z.
§ 34
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2009 s výnimkou § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Limity ocenení v súťaži
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Výpočet celkovej hodnoty ocenení na výstave
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Potvrdenie organizátora súťaže o umiestnení na výstave
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na účasť na výstavách
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Výpočet celkovej dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Predpokladaný rozsah testovania a celkové náklady na testovanie zvierat
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Kalkulácia predpokladaných nákladov na odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov kategórie 2
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Výpočet predpokladanej hodnoty aplikovaných vitamínov, esenciálnych aminokyselín a mikroprvkov
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Výpočet dotácie na stav včelstiev
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Výpočet straty na hospodárskych zvieratách
Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Výpočet straty na poľnohospodárskych plodinách
Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Výpočet predpokladanej hodnoty poistného
Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov podniku na účasať na výstavách
Príloha č. 16 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Kalkulácia predpokladaných nákladov na činnosti súvisiace so zvýšením kvality poľnohospodárskych výrobkov
Príloha č. 17 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Kalkulácia predpokladanej hodnoty činností
Príloha č. 18 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Zoznam hospodárskych súborov lesných typov
Príloha č. 19 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Predpokladané oprávnené náklady na obnovu lesa a zalesňovanie
Príloha č. 20 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Predpokladané oprávnené náklady na ošetrovanie kultúr
Príloha č. 21 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Predpokladané oprávnené náklady na ochranu kultúr
Príloha č. 22 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Predpokladané oprávnené náklady na prečistky
Príloha č. 23 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Predpokladané oprávnené náklady na ochranu lesa
Príloha č. 24 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Výpočet predpokladanej hodnoty poistného na lesy
Príloha č. 25 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Rozsah predpokladaných oprávnených nákladov podniku lesného hospodárstva na účasť na výstavách
Príloha č. 26 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
ČASŤ A – Oznámenie o strate na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobenej nepriaznivou poveternostnou udalosťou a prírodnou katastrofou
ČASŤ B – Oznámenie o strate na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobenej nepriaznivou poveternostnou udalosťou a prírodnou katastrofou
Príloha č. 27 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Vyhlásenie o nepoistení chovaných rýb
Príloha č. 28 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Výpočet straty na rybách
Príloha č. 29 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Výpočet predpokladanej dotácie na podporu genofondu – chov vybraných druhov rýb
Príloha č. 30 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Výpočet predpokladanej dotácie na chov rýb
Príloha č. 31 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Výpočet dotácie na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat alebo rýb
Príloha č. 32 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
Preukázanie možnosti prijatia znevýhodnených zamestnancov
Príloha č. 33 k nariadeniu vlády č. 264/2009 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore a rozvoji vidieka prostredníctvom európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006), nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006), nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006), nariadenia Rady (ES) č. 146/2008 zo 14. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 46, 21. 2. 2008) a nariadenia Rady (ES) č. 74/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
2. Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 29. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
5. Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).
6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).
7. Nariadenie Komisie (ES) č. 736/2008 z 22. júla 2008 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného hospodárstva na trh (Ú. v. EÚ L 201, 30. 7. 2008).
8. Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
2)
Čl. 1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
Čl. 1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 736/2008 z 22. júla 2008 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného hospodárstva na trh (Ú. v. EÚ L 201, 30. 7. 2008).
Príloha I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
3)
§ 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).
5)
§ 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
6)
Čl. 16 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
11)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 17 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z.
Čl. 16 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
13)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 37) v platnom znení.
14)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1535/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).
15)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1535/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).
16)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
18)
20)
Rozhodnutie Rady z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 90/424/EHS o výdavkoch na veterinárnom úseku (Ú. v. EÚ L 397, 30. 12. 2006).
Príloha č. 1, 4 a 5 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
22)
Čl. 10 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
23)
Čl. 10 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
24)
Čl. 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa stanovujú pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (Ú. v. EÚ L 55, 1. 3. 2005).
Nariadenie Komisie (ES) č. 770/2008 z 1. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 349/2005 stanovujúce pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (Ú. v. EÚ L 206, 2. 8. 2008).
25)
§ 16 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z.
27)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 371/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 82/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev.
28)
§ 4 ods. 2 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 45/2009 Z. z.
30)
Čl. 12 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
32)
33)
Čl. 87 ods. 2 písm. b) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 321 E, 29. 12. 2006).
34)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
35)
Čl. 4 ods. 3, 5 až 7 a 10 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
36)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
37)
Čl. 1 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia (ES) č. 1998/2006 (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
38)
Čl. 14 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
39)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
40)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 45) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
41)
§ 9a ods. 7 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 195/2007 Z. z.
42)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006).
48)
Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
52)
§ 2 písm. a) zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov.
60)
Zákon č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 99/2008 Z. z.
Čl. 32 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 29. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).
61)
Nariadenie (ES) č. 875/2007 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).
63)
Čl. 37 písm. a) nariadenia (ES) č. 1198/2006 (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).
66)
Čl. 30 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1198/2006 (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).
70)
Čl. 2 ods. 18 a 19 a čl. 40 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
71)
§ 12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
72)
§ 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
73)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
74)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
75)
Čl. 10 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
76)
§ 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.