268/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

268
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 2008 bola v Sarajeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne v súlade s článkom 13 ods. 1 platnosť 1. júla 2009.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.